Base description which applies to whole site

5 5.2 Artikel 98 Algemeen

Op dit artikel worden de niet naar beleidsartikelen toe te rekenen budgetten verantwoord.

Tabel 97 Begrotingsgefinancierde uitgaven en ontvangsten artikel 98 (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting1

Verschil

2016

2017

2018

2019

2020

2020

2020

Verplichtingen

36.414

35.474

28.335

33.528

16.578

30.185

‒ 13.607

        

Uitgaven

34.334

32.974

22.559

25.081

20.195

32.758

‒ 12.563

        

Subsidies

       

Artikel 98

1.714

2.367

2.582

3.626

2.542

2.500

42

Opdrachten

       

Handhaving

627

641

478

369

229

4.402

‒ 4.173

Opdrachten overig

11.448

8.399

13.952

14.924

9.681

17.079

‒ 7.398

Bekostiging

       

Uitvoeringskosten Caribisch Nederland

3.666

4.010

4.158

4.851

7.234

5.991

1.243

Bijdrage aan agentschappen

       

Agentschap SZW

15.077

16.234

47

0

0

0

0

Rijksdienst Ondernemend Nederland

387

286

144

171

120

422

‒ 302

Agentschap CJIB

112

111

96

65

0

164

‒ 164

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

       

Ministerie van Financiën

1.303

926

1.102

1.075

389

2.200

‒ 1.811

        

Ontvangsten

798

1.460

745

1.632

171

854

‒ 683

1

Stand inclusief amendementen, moties en NvW.

Subsidies

De gerealiseerde uitgaven hebben betrekking op subsidies aan de VNG voor ondersteuning LSI-structuur en gegevensuitwisseling W&I.

Opdrachten

Handhaving

Van het handhavingsbudget op artikel 98 is als budgettair neutrale herschikking gedurende de begrotingsuitvoering € 4,2 miljoen naar andere budgetten overgeboekt, onder andere:

  • voor handhavingsactiviteiten uitgevoerd door de SVB en UWV (€ 1,2 miljoen);

  • voor het uitvoeren van activiteiten van het Inlichtingenbureau (€ 1,1 miljoen);

  • voor het uitvoeren van onderzoek gedragsexperiment (€ 0,2 miljoen);

  • een overboeking naar het Ministerie van OCW voor onderzoek Digitale Tech & Werk uitgevoerd door NWO (€ 0,3 miljoen);

  • een overboeking naar het Ministerie van BZK voor beheerskosten ENSIA (€ 0,1 miljoen);

  • een overboeking naar het Ministerie van VWS voor het nationaal doorbraakprogramma uitgevoerd door het Instituut voor Publieke Waarden (€ 1,3 miljoen).

Opdrachten overig

De realisatie op het budget voor Opdrachten overig is € 7,4 miljoen lager dan begroot. De gerealiseerde lagere uitgaven treden deels op bij de uitgaven van Inspectie SZW die zijn overgeheveld naar artikel 1 en daar worden verantwoord (€ 4,0 miljoen). Mede in relatie tot de grote drukte rond de steunmaatregelen (waaronder Tozo) zijn diverse uitgaven bij onderzoeks-opdrachten, primaire processen, voorlichting en overige opdrachten lager uitgevallen dan begroot (€ 3,4 miljoen). De gerealiseerde uitgaven voor opdrachten overig bestaan uit onderzoek (€ 3,8 miljoen), kosten primair proces (€ 0,9 miljoen), voorlichting (€ 0,6 miljoen), beleidsinformatie aangeleverd door het CBS en Panteia (€ 3,8 miljoen) en overige opdrachten (€ 0,6 miljoen).

Bekostiging

Gedurende het jaar is het budget opgehoogd, zodat de uitvoering van Tijdelijke subsidieregeling loonkosten en inkomensverlies CN inzake de coronacrisis en de ICT-ontwikkeling van de in voorbereiding zijnde Wet kinderopvang CN gerealiseerd konden worden.

Bijdrage aan agentschappen

Rijksdienst ondernemend Nederland

De gerealiseerde uitgaven van € 0,1 miljoen hebben betrekking op certificeringskosten voor de subsidieregeling ESF EGF, deze zijn € 0,3 miljoen lager uitgevallen dan begroot, er hebben in het geheel geen uitgaven meer plaatsgevonden bij deze subsidieregeling.

Agentschap Centraal Justitieel Incasso Bureau

De uitgaven en ontvangsten van Inspectie SZW zijn overgeheveld naar artikel 1 en worden daar verantwoord.

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

De bijdrage aan het Ministerie van Financiën ten behoeve van controle-werkzaamheden ESF is € 1,8 miljoen lager dan begroot. De controlewerk-zaamheden van de ESF-projecten zijn aan het afnemen.

Ontvangsten

De gerealiseerde ontvangsten (€ 0,2 miljoen) hebben betrekking op ontvangsten en restituties op afrekeningen subsidies en opdrachten over voorgaande jaren.

Licence