Base description which applies to whole site

4.4 Artikel 8. Wederopbouw Bovenwindse Eilanden

Het bevorderen dat de basisvoorzieningen (inclusief infrastructuur) voor de burgers in Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba weer op het niveau van voor de orkanen Irma en Maria komen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) coördineert het beschikbaar stellen van de middelen vanuit Nederland en het toezicht op de besteding daarvan.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor:

Financieren

  • De minister financiert een deel van de wederopbouw van Sint Maarten. Tot 2021 zijn er middelen beschikbaar waarmee het trustfonds bij de Wereldbank wordt gevuld. Dit trustfonds blijft tot en met 2025 operationeel. Deze bijdrage is verbonden aan de politieke voorwaarden waarmee Sint Maarten akkoord is gegaan, waaronder de reeds ingestelde integriteitskamer en het versterken van het grenstoezicht waarover nadere afspraken zijn gemaakt (Stcrt. 2014, nr. 72542 en Landsverordening Integriteitskamer). Nederland zal gedurende de wederopbouw toezien op de naleving van de voorwaarden.

  • De minister levert naast het trustfonds directe steun voor de wederopbouw van Sint Maarten. Het gaat hier bijvoorbeeld om kosten op het gebied van rechtshandhaving of technische assistentie op gebied van financieel beheer.

Regisseren

  • De minister regisseert de Rijksbrede aanpak van de wederopbouwfase op de eilanden Saba en Sint Eustatius.

  • De minister is vertegenwoordigd in de stuurgroep van het Sint Maarten Reconstruction, Recovery and Resilience trustfund waarin ook Sint Maarten zitting heeft. Prioriteiten voor Nederland zijn economische ontwikkeling en bereikbaarheid, de afvalproblematiek en goed bestuur.

Ook de Ministeries van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW), Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zijn betrokken bij de wederopbouw voor onder andere het herstel van schoolgebouwen en infrastructuur. De middelen voor deze projecten staan op de begrotingen van de betreffende ministeries.

Er hebben zich geen wijzigingen voorgedaan.

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 8. Wederopbouw Bovenwindse Eilanden (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2017

2018

2019

2020

2021

2021

2021

Verplichtingen

28.103

331.958

24.362

100.802

92.602

0

92.602

        

Uitgaven

21.491

338.226

21.299

102.682

91.485

0

91.485

        

8.1 Wederopbouw

0

319.304

21.299

102.682

91.485

0

91.485

Subsidies (regelingen)

       

Diverse subsidies

0

0

1.230

0

1.854

0

1.854

Leningen

       

Liquiditeitssteun Sint Maarten

0

38.579

0

0

0

0

0

Overbruggingskrediet luchthaven Sint Maarten

0

0

13.322

0

0

0

0

Opdrachten

       

Wederopbouw op Sint Maarten

0

134

491

1.298

999

0

999

Bijdrage aan medeoverheden

      

KPSM

0

3.358

300

6.039

0

0

0

Wederopbouw op Saba

0

3.861

0

0

0

0

0

Grenstoezicht Sint Maarten

0

910

0

0

0

0

0

Wederopbouw op Sint Eustatius

0

3.463

5.823

3.345

2.517

0

2.517

Wederopbouw op Sint Maarten

0

250

0

0

0

0

0

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

      

Wederopbouw op Sint Maarten

0

6.748

133

2.000

0

0

0

Wereldbank

0

262.001

0

90.000

86.115

0

86.115

        

8.2 Noodhulp

21.491

18.922

0

0

0

0

0

Opdrachten

       

Noodhulp

6.861

425

0

0

0

0

0

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

      

Noodhulp op Sint Maarten

0

33

0

0

0

0

0

Noodhulp op Sint Eustatius en Saba

0

1.584

0

0

0

0

0

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

      

Ministerie van I&W

6.350

0

0

0

0

0

0

Ministerie van Defensie

0

16.837

0

0

0

0

0

Ministerie van VWS

1.682

0

0

0

0

0

0

Ministerie van JenV

5.444

43

0

0

0

0

0

Ministerie van OCW

836

0

0

0

0

0

0

Ministerie van BZ

318

0

0

0

0

0

0

        

Ontvangsten

0

1.467

0

14.036

0

0

0

Uitgaven

8.1 Wederopbouw

In 2020 is er besloten om € 5 mln. van de wederopbouw gelden door te schuiven naar 2022. Hierdoor is de wederopbouw verlengd met één jaar en zal deze eindigen eind 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 35925 IV, nr. 3).

Subsidies (regelingen)

Diverse subsidies

In 2021 heeft Nederland voorschotten van in totaal € 0,35 mln. voor twee subsidies verstrekt aan Sint Maarten ten behoeve van het gevangeniswezen. Beide subsidies zien toe op onderdelen uit de afsprakenlijst verbetermaatregelen gevangeniswezen, die in 2018 door Nederland en Sint Maarten zijn ondertekend. De subsidies betreffen de opleidingen van gevangenispersoneel en technische en bouwkundige reparaties.

Daarnaast zijn er nog meerdere subsidies verstrekt aan onder andere Saba Statia Cable Systems voor de herstelreparaties van de zeekabel, de training van ambulance personeel en een nieuwe dompelpomp voor de brandweer op Sint Maarten. De overschrijding van de begroting wordt veroorzaakt door subsidies die op het instrument bijdrage aan andere (inter)nationale organisaties waren voorzien.

Opdrachten

Wederopbouw op Sint Maarten

De Royal Schiphol Group heeft circa € 0,8 mln. aan operationele bijstand voor de luchthaven Sint Maarten (PJIA) geleverd. Daarnaast is circa € 0,2 mln. aan de uitvoering van de beleidsdoorlichting van artikel 8 (Wederopbouw Bovenwindse Eilanden) uitgegeven.

Bijdrage aan medeoverheden

KPSM

In 2021 werd een terugbetaling van € 1 mln. verwacht vanuit Korps Politie Sint Maarten (KPSM). De middelen uit de terugbetaling zouden na ontvangst opnieuw ingezet worden voor KPSM, derhalve is er in 2021 € 1 mln. aan uitgaven voor KPSM begroot. De terugbetaling is echter niet ontvangen, waardoor de uitgaven aan KPSM ook € 1 mln. lager zijn uitgevallen.

Wederopbouw op Sint Eustatius

Eind 2021 is nog eens € 2,5 mln. beschikbaar gesteld voor additionele werkzaamheden aan de klif op Sint Eustatius. Dit ten behoeve van de borging van eerder genomen maatregelen (afwatering en onderhoud aan de cascade), het verder stabiliseren van de klif en de algemene veiligheid (zoals hekwerken).

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

Wederopbouw op Sint Maarten

De op deze regeling gereserveerde gelden zijn verantwoord op het instrument subsidies (regelingen).

Wereldbank

Voor de wederopbouw van Sint Maarten had het kabinet in totaal € 550 mln. gereserveerd. Hiervan was maximaal € 470 mln. beschikbaar gesteld via een trustfonds bij de Wereldbank. De Wereldbank heeft in de periode van 2018-2020 totaal € 352 mln. in drie tranches ontvangen. De vierde en tevens laatste tranche ter hoogte van € 86,1 mln. is in 2021 ter beschikking gesteld. In totaal is daarmee € 438,1 mln. overgemaakt aan het trustfonds. Het verschil tussen de € 470 mln. en € 438,1 mln. is ontstaan door een tweetal overhevelingen betreffende: liquiditeitssteun aan Sint Maarten en naar het COHO betreffende onder andere belastinghervormingen (Kamerstukken II 2018/19, 34773, nr. 17 en nr. 25).

In totaal zijn tien projecten in uitvoering en drie projecten in voorbereiding met een totale omvang van USD 378 mln. Ten opzichte van de jaarrapportage van 2020 is in het afgelopen halfjaar USD 87,4 mIn. extra uitgekeerd aan projecten door het trustfonds (Kamerstukken II 2020/21, 34773, nr. 24).

In 2021 zijn er belangrijke stappen en zichtbare resultaten gerealiseerd die ten goede komen aan de bevolking van Sint Maarten. Zo is de aanbesteding voor het herstel van de luchthaven afgerond en kunnen de werkzaamheden nu daadwerkelijk beginnen, zijn er inmiddels 62 aanvragen van MKB-bedrijven goedgekeurd voor financiering (Enterprise Support Project), zijn er 24 subsidies verleend aan lokale niet-gouvermentele organisaties (NGO's) die bijdragen aan de weerbaarheid van de samenleving (Resources for Community Resilience project) en zijn 75 van de 109 geïdentificeerde scheepswrakken verwijderd uit Simpson Bay Lagoon en Mullet Bay Pond (Emergency Debris Management Project).

De voortgang is ook zichtbaar in de omvang van de uitgaven. Zo is meer dan 70% van de trustfonds middelen, wat gelijk staat aan USD 313 mln., gecontracteerd aan wederopbouwprojecten. Van dat bedrag is 39% uitgekeerd, wat neerkomt op USD 122 mln. Tot nu toe zijn 102 contracten gegund aan lokale ondernemingen en 68 contracten aan Internationale bedrijven, voornamelijk in de bouwsector (zie ook op de website www.sintmaartenrecoverv.orq en Kamerstukken II 2020/21, 34773, nr. 24).

Ontvangsten

Voor het realiseren van de ontvangsten van Korps Politie Sint Maarten is het noodzakelijk dat de verantwoording is ontvangen en goedgekeurd. Deze verantwoording is nog niet ontvangen en daardoor konden deze ontvangsten niet worden gerealiseerd. De uitgaven op artikel 8 zullen met gelijke omvang lager uitvallen.

Licence