Base description which applies to whole site

4.12 Artikel 24 Handhaving en Toezicht

Het stimuleren en bewaken van veilige vervoers- en watersystemen en een duurzame leefomgeving.

Financieren

De Minister is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van wet- en regelgeving in het transport en de leefomgeving. De Minister heeft een nationale coördinatie- c.q. verantwoordingsverplichting richting de EU ten aanzien van internationale milieuregelgeving.

Binnen het departement is de uitvoering van de handhaving en het toezicht opgedragen aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De werkzaamheden van de inspectie worden grotendeels gefinancierd via bijdragen vanuit IenW. Een deel van de kosten van vergunningverlening wordt gefinancierd vanuit tarieven aan externe partijen.

De Autoriteit woningcorporaties als onderdeel van de ILT houdt namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toezicht op de woningcorporaties. Dit toezicht wordt, met uitzondering van het toezicht op de naleving van de Wet normering topinkomens (WNT) gefinancierd via een jaarlijkse heffing op deze woningcorporaties. Het toezicht op de naleving van de WNT wordt uit de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gefinancierd.

Namens de Minister van Economische Zaken en Klimaat wordt toezicht gehouden op het gebruik van gassen die invloed hebben op het klimaat. Naast ozonlaag afbrekende gassen zijn dit ook gassen die als broeikasgas worden bestempeld.

De ILT voert het toezicht uit en geeft vergunningen af voor de zogenaamde precursoren voor explosieven namens de Minister van Justitie en Veiligheid. Deze stoffen kunnen worden gebruikt om (terroristische) aanslagen te plegen. Verkoop ervan is door een vergunningstelsel beperkt.

(Doen) Uitvoeren

De Minister is verantwoordelijk voor de uitvoering van de wettelijke taken van het agentschap ILT.

De rol uitvoeren heeft betrekking op:

 • Toezicht door middel van inspecties / controles

 • Het houden van audits

 • Het afhandelen van incidenten / voorvallen

 • Het doen van onderzoeken

 • Vergunningverlening

 • Afhandeling meldingen

 • Afhandeling vragen

Een beschrijving van het uitvoeringsprogramma van de ILT is te vinden in het Meerjarenplan 2022 (MJP) dat in het najaar 2021 aan de Tweede Kamer is verzonden. In dit meerjarenplan is de Tweede Kamer ook verder geïnformeerd over het toezicht op de woningcorporaties van de Autoriteit woningcorporaties.

De ILT zet haar schaarse capaciteit selectief in op de terreinen waar de maatschappelijke risico’s het grootst zijn en waar het handelen van de ILT het meeste effect kan sorteren. Een belangrijke pijler voor deze afweging is de ILT-Brede Risicoanalyse (IBRA). Deze wordt tegelijk met het MJP aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze ontwikkelde methode helpt de ILT om ordelijk te kiezen, op basis van maatschappelijke schade, aan welke taken zij prioriteit geeft en aan welke niet. De grootste maatschappelijke risico’s worden door de ILT programmatisch aangepakt, met telkens de meest kansrijke combinatie van disciplines, specialisten en instrumenten. Daarbij worden instrumenten ingezet van gerichte nalevingscommunicatie tot opsporing.

De ILT is continu bezig om de ontwikkelingen in de maatschappij door te vertalen naar haar taken en activiteiten. De ILT wil haar taken kunnen uitvoeren en daarbij voldoende flexibel worden en blijven om te kunnen meebewegen met nieuwe ontwikkelingen. De basis voor de verandering is:

 • informatiegestuurd (data) werken en transparant over resultaten;

 • selectieve en effectieve inzet gebaseerd op de hiervoor genoemde risicoanalyse;

 • invulling geven aan reflectieve en signalerende functie;

 • optimale dienst- en vergunningverlening en verbetering kostendekkendheid.

Omvorming ILT

Het jaar 2021 was voor de inspectie het laatste jaar als agentschap. In 2021 zijn voorbereidingen getroffen om de ILT vanaf 2022 onderdeel te laten zijn als onafhankelijke, gelijkwaardige ketenpartner binnen het departement. Naast de wijziging van het beheersregime en nieuwe begrotingsindeling en administratie, is ook een governance document opgesteld waarin de verhoudingen tussen de overige dienstonderdelen en de ILT zijn beschreven (Relatiestatuut).

COVID-19

Net als in 2020 heeft de ILT ook in 2021 door COVID-19 steeds moeten zoeken naar een goede en veilige aanpak van haar werkzaamheden, die vaak op locatie worden gedaan. In 2021 is veel vanuit huis gewerkt; bij calamiteiten, ongevallen en meldingen ging het werk op locatie altijd door.

Ook in 2021 is op basis van IBRA bepaald welke toezichtsactiviteiten bij voorrang moesten worden aangepakt. De medewerkers werken volgens de richtlijn 'veilig en gezond werken': met goede beschermende middelen zoals mondkapjes, handschoenen en zichtbare kleding. De veiligheid van haar werknemers staat bij de ILT altijd voorop.

De pandemie heeft er toe geleid dat de ILT nog meer gebruik maakt van data en werkprocessen verder zijn gedigitaliseerd.

Programmatische aanpak

In 2021 heeft de inspectie haar programmatische aanpak voortgezet. Deze programma's zijn de afgelopen jaren ontstaan uit de resultaten van de inspectie-brede risico analyse:

 • 1. Minder broeikasgassen

 • 2. Duurzame producten

 • 3. Bodem

 • 4. Juiste verwerking van afvalstoffen

 • 5. Slim en veilig goederenvervoer over de weg

 • 6. Veiligheid op het spoor

 • 7. Veilig en duurzaam Schiphol

 • 8. Veiligheid op het spoor

 • 9. Marktwerking taxi

 • 10. Optimaliseren dienst- en vergunningverlening

De ILT is ook in 2021 gestart met een nieuw programma: vertrouwen. De ILT richt zich in eerste instantie op het vertrouwen van de ILT in instituties en andersom.

Naast de programma's is gestart met het Nederlands Luchtvaart Veiligheids Programma, vergunningverlening en toezicht op het gebied van drones. Daarnaast is gestart met een aparte afdeling voor cybersecurity.

Tabel 65 Budgettaire gevolgen van beleid art.24 Handhaving en Toezicht (bedragen x € 1.000)
     

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 
 

2017

2018

2019

2020

2021

2021

2021

 

Verplichtingen

106.759

116.679

134.798

131.881

151.220

130.431

20.789

1

Uitgaven

106.759

116.679

134.798

131.881

151.220

130.431

20.789

 

1 Handhaving en toezicht

106.759

116.679

134.798

131.881

151.220

130.431

20.789

2

Bijdragen aan het agentschap ILT

106.759

116.679

134.798

131.881

151.220

130.431

20.789

 

- Afval, Industrie en bedrijven

23.746

25.831

28.626

1

  

 

- Rail en wegvervoer

24.300

26.277

35.644

  

 

- Scheepvaart

20.171

22.184

22.853

  

 

- Luchtvaart

16.853

18.636

20.115

  

 

- Water, producten en stoffen

21.689

23.751

27.560

  

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

 
         
1

Conform de Ontwerpbegroting 2020 vervalt vanaf het verslagjaar 2020 de uitsplitsing van de Bijdrage aan het agentschap ILT naar categorieën.

Onderstaand wordt op het niveau van financieel instrument en de verplichtingen een toelichting gegeven op de verschillen (de mutaties) tussen de begroting en de realisatie. Zie voor de gehanteerde norm de toelichting ‘normering jaarverslag’ zoals opgenomen in de leeswijzer.

 • 1. De verplichtingenmutaties zijn een weerspiegeling van de onderstaande toegelichte kasmutaties.

 • 2. De bijdrage aan de ILT is in 2021 verhoogd met in totaal € 20,8 miljoen. De belangrijkste posten zijn de loon- en prijscompensatie (€ 3,2 miljoen), de uitvoering van het Nederlands Luchtvaart Veiligheid Programma (€ 2,7 miljoen), toezicht drones (€ 1,8 miljoen), toezicht verkeersproducten (€ 1,5 miljoen), kosten vergunningverlening en NSA (National Supervisory Authority, € 1,5 miljoen), kosten inspectieview (€ 1,2 miljoen) en Kiwa (€ 1,0 miljoen). Daarnaast zijn er voor de wijziging en uitbreiding van diverse taken die in 2021 zijn gestart, meer bijdragen ontvangen dan geraamd (€ 7,9 miljoen).

1 Handhaving en toezicht

Bijdragen aan het agentschap ILT

In het Meerjarenplan (MJP) 2021-2025 staat uitgebreider beschreven welke taken worden uitgevoerd en de bijbehorende kengetallen ten aanzien van programma's, vergunningverlening en toezicht. Vergunningverlening en de werkzaamheden van de Autoriteit woningcorporaties worden niet gedekt door agentschapsbijdragen maar door bijdragen uit de markt respectievelijk de sector.

De ILT voer haar werkzaamheden uit op basis van de volgende verdeling:

 • A. Programmatisch

 • B. Niet-programmatisch

 • C. Onderzoek en handhaving (incidenten)

 • D. Optimale dienstverlening en vergunningverlening

 • E. Autoriteit woningcorporaties

Een uitgebreide toelichting op deze werkzaamheden is terug te vinden in het publieksjaarverslag ILT over 2021.

Licence