Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.12 Artikel 24 Handhaving en Toezicht

Tabel 18 Budgettaire gevolgen van beleid art.24 (bedragen x € 1.000)

24 Handhaving en Toezicht

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutaties 2022

Mutaties 2023

Mutaties 2024

Mutaties 2025

Verplichtingen

130.431

0

130.431

5.699

136.130

6.000

0

0

0

          

Uitgaven

130.431

0

130.431

5.699

136.130

6.000

0

0

0

Waarvan juridisch verplicht

100%

   

96%

    
          

1 Handhaving en toezicht

130.431

0

130.431

5.699

136.130

6.000

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

130.431

0

130.431

5.699

136.130

6.000

0

0

0

Bijdrage aan het agentschap ILT

130.431

0

130.431

5.699

136.130

6.000

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingenmutaties zijn geheel in lijn met de uitgavenmutaties die hieronder worden toegelicht.

Uitgaven

1 Handhaving en Toezicht

Dit artikelonderdeel wordt met € 5,7 miljoen verhoogd. De ILT ontvangt extra middelen voor het toezicht op de nieuwe Europese verordening voor drones op het gebied van personeel, luchtwaardigheid en vluchtuitvoering. Daarnaast betreft het de inspectieactiviteiten ter verbetering van de luchtvaartveiligheid (Nederlands Luchtvaartveiligheidsprogramma (NLVP)). Het gaat bij deze posten om € 5,0 miljoen in 2021 en € 6,0 miljoen in 2022.

Daarnaast ontvangt de ILT conform de regeling agentschappen artikel 10, lid d, compensatie voor het negatieve eigen vermogen (€ 0,7 miljoen in 2020). In de 1e suppletoire begroting dient het moederdepartement dit negatieve eigen vermogen aan te vullen tot minimaal nihil.

Licence