Base description which applies to whole site

98. Algemeen

Artikel

Op dit artikel worden de budgetten verantwoord die niet naar beleidsartikelen toe te rekenen zijn.

Tabel 3.98.1 Begrotingsgefinancierde uitgaven en ontvangsten artikel 98 (x € 1.000)

Artikelonderdeel

Realisatie 2018

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Verplichtingen

28.335

44.597

30.185

28.519

31.682

32.397

32.553

Uitgaven

22.559

37.566

32.758

31.885

32.722

32.642

33.547

               

Subsidies

2.582

3.139

2.500

2.500

500

0

0

Artikel 98

2.582

3.139

2.500

2.500

500

0

0

               

Opdrachten

14.430

25.729

21.481

22.795

25.832

26.202

27.090

Handhaving

478

5.971

4.402

3.523

6.023

6.023

6.023

Opdrachten overig

13.952

19.758

17.079

19.272

19.809

20.179

21.067

               

Bekostiging

4.158

5.912

5.991

3.804

3.604

3.654

3.671

Uitvoeringskosten Caribisch Nederland

4.158

5.912

5.991

3.804

3.604

3.654

3.671

               

Bijdrage aan agentschappen

287

586

586

586

586

586

586

Agentschap SZW

47

0

0

0

0

0

0

Rijksdienst Ondernemend Nederland

144

422

422

422

422

422

422

Agentschap CJIB

96

164

164

164

164

164

164

               

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

1.102

2.200

2.200

2.200

2.200

2.200

2.200

Ministerie van Financiën

1.102

2.200

2.200

2.200

2.200

2.200

2.200

               

Ontvangsten

745

1.129

854

975

1.110

1.180

1.180

A. Subsidies

Toelichting

Op het subsidiebudget van artikel 98 worden subsidies begroot en verantwoord met een breed departementaal karakter. Het begrotingsbedrag 2020 heeft betrekking op subsidies aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voor ondersteuning gemeenten binnen de Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI)-structuur en voor gegevensuitwisseling SUWI.

B. Opdrachten

B1. Handhaving

Het beleidsbudget voor handhaving 2020 bedraagt € 4,4 miljoen, in 2021 € 3,5 miljoen en voor de jaren 2022 en verder € 6,1 miljoen. Een belangrijk gedeelte daarvan is gereserveerd voor de uitvoering van niet-structurele innovatieve projecten. Daarvoor vinden tijdens de begrotingsuitvoering overboekingen plaats naar de relevante budgetten. Vanaf 2022 staat hier tevens € 2,5 miljoen die beschikbaar is voor ondersteuning van de LSI. Tot 2021 gaat dit in de vorm van een subsidie. Na dit jaar moet de vorm van ondersteuning nog worden bepaald.

B2. Opdrachten overig

Hieronder vallen de uitgaven voor onderzoek en voorlichting die niet zijn toebedeeld aan beleidsartikelen. Het budget op artikel 98 bedraagt voor 2020 € 17,1 miljoen. Het onderzoeksbudget op artikel 98 bedraagt € 7,2 miljoen. Van het totale onderzoeksbudget is € 3,8 miljoen bestemd voor beleidsinformatie. Naast de uitgaven voor voorlichtingsprogramma’s worden uit het budget op artikel 98 ook de uitgaven van € 1,7 miljoen voor algemene publieksinformatie betaald. Verder is op opdrachten overig het budget voor de auto’s van de Inspectie SZW opgenomen van € 4,0 miljoen.

C. Bekostiging

De unit SZW, die ondergebracht is bij de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN), voert namens de Minister de regelingen op Caribisch Nederland uit. Het budget voor de uitvoeringskosten van de RCN bedraagt in 2020 € 6,0 miljoen. Dit komt door een kasschuif van 2019 naar 2020 en de extra middelen in 2020 ten behoeve van de sociaaleconomische agenda op Caribisch Nederland. Vanaf 2021 is het budget structureel lager.

D. Bijdrage aan agentschappen

Jaarlijks is er € 0,5 miljoen beschikbaar ten behoeve van de controle van de betaalaanvragen uit het Europees Sociaal Fonds, het Europees Globaliseringsfonds en de ESF-programma’s uitgevoerd door de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO).

Voor de uitvoeringskosten voor het innen van de bestuurlijke boetes door de Inspectie SZW is structureel € 0,2 miljoen geraamd ten behoeve van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

E. Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

Jaarlijks is € 2,2 miljoen beschikbaar ten behoeve van controlewerkzaamheden voor het ESF Programma 2014–2020 en 2021–2027 die uitgevoerd worden door het Ministerie van Financiën.

Licence