Base description which applies to whole site

4.1 Algemeen

Tabel 28 Artikel 98 Algemeen (Bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

30.185

28.427

‒ 1.336

‒ 4.005

23.086

Uitgaven

32.758

30.274

‒ 1.336

‒ 4.005

24.933

      

Subsidies(regelingen)

     

Overige subsidies algemeen

2.500

2.000

1.374

‒ 240

3.134

Opdrachten

     

Handhaving

4.402

4.895

‒ 2.110

‒ 2.308

477

Opdrachten overig

17.079

14.426

‒ 930

14

13.510

Bekostiging

     

Uitvoeringskosten Caribisch Nederland

5.991

7.931

323

‒ 1.321

6.933

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

     

Ministerie van Financiën

2.200

700

0

‒ 150

550

Bijdrage aan agentschappen

     

Agentschap Rijksdienst Ondernemend Nederland

422

322

7

0

329

Agentschap CJIB

164

0

0

0

0

      

Ontvangsten

854

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 5,3 miljoen. Hiervan is -/- € 1,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 4,0 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.

Subsidies/ opdrachten/ bekostiging / bijdrage aan andere begrotingen

  • 1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,1 miljoen).

  • 2. Op basis van de huidige verwachtingen wordt er bij diverse opdrachten (-/- € 1 miljoen) en subsidies (-/- € 0,2 miljoen) aan onderuitputting verwacht.

  • 3. Bij de uitvoeringskosten Caribisch Nederland wordt onderuitputting verwacht van -/- € 1,3 mljoen, door lagere ICT kosten in 2020.

  • 4. Er zijn 14 overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (-/- € 1,4 miljoen). Bij Handhaving is de grootste overboeking naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het nationaal doorbraakprogramma uitgevoerd door het Instituut voor Publieke Waarden (-/- € 1,3 miljoen).

Licence