Base description which applies to whole site

5 5.1 Artikel 97 Algemeen Departement

Op dit artikel worden de IenW-brede programma-uitgaven verantwoord.

Tabel 70 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 97 Algemeen Departement (bedragen x € 1.000)
     

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 
 

2017

2018

2019

2020

2021

2021

2021

 

Verplichtingen

131.783

105.611

142.070

38.084

209.091

41.876

167.215

1

         

Uitgaven

114.922

93.648

79.742

64.508

161.676

56.945

104.731

 
         

1 Algemeen departement

114.922

77.648

74.742

57.808

62.094

56.945

5.149

 

Opdrachten

84.406

46.928

44.134

31.038

35.009

32.188

2.821

 

Van A naar Beter

1.481

1.596

1.654

1.316

1.440

1.740

‒ 300

 

Ext. Juridische adv.

1.102

1.186

1.417

1.583

1.365

1.371

‒ 6

 

Onderzoeken ANVS

4.189

3.150

3.208

3.921

2.667

3.745

‒ 1.078

2

Onderzoeken PBL

3.449

3.652

5.211

6.118

5.920

2.714

3.206

3

Regeringsvliegtuig

62.121

21.934

21.979

8.944

13.775

9.393

4.382

4

Departementaal Coordinatiecentrum Crisisbeheersing

7.198

8.920

7.684

6.832

7.702

7.270

432

 

Overige Opdrachten

4.866

6.490

2.981

2.324

2.140

5.955

‒ 3.815

5

Subsidies

1.341

1.464

1.000

1.000

250

724

‒ 474

 

KIS

1.290

1.290

1.000

1.000

250

724

‒ 474

 

Overige subsidies

51

174

0

0

0

0

0

 

Bijdragen aan agentschappen

24.048

24.129

24.481

25.770

26.835

24.033

2.802

 

Waarvan bijdrage aan KNMI

2.583

2.583

2.583

2.608

2.673

218

2.455

6

Waarvan bijdrage aan ILT

12.412

12.471

12.718

13.118

13.404

13.116

288

 

Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

2.625

2.631

2.706

2.806

2.874

2.809

65

 

Dienstverlening RIVM

6.428

6.444

6.474

7.238

7.884

7.890

‒ 6

 

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

5.127

5.127

5.127

0

0

0

0

 
         

2 Sanering Thermphos

0

16.000

5.000

6.700

0

0

0

 

Subsidies

0

16.000

5.000

6.700

0

0

0

 

Sanering Thermphos

0

16.000

5.000

6.700

0

0

0

 
         

3 COVID-19 Testen

0

0

0

0

99.582

0

99.582

 

Opdrachten COVID-19

0

0

0

0

99.491

0

99.491

7

Subsidies COVID-19

0

0

0

0

91

0

91

 
         

Ontvangsten

336

3.167

944

2.772

6.231

1.101

5.130

8

Onderstaand wordt op het niveau van financieel instrument en de verplichtingen een toelichting gegeven op de verschillen (de mutaties) tussen de begroting en de realisatie. Zie voor de gehanteerde norm de toelichting ‘normering jaarverslag’ zoals opgenomen in de leeswijzer.

  • 1. De hogere verplichtingen realisatie van € 167,2 miljoen wordt veroorzaakt door overlopende uitgaven naar 2022 van het COVID-19 budget (€ 73,4 miljoen), negatieve verplichtingen bijstellingen van verplichtingen als gevolg van de verrekende Vennootschapsbelasting 2020 en het afboeken van enkele oude verplichtingen m.b.t. het Regeringsvliegtuig (€ -14 miljoen), het vastleggen van een contractuele verplichting in 2021 voor de jaren 2022 t\/m 2031 inzake beheer Kerncentrale Borssele KCB simulator voor ANVS (€ 1,5 miljoen), diverse mee-en tegenvallers met name veroorzaakt door COVID-19 (€ 1,7 miljoen) en als gevolg van de onderstaand onder 2 t/m 7 toegelichte oorzaken.

  • 2. De lagere realisatie van € 1,1 miljoen wordt met name veroorzaakt door opgelopen vertragingen a.g.v. COVID-19 en vertraagde facturering bij onderzoeken ANVS .

  • 3. De hogere realisatie van € 3,2 miljoen is het gevolg van hogere bijdragen voor onderzoeksopdrachten aan PBL ten behoeve van o.a. de Europese Commissie (onderzoeksprogramma’s CLIMA, COMMIT, CRESCENDO, NAVIGATE, etc..), van DGMi aan de monitoring en sturing van het Werkprogramma Circulaire Economie 2021, de Watergezant in het onderzoek «Geography of Future Water Challenges» en LNV voor aanvullend onderzoek Stikstofreductie.

  • 4. De hogere realisatie van € 4,4 miljoen van het regeringsvliegtuig is het gevolg van betaalde inklaringskosten en aanvullende kosten voor de exploitatie.

  • 5. De lagere realisatie van € 3,8 miljoen is het gevolg van een bijdrage aan EZK inzake de opdracht voor de Innovatie expo en opgelopen vertragingen en minder uitgaven a.g.v. COVID-19 bij diverse onderzoeken voor o.a mobiliteit, Innovatie Estafette en Participatie .

  • 6. De hogere realisatie van € 2,5 miljoen betreft maatwerkopdrachten die het KNMI voor Rijkswaterstaat verricht naar aanleiding van vastgestelde offertes.

  • 7. De realisatie van € 99,5 miljoen betreft de uitgaven op het door het Kabinet beschikbaar gestelde bedrag t.b.v. de regeling voor het beschikbaar stellen van gratis testen via de reisbranche en OpenHouse.

  • 8. De hogere ontvangsten van € 5,1 miljoen hangen samen met de ontvangsten reizigerstesten COVID-19 (€ 4,2 miljoen), ontvangsten voor onderzoeksopdrachten PBL, voornamelijk uit de Europese Commissie (onderzoeksprogrammma's CLIMA, COMMIT, CRESCENDO, NAVIGATE, etc.) (€ 1,4 miljoen) en lagere ontvangsten voor het Regeringsvliegtuig doordat er minder is gevlogen (-/- € 0,5 miljoen).

1 Algemeen departement

Opdrachten

Van A naar Beter

Het betreft de uitgaven voor beleidscommunicatie voor de grote publiekscampagne van A naar Beter.

Onderzoeken Kennis, Innovatie en Strategie (KIS)

Het betreft uitgaven voor artikel overstijgende opdrachten op het gebied van Kennis, Innovatie en Strategie.

Externe juridische advisering

Om de kosten voor het inhuren van juridische expertise, voornamelijk voor het inschakelen van de Landsadvocaat, (en andere advocaten) beheersbaar te houden, worden opdrachten hiertoe centraal gegeven voor de Bestuurskern. Dit om de kwaliteit te bewaken en tevens wordt hiermee voorkomen dat er meerdere malen vanuit verschillende diensten dezelfde vragen worden uitgezet.

Onderzoeken Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

Dit betreft uitgaven ten behoeve van onderzoeksactiviteiten van PBL, zoals de aanschaf van databestanden, ontwikkeling van modellen, uitbesteding van onderzoek en vervaardiging van (web)publicaties. Een deel van deze uitgaven wordt door externe opdrachtgevers vergoed. Voor nieuws en publicaties van het PBL, zie de website van het PBL49

Onderzoeken Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

(ANVS)

Het betreft uitgaven voor opdrachten aan (inter)nationale technische supportorganisaties (waaronder de dienstverlening door agentschappen) inzake technische ondersteuning, advisering en onderzoek op terreinen van nucleaire veiligheid, stralingsbescherming alsmede beveiliging en waarborging (safeguards). Daarnaast worden ook de uitgaven die verband houden met samenwerking tussen ANVS en internationale organisaties (zoals bijvoorbeeld HERCA, OECD/NEA en IAEA) inzake voornoemde terreinen op dit artikel verantwoord.

Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing (DCC)

DCC is verantwoordelijk voor een effectief crisisbeheersingsbeleid en een professionele aanpak van crises. Tijdens een (dreigende) crisis coördineert het DCC-IenW de informatievoorziening binnen het ministerie op het gebied van Infrastructuur en Waterstaat en is het DCC verantwoordelijk voor het crisisbeheersingsproces. Het beleid op het gebied van crisisbeheersing is het laatste decennium flink in ontwikkeling. Dit is vooral veroorzaakt door de opkomst van andere crisisvormen (terreuraanslagen, extreme weersomstandigheden en infectieziekten), door de internationale dimensies van crises en de verantwoordelijkheid voor nucleaire crisisbeheersing.

Regeringsvliegtuig

Dit betreft de uitgaven van IenW voor het onderhoud, exploitatie en aanschaf van het regeringsvliegtuig.

Subsidies

Deze uitgaven hangen samen met subsidies die IenW verstrekt, met name aan de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek voor het programma SURF (Smart Urban Regions in the Future), Urban Futures en het programma Duurzame Logistiek.

Bijdragen aan agentschappen

KNMI

Dit betreft de bijdrage aan het KNMI voor afname van meteorologische producten en diensten relevant voor de uitvoering van diverse taken door RWS waaronder gladheidbestrijding en afname van maatwerk dienstverlening door ANVS.

ILT

De bijdrage aan ILT is bestemd voor de kosten van vergunningverlening die niet geheel gedekt worden door de inkomsten die de ILT verkrijgt vanuit de tariefheffing. Dit wordt veroorzaakt door tarieven, waarvan het bij ministeriële regeling vastgestelde bedrag lager is dan de werkelijke kosten van de vergunningverlening en door vergunningverlenende activiteiten van ILT waarvoor geen tarief is vastgesteld, waardoor de betreffende aanvragers van vergunningen de kosten van de aanvraag niet aan ILT hoeven te vergoeden. De vastgestelde tarieven worden in de Staatscourant gepubliceerd.

RWS

Dit betreft de bijdrage aan RWS voor de capaciteitsinzet in het kader van beleidsondersteuning en advies en de capaciteitsinzet van het DCC.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Het RIVM is de vaste partner van de ANVS voor een aantal taken op het terrein van stralingsbescherming. Dit zijn taken als beleidsondersteuning bij stralingsbescherming, ondersteuning bij stralingsinspecties, het beheer van de ongeval-organisatie, het in stand houden van het Radionucliden laboratorium alsmede het beheer van het Nationaal Meetnet Radioactiviteit en de stralingsmeetwagens. De bijdrage aan het RIVM hangt hiermee samen.

Bijdragen aan ZBO's en RWT's

Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (StAB)

Met ingang van 2020 is de subsidiëring en ministeriële verantwoordelijkheid van StAB overgegaan van het Ministerie van IenW naar het Ministerie van J&V.

2 Sanering Thermphos

Subsidies

Naar aanleiding van het kabinetsbesluit is besloten dat het Rijk een bijdrage levert bij de sanering van voormalig bedrijventerrein Thermphos, waarbij IenW als beleidsverantwoordelijk departement is aangesteld.

COVID-19 Reizigers Testen

Door het Kabinet zijn generaal gelden beschikbaar gesteld t.b.v. de regeling voor het aanbieden van gratis testen voor uitgaande reizigers voor de periode 1 juli tot en met 31 augustus 2021, via de reisbranche en OpenHouse.

Ontvangsten

Hierop worden de ontvangsten geraamd die IenW ontvangt voor het gebruik van het Regeringsvliegtuig en voor onderzoeken van het PBL.

Licence