Base description which applies to whole site

4.1 Algemeen

Tabel 29 Algemeen (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

 

Verplichtingen

25.497

748

26.245

3.850

30.095

4.683

4.722

3.521

3.621

          

Uitgaven

27.351

748

28.099

3.675

31.774

4.508

4.547

3.346

3.621

          

Subsidies (regelingen)

         

Overige subsidies algemeen

2.000

0

2.000

347

2.347

0

0

0

0

Opdrachten

         

Handhaving

3.178

0

3.178

‒ 292

2.886

‒ 72

‒ 175

‒ 175

0

Opdrachten overig

12.702

748

13.450

2.987

16.437

5.081

5.181

3.981

4.081

Bekostiging

         

Uitvoeringskosten Caribisch Nederland

7.442

0

7.442

633

8.075

‒ 501

‒ 459

‒ 460

‒ 460

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

         

Ministerie van Financiën

1.700

0

1.700

0

1.700

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

         

Agentschap Rijksdienst Ondernemend Nederland

329

0

329

0

329

0

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 3,7 miljoen bij de uitgaven en € 3,9 miljoen bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Subsidies, opdrachten, bekostiging, bijdragen aan agentschappen en bijdrage aan andere begrotingen

  • 1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 2,8 miljoen).

  • 2. Er zijn 5 overboekingen met andere departementen verwerkt op de verschillende onderdelen (-/- 0,6 miljoen). De grootste overboeking is naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor een bijdrage in het nationaal doorbraak programma door Instituut voor Publieke Waarden (-/- € 0,3 miljoen).

  • 3. Via de eindejaarsmarge 2020 is er € 2,0 miljoen toegevoegd aan de begroting van 2021.

  • 4. Om aan te sluiten bij het ritme van de uitgaven is een budgettair neutrale kasschuif bij opdrachten van 2021 (-/- € 0,1 miljoen) naar 2022.

  • 5. De raming van de uitvoeringskosten Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) is op basis van uitvoeringsinformatie licht neerwaarts bijgesteld (-/- € 0,5 miljoen).

Verplichtingen Algemeen

Bij opdrachten is er een mutatie met alleen een kasbedrag en geen verplichtingenbedrag. Hierdoor zijn de verplichtingenmutaties in totaal € 0,2 miljoen hoger dan de uitgavenmutaties ad € 3,7 miljoen.

Licence