Base description which applies to whole site

3.4 Artikel 4. Kanselarij der Nederlandse Orden

De Kanselarij der Nederlandse Orden (KNO) is bij Koninklijk Besluit (KB) van 3 juni 1844 ingesteld. De Kanselarij der Nederlandse Orden is de organisatie die:

  • het Kapittel der Militaire Willems-Orde en het Kapittel voor de Civiele Orden huisvest en ambtelijk ondersteunt in hun advisering over de voorstellen tot decoratieverlening;

  • zorg draagt voor het beheer van de versierselen van de onderscheidingen en voor de correcte verzending ervan aan de betrokken ministeries;

  • zorgt dat registers worden aangehouden van in het Koninkrijk der Nederlanden onderscheiden personen.

Kapittel der Militaire Willems-Orde

De taken van het Kapittel der Militaire Willems-Orde behelzen:

  • het adviseren van het hoofd van het betrokken departement van algemeen bestuur over de voordrachten voor benoeming of bevordering in en ontslag uit de Orde dan wel over aanvragen om in de Orde te worden opgenomen of bevorderd;

  • het verstrekken van inlichtingen aan het hoofd van het betrokken departement van algemeen bestuur alsmede het geven van inzage in alle zakelijke gegevens en bescheiden aan deze departementen;

  • het aanhouden van registers voor elk der vier klassen van ridders;

  • het houden van aantekening van verlening van het ordeteken aan onderdelen van de krijgsmacht.

Kapittel voor de Civiele Orden

Het Kapittel voor de Civiele Orden heeft als adviescollege op landelijk niveau tot taak Onze Minister wie het aangaat te adviseren over het verlenen van onderscheidingen in één van de Civiele Orden.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is verantwoordelijk voor het beheer van de begroting van de Staten-Generaal en van de begroting van de Overige Hoge Colleges van Staat, de Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad. De Colleges voeren zelf het beheer over hun begroting of hun begrotingsdeel. Over de inhoud van dit beheer zijn in artikel 4.4 lid 4 van de Comptabiliteitswet 2016 afspraken vastgelegd (de zogenoemde beheerafspraken) tussen de minister en de Colleges, waarin recht gedaan wordt aan hun staatsrechtelijke positie.

Ondanks de bijzondere situatie van afgelopen jaar door de coronamaatregelen zijn opnieuw alle aanvragen voor koninklijke onderscheidingen afgehandeld en voorzien van een advies. Ook zijn alle onderscheidingen op gepaste wijze uitgereikt met inachtneming van de voorgeschreven coronamaatregelen.

Tabel 13 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 4. Kanselarij der Nederlandse Orden (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2017

2018

2019

2020

2021

2021

2021

Verplichtingen

3.315

5.291

6.740

6.715

5.571

4.595

976

               

Uitgaven

4.807

5.392

5.739

6.801

5.337

4.595

742

               

Institutionele inrichting

             

Apparaat

3.326

4.364

4.539

5.080

3.668

2.868

800

Materiële uitgaven

             

Decoraties

1.480

1.027

1.199

1.720

1.669

1.722

‒ 53

Riddertoelagen

1

1

1

1

0

5

‒ 5

               

Ontvangsten

308

335

343

439

390

199

191

Tabel 14 Specificatie apparaatsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 

2021

Totaal apparaat

3.668

waarvan personeel

2.210

Eigen personeel

1.766

Externe inhuur

444

Overig personeel

0

   

waarvan materieel

1.458

ICT

537

Bijdrage aan SSO's

229

Overig

692

Uitgaven

Institutionele inrichting

Apparaat

De apparaatskosten zijn hoger dan de vastgestelde begroting. Deze hogere uitgaven hebben betrekking op de doorontwikkeling van het decoratiesysteem Lint en het project informatiehuishouding / Open op Orde waarvoor onder andere externe expertise ingehuurd is. Hiervoor is bij eerste en tweede suppletoire begroting extra budget toegekend.

Materiële uitgaven

Decoraties

De gerealiseerde uitgaven voor decoraties hebben betrekking op ingekochte versierselen en toebehoren (zoals verpakkingen en oorkondes).

Riddertoelagen

Aan de in leven zijnde Ridders Militaire Willems-Orde, de weduwen/weduwnaars van Ridders Militaire Willems-Orde of de minderjarige kinderen van Ridders Militaire Willems-Orde wordt van rechtswege een jaarlijkse riddertoelage uitgekeerd. Door overlijdens in 2021 van weduwen van Ridders Militaire Willems-Orde, zijn er minder toelagen uitbetaald dan begroot was.

Ontvangsten

Er zijn in 2021 meer borgsommen ontvangen dan was begroot voor het voor onbepaalde tijd in bruikleen houden van Koninklijke onderscheidingen door gedecoreerden of erven van gedecoreerden.

Licence