Base description which applies to whole site

Artikel 98 Algemeen

Inleiding

Op dit artikel worden de budgetten verantwoord die niet naar beleidsartikelen toe te rekenen zijn.

A. Budgettaire gevolgen

Tabel 113 Budgettaire gevolgen artikel 98 Algemeen (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Verplichtingen

33.528

27.091

25.497

26.373

26.854

31.871

27.491

        

Uitgaven

25.081

28.938

27.351

27.794

26.854

31.871

27.491

        

Subsidies (regelingen)

3.626

3.374

2.000

1.500

0

0

0

Artikel 98

3.626

3.374

2.000

1.500

0

0

0

Opdrachten

15.293

16.281

15.880

18.430

18.938

23.938

19.058

Handhaving

369

2.785

3.178

5.745

5.995

5.995

5.995

Opdrachten overig

14.924

13.496

12.702

12.685

12.943

17.943

13.063

Bekostiging

4.851

8.254

7.442

6.435

5.787

5.804

5.804

Uitvoeringskosten Caribisch Nederland

4.851

8.254

7.442

6.435

5.787

5.804

5.804

Bijdrage aan agentschappen

236

329

329

329

329

329

429

Rijksdienst Ondernemend Nederland

171

329

329

329

329

329

429

Agentschap CJIB

65

0

0

0

0

0

0

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

1.075

700

1.700

1.100

1.800

1.800

2.200

Ministerie van Financiën

1.075

700

1.700

1.100

1.800

1.800

2.200

        

Ontvangsten

1.632

0

0

0

0

0

0

B. Toelichting op de financiële instrumenten

Subsidies

Op het subsidiebudget van artikel 98 worden subsidies begroot en verantwoord met een breed departementaal karakter. Het begrotingsbedrag 2021 heeft betrekking op subsidies aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Opdrachten

Handhaving

Het beleidsbudget voor handhaving 2021 bedraagt € 3,2 miljoen, in 2022 € 5,7 miljoen en voor de jaren 2023 en verder € 6,0 miljoen. Een belangrijk gedeelte daarvan is gereserveerd voor de uitvoering van niet-structurele innovatieve projecten. Daarvoor vinden tijdens de begrotingsuitvoering overboekingen plaats naar de relevante budgetten. Vanaf 2022 staat hier tevens € 2,5 miljoen die beschikbaar is voor ondersteuning van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI). Tot 2021 gaat dit in de vorm van een subsidie. Na dit jaar moet de vorm van ondersteuning nog worden bepaald.

Opdrachten overig

Hieronder vallen de uitgaven voor onderzoek en voorlichting die niet zijn toebedeeld aan beleidsartikelen. Het budget op artikel 98 bedraagt voor 2021 € 12,7 miljoen. Het onderzoeksbudget op artikel 98 bedraagt € 6,0 miljoen. Van het totale onderzoeksbudget is € 3,9 miljoen bestemd voor beleidsinformatie. Naast de uitgaven voor voorlichtingsprogramma’s worden uit het budget op artikel 98 ook de uitgaven van € 1,9 miljoen voor algemene publieksinformatie betaald. Voor automatisering van de beleidssystemen is € 2,3 miljoen gebudgetteerd en voor het primair proces € 0,6 miljoen. Verder is op opdrachten overig € 1,9 miljoen opgenomen, waarvan € 0,3 miljoen voor een bijdrage aan diverse internationale organisaties en algemene beleidsopdrachten.

Bekostiging

De unit SZW, die ondergebracht is bij de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN), voert namens de Minister de SZW-regelingen op Caribisch Nederland uit. Het budget voor de uitvoeringskosten van de RCN bedraagt in 2021 € 7,4 miljoen. Er zijn in 2021 extra middelen ten behoeve van de sociaal-economische agenda op Caribisch Nederland. Vanaf 2022 is het budget structureel lager.

Bijdragen aan agentschappen

Jaarlijks is er € 0,3 miljoen beschikbaar ten behoeve van de controle van de betaalaanvragen uit het Europees Sociaal Fonds, het Europees Globaliseringsfonds en de ESF-programma’s uitgevoerd door de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO).

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

Dit budget is beschikbaar ten behoeve van controlewerkzaamheden voor het ESF-Programma 2014-2020 en 2021-2027 die uitgevoerd worden door het Ministerie van Financiën.

Licence