Base description which applies to whole site

2.5 Artikel 6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

1.958

0

1.958

635

2.593

0

0

0

0

          

Uitgaven

1.958

0

1.958

635

2.593

0

0

0

0

          

Institutionele inrichting

         

Kabinet Gouverneur Aruba

1.958

0

1.958

635

2.593

0

0

0

0

          

Ontvangsten

60

0

60

0

60

0

0

0

0

Toelichting

Institutionele inrichting

Kabinet Gouverneur Aruba

Tegenvallers in het budgettaire beeld als gevolg van prijseffecten leiden tot een bestedingseffect bij de Kabinetten van de Gouverneurs, welke niet binnen de begroting kunnen worden opgevangen. Hiertoe worden generale middelen toegevoegd aan de begroting.

Daarnaast moeten er bij het Kabinet van de Gouverneur van Aruba de nodige vervangingsinvesteringen op technische installaties en ICT uitgevoerd worden. Hiervoor worden eveneens generale middelen toegevoegd aan de begroting.

Licence