Base description which applies to whole site

4.14 Artikel 26 Bijdrage Investeringsfondsen

Op dit artikel worden de bijdragen aan het Infrastructuurfonds en het Deltafonds verantwoord.

Financieren

Zaken die op het Infrastructuurfonds en Deltafonds worden verantwoord zijn terug te vinden in de verschillende beleidsartikelen op de begroting Hoofdstuk XII.

Tabel 67 Budgettaire gevolgen van beleid art.26 Bijdrage Investeringsfondsen (bedragen x € 1.000)
     

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 
 

2017

2018

2019

2020

2021

2021

2021

 

Verplichtingen

5.259.841

6.335.032

6.010.410

6.343.743

8.228.644

14.368.592

‒ 6.139.948

1

         

Uitgaven

5.259.841

6.335.032

6.010.410

6.343.743

8.228.644

14.366.592

‒ 6.137.948

 
         

1 Bijdrage aan het Infrastructuurfonds

4.604.822

5.459.756

5.133.045

5.509.351

6.976.246

13.312.853

‒ 6.336.607

2

2 Bijdrage aan het Deltafonds

655.019

875.276

877.365

834.392

1.252.398

1.053.739

198.659

3

         

Ontvangsten

0

0

0

 

0

0

0

 

Onderstaand wordt op het niveau van financieel instrument en de verplichtingen een toelichting gegeven op de verschillen (de mutaties) tussen de begroting en de realisatie. Zie voor de gehanteerde norm de toelichting ‘normering jaarverslag’ zoals opgenomen in de leeswijzer.

 • 1. De lagere realisatie van de verplichtingen is vrijwel volledig het gevolg van de kasverschillen die hieronder worden toegelicht.

 • 2. Het verschil tussen de begroting en de realisatie is het gevolg van een groot aantal mutaties die op de raming in de begroting zijn aangebracht. De voornaamste oorzaken worden hieronder toegelicht. Een volledig inzicht is verstrekt in de verschillende suppletoire begrotingswetten over 2021. De voornaamste oorzaken zijn:

  • Omvorming ProRail (- € 7.130,3 miljoen)

  • Generale kasschuif (+ € 768 miljoen)

  • Overboekingen andere begrotingen en begrotingsfondsen (- € 92,4 miljoen)

  • Compensatiepakket Zeeland (+ € 51 miljoen)

  • Meerkosten Covid (+ 45,8 miljoen)

  • Hoogwater Limburg (+ € 13,4 miljoen)

  • Walstroom (+ € 4 miljoen)

  • Innovatieontwikkeling (+ € 4 miljoen)

 • 11. De hogere realisatie van € 198,7 miljoen is veroorzaakt door:

  • Als gevolg van het geactualiseerde programma en om de overprogrammering te verlagen op het Deltafonds is er een kasschuif met het generale beeld verwerkt op de begroting van het Deltafonds. De kasschuif heeft een meerjarige doorwerking en is over de gehele looptijd van het Deltafonds budgettair neutraal. De kasschuif betreft een verhoging met € 169 miljoen in 2021.

  • € 7,2 miljoen is aan het Deltafonds toegevoegd in verband met meerkosten op het project Afsluitdijk als gevolg van de COVID-pandemie.

  • Een verhoging van het Deltafonds met € 23,4 miljoen in verband met de toegekende loonbijstelling en prijsbijstelling tranche 2021 die vanuit Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar het Deltafonds.

  • € 13,3 miljoen is aan het Deltafonds toegevoegd in verband met extra kosten die in 2021 zijn gemaakt naar aanleiding van het hoogwater in Limburg.

  • Een verlaging van € -12,3 miljoen voor afdracht BTW aan het BTW Compensatie Fonds voor de verstrekking van Specifieke Uitkeringen (SPUK's) inzake de impulsregeling Ruimtelijke Adaptie en voor de verstrekking van de Specifieke Uitkering (SPUK) omtrent het perceel N307 Roggebotsluis van het project IJsseldelta fase 2 aan de provincie Flevoland.

  Een volledig inzicht van de mutaties is verstrekt in de verschillende suppletoire begrotingen over 2021.

Infrastructuurfonds

Het betreft hier de bijdrage vanuit de beleidsbegroting van Hoofdstuk XII aan het Infrastructuurfonds ten behoeve van uitgaven die op het fonds worden verantwoord (zie onderstaande specificatie).

Tabel 68 Specificatie van de bijdragen uit de begroting van hoofdstuk XII aan de begroting van het Infrastructuurfonds (bedragen x € 1.000)

INFRASTRUCTUURFONDS

 

Vastgestelde Begroting

Realisatie

Verschil

12

Hoofdwegen

Uitgaven

2.879.349

2.952.254

72.905

12.01

Verkeersmanagement

 

3.871

4.589

718

12.02

Beheer, onderhoud en vervanging

 

823.681

844.645

20.964

12.03

Aanleg

 

883.367

634.468

‒ 248.899

12.04

GIV/PPS

 

476.835

733.664

256.829

12.06

Netwerkgebonden kosten HWN

 

691.595

734.888

43.293

      

12.09

Ontvangsten

Ontvangsten

137.433

130.876

‒ 6.557

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

2.741.916

2.821.378

79.462

      

13

Spoorwegen

Uitgaven

9.072.039

2.156.463

‒ 6.915.576

13.02

Beheer, onderhoud en vervanging

 

1.497.541

1.595.770

98.229

13.03

Aanleg

 

262.627

370.295

107.668

13.04

GIV/PPS

 

164.871

190.398

25.527

13.07

Rente en aflossing

 

7.147.000

0

‒ 7.147.000

      

13.09

Ontvangsten

Ontvangsten

198.538

187.656

‒ 10.882

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

8.873.501

1.968.807

‒ 6.904.694

      

14

Regionaal, lokale infrastructuur

Uitgaven

84.083

77.533

‒ 6.550

14.01

Grote regionaal/lokale projecten

 

84.082

77.533

‒ 6.549

14.02

Regionale mobiliteitsfondsen

 

0

0

0

14.03

RSP-ZZL: pakket bereikbaarheid

 

1

0

‒ 1

      

14.09

Ontvangsten

 

0

1.004

1.004

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

84.083

76.529

‒ 7.554

      

15

Vaarwegen

Uitgaven

1.315.532

1.385.294

69.762

15.01

Verkeersmanagement

 

10.501

11.158

657

15.02

Beheer, onderhoud en vervanging

 

380.629

463.177

82.548

15.03

Aanleg

 

296.156

277.290

‒ 18.866

15.04

GIV/PPS

 

267.985

250.652

‒ 17.333

15.06

Netwerkgebonden kosten HVWN

 

360.261

383.017

22.756

      

15.09

Ontvangsten

Ontvangsten

90.877

97.621

6.744

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

1.224.655

1.287.673

63.018

      

17

Megaprojecten

Uitgaven

218.763

351.089

132.326

17.02

Betuweroute

 

0

0

0

17.03

HSL

 

3.116

179

‒ 2.937

17.06

PMR

 

460

1.700

1.240

17.07

ERTMS

 

49.033

84.040

35.007

17.08

Zuidasdok

 

25.576

60.312

34.736

17.10

Programma HFS

 

140.578

204.858

64.280

      

17.09

Ontvangsten

 

64.739

51.675

‒ 13.064

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

154.024

299.414

145.390

      

18

Overige uitgaven en ontvangsten

Uitgaven

0

1.619

1.619

18.01

Saldo afgesloten rekeningen

 

0

0

0

18.06

Externe veiligheid

 

0

1.619

1.619

18.07

Mobiliteitsonafh. Kennis en expertise

 

0

0

0

18.08

Netwerkoverstijgende kosten

 

0

0

0

18.11

Investeringsruimte

 

0

0

0

18.12

Nader toe te wijzen BenO en vervanging

 

0

0

0

18.15

Ramingsbijstelling en kasschuif

 

0

0

0

18.16

Reservering Omgevingswet

 

0

0

0

      

18.10

Saldo afgesloten rekeningen

Ontvangsten

0

‒ 279.865

‒ 279.865

18.09

Ontvangsten

Ontvangsten

0

0

0

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

0

281.484

281.484

      
      

20

Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Uitgaven

234.674

0

‒ 234.674

20.01

Verkenningen

 

1.695

0

‒ 1.695

20.02

Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

 

0

0

0

20.03

Reserveringen

 

232.979

0

‒ 232.979

20.05

Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

 

0

0

0

      

20.09

Ontvangsten

 

0

0

0

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

234.674

0

‒ 234.674

      
 

Totaal uitgaven

 

13.804.440

6.924.252

‒ 6.880.188

 

Totaal ontvangsten

 

491.587

188.967

‒ 302.620

 

Totaal Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

13.312.853

6.735.285

‒ 6.577.568

Deltafonds

Het betreft hier de bijdrage vanuit de beleidsbegroting van Hoofdstuk XII aan het Deltafonds ten behoeve van uitgaven die op het fonds worden verantwoord (zie onderstaande specificatie).

Tabel 69 Specificatie van de bijdragen uit de begroting van Hoofdstuk XII aan de begroting van het Deltafonds (bedragen x € 1.000)

DELTAFONDS

 

Vastgestelde Begroting

Realisatie

Verschil

1

Investeren in waterveiligheid

Uitgaven

519.176

428.861

‒ 90.315

1.01

Grote projecten waterveiligheid

 

123.174

38.164

‒ 85.010

1.02

Overige aanlegprojecten waterveiligheid

 

384.217

381.903

‒ 2.314

1.03

Studiekosten

 

11.785

8.794

‒ 2.991

      

1.09

Ontvangsten investeren in waterveiligheid

Ontvangsten

164.879

174.597

9.718

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

354.297

254.264

‒ 100.033

      

2

Investeren in zoetwatervoorziening

Uitgaven

19.302

35.173

15.871

2.02

Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

 

15.202

33.224

18.022

2.03

Studiekosten

 

4.100

1.949

‒ 2.151

      

2.09

Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en

    
 

Zoetwatervoorziening

Ontvangsten

0

91

91

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

19.302

35.082

15.780

      

3

Beheer, onderhoud en vervanging

Uitgaven

154.524

229.412

74.888

3.01

Watermanagement

 

7.458

7.809

351

3.02

Beheer, onderhoud en vervanging

 

147.066

221.603

74.537

      

3.09

Ontvangsten Beheer, onderhoud en vervanging

Ontvangsten

0

0

0

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

154.524

229.412

74.888

      

4

Experimenteren cf. art. III Deltawet

Uitgaven

42.699

50.884

8.185

4.01

Experimenteerprojecten

 

0

0

0

4.02

GIV/PPS

 

42.699

50.884

8.185

      

4.09

Ontvangsten Experimenteerartikel

Ontvangsten

0

0

0

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

42.699

50.884

8.185

      

5

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Uitgaven

352.173

347.510

‒ 4.663

5.01

Apparaat

 

258.451

266.547

8.096

5.02

Overige uitgaven

 

74.581

80.963

6.382

5.03

Investeringsruimte

 

4.900

0

‒ 4.900

5.04

Reserveringen

 

14.241

0

‒ 14.241

      

5.09

Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten

Ontvangsten

0

0

0

5.10

Saldo van afgesloten rekeningen

 

0

‒ 5.232

‒ 5.232

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

352.173

352.742

569

      
      

7

Investeren in waterkwaliteit

Uitgaven

130.801

44.711

‒ 86.090

7.01

Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

 

93.295

29.061

‒ 64.234

7.02

Overige aanlegprojecten waterkwaliteit

 

18.282

7.832

‒ 10.450

7.03

Studiekosten waterkwaliteit

 

19.224

7.818

‒ 11.406

      

7.09

Ontvangsten Investeren in waterkwaliteit

Ontvangsten

57

729

672

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

130.744

43.982

‒ 86.762

      
 

Totaal uitgaven

 

1.218.675

1.136.551

‒ 82.124

 

Totaal ontvangsten

 

164.936

175.417

10.481

 

Totaal Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

1.053.739

966.366

‒ 87.373

Licence