Base description which applies to whole site

4.1 Artikel 97 Algemeen Kerndepartement

Tabel 20 Algemeen kerndepartement (Bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)1

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutatie Miljoenennota1

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

41.876

58.137

252.028

‒ 74.034

236.131

      

Uitgaven

56.945

73.176

252.659

‒ 74.363

251.472

      

1. Algemeen departement

56.945

73.176

8.659

‒ 4.302

77.533

Opdrachten

32.188

48.881

6.157

‒ 4.594

50.444

Van A naar Beter

1.740

1.740

226

‒ 50

1.916

Ext. Juridische adv.

1.371

1.371

14

0

1.385

Onderzoeken PBL

2.714

4.144

2.134

152

6.430

Onderzoeken ANVS

3.745

3.587

1.393

‒ 1.400

3.580

Departementaal Coordinatiecentrum Crisisbeheersing

7.270

7.270

142

328

7.740

Regeringsvliegtuig

9.393

25.616

1.703

‒ 2.200

25.119

Overige Opdrachten

5.955

5.153

545

‒ 1.424

4.274

Subsidies

724

262

0

‒ 8

254

Bijdragen aan agentschappen

24.033

24.033

2.502

300

26.835

Waarvan bijdrage aan ILT

13.116

13.116

288

0

13.404

Waarvan bijdrage aan KNMI

218

218

2.455

0

2.673

Waarvan bijdrage aan RWS

2.809

2.809

65

0

2.874

Waarvan bijdrage aan RIVM

7.890

7.890

‒ 306

300

7.884

      

3. Testen reizigers

0

0

244.000

‒ 70.061

173.939

Opdrachten

0

0

244.000

‒ 70.061

173.939

Opdrachten COVID-19

0

0

244.000

‒ 70.061

173.939

      

Ontvangsten

1.101

2.301

0

0

2.301

1

(incl. ISB, NvW en amendementen)

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie is grotendeels een weerspiegeling van de onderstaande uitgavenmutaties.

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 178,3 miljoen. Hiervan is € 252,7 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 74,4 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

1. Algemeen departement

Opdrachten

Onderzoeken ANVS

De verlaging van het budget voor onderzoeken ANVS is met name het gevolg van onderzoeksprojecten die niet doorgaan of zijn doorgeschoven naar 2022 als gevolg van COVID19 en vertraging in de start en doorlooptijd van de projecten Cybersecurity en Toezicht Pallas.

Regeringsvliegtuig

Doordat er nog geen accountantsverklaringen zijn over 2019 en 2020 voor het regeringsvliegtuig kan de eindafrekening daarvoor nog niet plaatsvinden. Dit budget valt daarom dit jaar vrij en wordt buiten de eindejaarsmarge om meegenomen naar 2022.

Overige opdrachten

De verlaging van het budget voor overige opdrachten is met name het gevolg van onderzoeksprojecten die niet doorgaan of zijn doorgeschoven naar 2022 als gevolg van COVID19.

3. Testen reizigers

Opdrachten

Opdrachten COVID-19

Het aantal afgenomen testen voor reizigers is lager uitgevallen dan de eerste ramingen waren. De voorlopige inschatting is dat een bedrag van € 60,0 miljoen niet besteed zal worden.

Daarnaast is er € 9,5 miljoen overgeboekt naar VWS voor het Digitaal Corona Certificaat en € 0,6 miljoen naar BZ voor de tijdelijke opschaling van de crisis-coördinatie. Deze budgetten zijn benodigd voor een toename van vragen over het Digitaal Corona Certificaat en het project testen voor reizigers.

Licence