Base description which applies to whole site

3.12 Artikel 24 Handhaving en Toezicht

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 17 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 24 Handhaving en Toezicht (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)1

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

 

Mutatie Miljoenennota1

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

130.431

136.130

10.057

5.033

151.220

      

Uitgaven

130.431

136.130

10.057

5.033

151.220

waarvan juridisch verplicht

 

96%

  

97%

      

1 Handhaving en toezicht

130.431

136.130

10.057

5.033

151.220

bijdrage aan agentschappen

130.431

136.130

10.057

5.033

151.220

waarvan bijdrage aan agentschap ILT

130.431

136.130

10.057

5.033

151.220

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

1

(incl. ISB, NvW en amendementen)

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingenmutaties zijn een weerspiegeling van de onderstaande toegelichte kasmutaties.

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 15,1 miljoen verhoogd. Hiervan is € 10,1 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting (€ 5 miljoen) worden hieronder toegelicht

1 Handhaving en toezicht

Bijdrage aan agentschappen

De ILT ontvangt vanuit het moederdepartement IenW in 2021 een compensatie voor het in dienst hebben van arbeidsbeperkten (€ 0,7 miljoen). De opbrengsten uit de vergunningverlening en activiteiten vanuit de Nationale Toezichthoudende Autoriteit Luchtvaart zijn achtergebleven ten opzichte van de 1e suppletoire begroting (€ 1,5 miljoen). De aanpassing van het niet meer robuuste en verouderde ICT-systeem van de Board Computer Taxi brengt extra kosten met zich mee (€ 0,6 miljoen). Ook voor deze twee posten wordt gecompenseerd met hogere bijdragen van het moederdepartement IenW. Voor opsporen van illegale handel en lekkages van OAS en F-gassen is in het kader van het programma van Minder broeikasgassen € 0,6 miljoen toegevoegd.

Licence