Base description which applies to whole site

4.1 Artikel 1 Volksgezondheid

Een goede volksgezondheid, waarbij mensen zo min mogelijk blootstaan aan bedreigingen van hun gezondheid én zij in gezondheid leven.

 

1981

2005

2010

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1. Absolute levensverwachting in jaren:1

         

- mannen

72,7

77,2

78,8

79.7

79,9

80,1

80,2

80,5

79,72

- vrouwen

79,3

81,6

82,7

83.1

83,1

83,3

83,3

83,6

83,12

          

2. Waarvan jaren in goed ervaren gezondheid:3

         

- mannen

59,9

62,5

63,9

64.6

64,9

65,0

64,2

64,8

66,4

- vrouwen

62,4

61,8

63,0

63.2

63,3

63,8

62,7

63,2

65,8

1

De levensverwachting van in Nederland geboren vrouwen in 2020 bedroeg 83,1 jaar. Dat is 3,4 jaar hoger dan die van mannen (80,5 jaar). Sinds 1981 is het verschil in levensverwachting tussen de seksen kleiner geworden. Mannen boekten vanaf 1981 een winst van 7,0 jaar, vrouwen zijn gemiddeld 3,8 jaar ouder geworden.

2

Voorlopige cijfers

3

Dit kerncijfer betreft het aantal jaren dat een persoon naar verwachting in goede gezondheid zal leven, onder de aanname dat de huidige kansen op sterfte en ongezondheid gelijk blijven. Met goede gezondheid wordt hier bedoeld dat de ervaren gezondheid goed of zeer goed is.

Een belangrijke beleidsopgave voor de minister is het beschermen en bevorderen van de gezondheid van burgers. Mensen zijn in eerste instantie echter wel zelf verantwoordelijk voor hun gezondheid en dienen zichzelf – indien mogelijk – te beschermen tegen gezondheidsrisico’s.

De minister vervult de volgende rollen:

Stimuleren: van het maken van gezonde keuzes, van de beschikbaarheid van betrouwbare informatie over gezonde keuzes, en van een gezonder aanbod van voeding.

Financieren: van (bevolkings)onderzoeken/screeningen, van diverse nationale programma’s, projecten en organisaties die zich bezig houden met de bescherming en bevordering van de gezondheid van burgers en preventie van ziekten.

Regisseren: het opstellen van wettelijke kaders voor verschillende manieren om burgers te beschermen tegen gezondheidsrisico’s.

De voorgenomen beleidswijzigingen uit de begroting 2021 zijn grotendeels volgens planning uitgevoerd of in gang gezet. Daarnaast zijn, voornamelijk als gevolg van de coronacrisis aanvullende beleidswijzigingen uitgevoerd. Het beleidsverslag gaat inhoudelijk op de belangrijkste conclusies in.

Bevolkingsonderzoeken kanker/Nationaal Programma GrieppreventieOp 14 oktober 2021 is de Kamer geïnformeerd over de evaluatie van de subsidieregeling publieke gezondheid die is uitgevoerd door onderzoeksbureau Ecorys.9091, Uit de evaluatie blijkt dat met de subsidieregeling de beoogde resultaten worden gehaald. De screeningsorganisaties en de Stichting Nationaal Programma Grieppreventie (SNPG) worden in staat gesteld om hun werkzaamheden naar behoren uit te voeren. Er zijn hiervoor voldoende middelen beschikbaar. De subsidieregeling wordt positief beoordeeld door zowel de aanvragers, als de uitvoerder van de regeling. Aanvraag, controle en verantwoording zijn makkelijk uit te voeren. Mede op basis van de resultaten van deze evaluatie is de subsidieregeling verlengd tot 1 januari 2027.

NIPTOp 17 augustus 2021 is de Kamer geïnformeerd over de evaluatie van de subsidieregeling NIPT die is uitgevoerd door onderzoeksbureau Ecorys.9293, De uitvoering van de niet-invasieve prenatale test (NIPT) door de drie uitvoerende universitaire medische centra (umc’s) wordt met deze regeling gesubsidieerd. Uit de evaluatie blijkt dat deze doelstelling wordt gehaald. De subsidieregeling stelt de umc’s in staat de NIPT uit te voeren. De subsidieregeling wordt positief beoordeeld door zowel de aanvragers, als de uitvoerder van de regeling. Aanvraag, controle en verantwoording zijn makkelijk uit te voeren. Er worden enkele aanbevelingen gedaan om de subsidieregeling efficiënter in te richten. Deze worden meegenomen bij de verdere voorbereidingen om een definitieve implementatie van de NIPT mogelijk te maken.

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 1 (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie1

Vastgestelde begroting2

Verschil

 

2017

2018

2019

2020

2021

20213

2021

Verplichtingen

862.659

948.043

1.484.927

5.417.362

6.907.739

3.636.510

3.271.229

        

Uitgaven

757.151

822.505

980.201

2.508.610

7.633.717

3.946.276

3.687.441

        

1. Gezondheidsbeleid

243.033

283.045

354.671

405.933

567.514

533.156

34.358

Subsidies

3.980

6.927

14.903

23.194

23.389

24.693

‒ 1.304

(Lokaal) gezondheidsbeleid

3.703

6.577

14.329

22.538

22.770

24.325

‒ 1.555

Overige

277

350

574

656

619

368

251

Opdrachten

1.895

1.730

1.878

2.429

3.154

3.225

‒ 71

(Lokaal) gezondheidsbeleid

1.895

1.730

1.878

2.429

3.154

3.225

‒ 71

Bijdragen aan agentschappen

101.464

103.373

111.032

128.582

139.527

118.310

21.217

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

81.760

83.474

87.264

94.964

109.466

96.954

12.512

RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed

19.704

19.375

23.533

33.618

29.591

20.605

8.986

Overige

0

524

235

0

470

751

‒ 281

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

135.676

170.981

226.858

251.728

393.924

378.795

15.129

ZonMw: programmering

135.469

170.943

226.858

251.728

393.924

378.795

15.129

Overige

207

38

0

0

0

0

0

Bijdragen aan medeoverheden

18

34

0

0

7.520

8.133

‒ 613

Aanpak Gezondheidsachterstanden

0

‒ 17

0

0

7.520

8.000

‒ 480

Overige

18

51

0

0

0

133

‒ 133

        

2. Ziektepreventie

393.503

414.601

475.109

1.935.975

6.907.201

3.256.141

3.651.060

Subsidies

185.307

190.366

218.333

312.752

553.921

358.530

195.391

Ziektepreventie

46.895

45.093

73.791

104.770

325.828

153.112

172.716

Bevolkingsonderzoeken

138.412

145.273

144.542

146.184

151.586

153.568

‒ 1.982

Vaccinaties

0

0

0

61.798

76.507

51.850

24.657

Overige

0

0

0

0

0

0

0

Opdrachten

476

394

655

1.113.067

3.899.557

1.885.078

2.014.479

Ziektepreventie

476

394

655

1.113.067

3.899.557

1.885.078

2.014.479

Overige

0

0

0

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

206.831

222.927

255.202

328.201

541.372

381.536

159.836

RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra

64.220

63.404

255.202

206.843

354.557

177.314

177.243

RIVM: Bevolkingsonderzoeken

0

0

0

39.661

45.535

40.795

4.740

RIVM: Vaccinaties

0

0

0

81.697

141.280

163.414

‒ 22.134

Overige

142.611

159.523

0

0

0

13

‒ 13

Bijdrage aan medeoverheden

889

914

919

181.955

1.818.867

630.997

1.187.870

Overige

889

914

919

181.955

1.818.867

630.997

1.187.870

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

Garanties

0

0

0

0

93.234

0

93.234

Overige

0

0

0

0

93.234

0

93.234

(Schade)vergoedingen

0

0

0

0

250

0

250

Overige

0

0

0

0

250

0

250

        

3. Gezondheidsbevordering

101.168

105.822

127.635

136.571

129.197

130.665

‒ 1.468

Subsidies

84.363

88.823

107.333

115.431

108.043

108.028

15

Preventie van schadelijk middelengebruik

1.900

10.007

18.051

22.007

17.786

19.075

‒ 1.289

Gezonde leefstijl en gezond gewicht

15.067

17.611

23.992

31.352

26.115

24.864

1.251

Letselpreventie

3.987

4.297

4.519

4.729

5.024

4.414

610

Bevordering van seksuele gezondheid

36.778

38.633

43.445

56.350

58.200

58.787

‒ 587

Overige

26.631

18.275

17.326

993

918

888

30

Opdrachten

3.228

3.365

6.463

6.920

5.708

6.266

‒ 558

Gezondheidsbevordering

3.228

3.365

6.463

6.920

5.708

6.266

‒ 558

Overige

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

0

0

60

174

443

1.452

‒ 1.009

Overige

0

0

60

174

443

1.452

‒ 1.009

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

0

0

0

0

0

134

‒ 134

Overige

0

0

0

0

0

134

‒ 134

Bijdragen aan medeoverheden

13.577

13.634

13.779

14.046

15.003

14.785

218

Heroïnebehandeling op medisch voorschrift

13.577

13.634

13.779

14.046

15.003

14.785

218

Overige

0

0

0

0

0

0

0

        

4. Ethiek

19.447

19.037

22.786

30.131

29.805

26.314

3.491

Subsidies

18.363

17.383

20.613

27.054

27.106

23.729

3.377

Abortusklinieken

16.543

15.675

18.162

18.271

17.797

17.881

‒ 84

Medische Ethiek

1.820

1.708

2.451

8.783

9.309

5.848

3.461

Opdrachten

83

41

523

500

182

353

‒ 171

Medische Ethiek

83

41

523

500

182

353

‒ 171

Bijdragen aan agentschappen

1.001

1.613

1.650

2.577

2.517

2.232

285

CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek

1.001

1.613

1.650

2.577

2.517

2.232

285

        

Ontvangsten

18.716

35.248

23.488

36.024

59.074

47.703

11.371

Overige

18.716

35.248

23.488

36.024

59.074

47.703

11.371

1

Door afronding kan de som van de delen afwijken van het totaal.

2

Stand inclusief amendementen, moties en NvW

3

NB de stand zoals gepresenteerd onder de stand vastgestelde begroting wijkt af van de stand vastgestelde begroting bij de eerste suppletoire begroting, tweede suppletoire begroting, incidentele suppletoire begroting(en) en de slotwet. De reden hiervoor is dat in het jaarverslag de ISB(s) die zijn ingediend tussen de vaststelling van de ontwerpbegroting en de vaststelling van de eerste suppletoire begroting zijn opgeteld bij realisatie.

1. Gezondheidsbeleid

Bijdragen agentschappen

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

De totale realisatie op het budget van de NVWA bedroeg in 2021 € 109,5 miljoen en dat is € 12,5 miljoen hoger dan de oorspronkelijk vastgestelde begroting in 2021. Bij de tweede suppletoire begroting is al een verschil van € 8,3 miljoen verklaard. Het verdere verschil van € 4,2 miljoen is het gevolg van een aantal mutaties. Er is budget overgeheveld uit 2020 ad € 2 miljoen. Daarnaast is er sprake geweest van een compensatie van retributieontvangsten ad € 1,7 miljoen wegens toegekende bezwaarschriften. Het budget is daarnaast met € 0,7 miljoen verhoogd voor additionele werkzaamheden bij de bestrijding van muggen en € 0,6 miljoen ten behoeve van werkzaamheden inzake het wietexperiment. Verder is ter dekking van problematiek op de VWS-begroting, vooruitlopend op de jaarlijkse onderuitputting, een korting verwerkt van € 0,8 miljoen.

RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed

De opdrachtverlening aan het RIVM voor uitvoering van programma’s bedroeg in 2021 € 29,6 miljoen en is € 9,0 miljoen hoger dan oorspronkelijk geraamd. Dit als gevolg van een groot aantal aanvullende opdrachten waarvoor bij de eerste, tweede suppletoire begroting en Slotwet budget is overgeheveld naar dit instrument. Het betreft opdrachten die zijn ondergebracht en uitgevoerd in de RIVM-programma’s Volksgezondheid en Zorg (€ 6,9 miljoen), Sport (€ 0,2 miljoen) Beleidsondersteuning Geneesmiddelen en Medische technologie (€ 0,1 miljoen) en Risicoschatting en beoordeling ten behoeve van beleid (€ 1,8 miljoen).

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

ZonMw: programmering

Conform de begroting heeft ZonMw een groot aantal projecten en onderzoeken op het gebied van gezondheid, preventie en zorg laten uitvoeren. Per saldo zijn de uitgaven € 15,1 miljoen hoger dan begroot. Dit saldo bestaat uit enkele schuiven. In 2021 heeft ZonMw een aantal taken opgepakt . In het kader van de brede aanpak van dak- en thuisloosheid is € 45,5 miljoen overgeheveld naar het Gemeentefonds voor toekenning van extra middelen aan 22 centrum- en regiogemeenten.

Daarnaast is voor het programma Maatschappelijke Diensttijd (MDT) in 2021 verder toegewerkt naar een landelijk dekkend aanbod en het uitbreiden en versterken van het MDT-netwerk, met het inzetten op (steeds meer) verbinding met gemeenten, onderwijs, bedrijfsleven en fondsen via partnerschappen (met een bijstelling van € 24,7 miljoen).

Voorts is het budget verhoogd voor het Onderzoeksprogramma Dementie € 2,4 miljoen, het Actieprogramma Grip op Onbegrip € 3,8 miljoen en FAST tranche 2021 € 2,0 miljoen.

In het kader van de bestrijding van corona is een actie- en onderzoeksprogramma ingezet gericht op mitigatie van zowel de effecten van de coronapandemie als de effecten van de maatregelen tegen de pandemie. Hiervoor is € 30,1 miljoen toegevoegd.

De overige mutaties bedragen per saldo minus € 2,4 miljoen.

2. Ziektepreventie
Kengetallen Deelname aan vaccinatieprogramma, bevolkingsonderzoeken en screeningen in procenten
 

2010

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Percentage deelname aan Rijksvaccinatieprogramma

95,0%

94,8%

93,1%

91,2%

90,2%

90,2%

90,8%

91,3%1

Percentage deelname aan Nationaal Programma Grieppreventie

68,9%

50,1%

53,5%

49,9%

51,3%

52,6%

53,7%

n.n.b.2

Percentage deelname aan Bevolkingsonderzoek borstkanker

80,7%

77,6%

77,3%

76,8%

76,6%

75,7%

70,4%

n.n.b.3

Percentage deelname aan Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

64,3%

64,4%

60,3%

56,9%

57,6%.

56,0%

49,7%

n.n.b.4

Percentage deelname aan Bevolkingsonderzoek darmkanker

73,0%

73,0%

72,7%

72,7%

71,5%

71,6%

n.n.b.5

Percentage deelname aan hielprik

99,7%

99,3%

99,2%

99,2%

99,1%

99,3%

99,4%

n.n.b.6

Percentage deelname aan NIPT

39,2%

43,9%

46,5%

52,0%

n.n.b.7

1

Voor het verslagjaar 2021 (betreft alle vaccinaties gegeven t/m 2019) is dit percentage 91,3%. Dit betreft het percentage kinderen geboren in 2018 dat alle vaccinaties volgens het RVP-schema toegediend heeft gekregen vóór het bereiken van de leeftijd van 2 jaar.

2

Dit kerncijfer betreft het percentage gevaccineerde personen in de groep patiënten die conform het advies van de Gezondheidsraad in aanmerking komen voor vaccinatie tegen influenza.

3

Dit kerncijfer betreft het percentage vrouwen uit de doelgroep, dat deelneemt aan het bevolkingsonderzoek borstkanker. De doelgroep van het bevolkingsonderzoek bestaat uit vrouwen van 50 tot 75 jaar.

4

Dit kerncijfer betreft het percentage vrouwen uit de doelgroep, dat deelneemt aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. De doelgroep van dit bevolkingsonderzoek bestaat uit 30-60 jarige vrouwen.

5

Dit kerncijfer betreft het percentage personen dat deelneemt aan het bevolkingsonderzoek dikke darmkanker.

6

Dit kerncijfer betreft het percentage pasgeborenen dat gescreend is.

7

Deelname NIPT vanaf april 2017. Dit kerncijfer betreft het percentage zwangere vrouwen dat deelneemt aan de NIPT ter bepaling van een eventuele verhoogde kans op een kind met het downsyndroom, edwardssyndroom of patausyndroom.

Deze cijfers geven een goede indicatie van de ontwikkelingen op de beleidsterreinen met dien verstande dat de nadruk op geïnformeerde keuze voor deelname ligt en niet op een zo hoog mogelijk percentage. Hierbij moet in acht worden genomen dat de beschermingsgraad in de praktijk hoger ligt dan het met het deelnamepercentage weergegeven cijfer in verband met bijvoorbeeld de groepsimmuniteit.

Subsidies

Ziektepreventie

Covid-19Het budget voor ziektepreventie is met € 114,3 miljoen verhoogd voor de subsidiering van de uitvoering van de vaccinatie tegen het coronavirus door de huisartsen. Dit budget is toegevoegd met de zesde incidentele suppletoire begroting 2021. Daarnaast zijn er middelen beschikbaar gesteld voor corona-support van € 5,8 miljoen en heeft de stichting Lareb budget gekregen van € 4,8 miljoen. Daarnaast zijn er middelen voor opleidingen in het kader van de opschaling IC-bedden (€ 39,6 miljoen) overgeheveld binnen de begroting van het ministerie van VWS. Deze waren aanvankelijk op artikel 4 geboekt.

Vaccinaties

Door de grote opkomst voor de griepprik zijn zowel voor het griepseizoen 2020/2021 (€ 4,3 miljoen) als voor het griepseizoen 2021/2022 (€ 10,2 miljoen) extra kosten gemaakt voor het zetten van de griepprik. Verder is de verwachte deelname aan de pneumokokkenvaccinatie hoger dan bij het opstellen van de begroting 2021 rekening is gehouden (€ 10,7 miljoen). De overige mutaties bedragen per saldo minus € 0,5 miljoen.

Opdrachten

Ziektepreventie

De opdrachtverlening van Intravacc is vanaf 2021 ondergebracht onder Artikel 1 Volksgezondheid. Binnen de begroting van VWS is hiervoor € 3,6 miljoen overgeheveld. Verder is het opdrachtenbudget voor Intravacc met € 4,7 miljoen verhoogd.

Covid-19

Op opdrachten is de bijstelling in totaal € 2 miljard voor corona gerelateerde uitgaven. Het betreft een bijstelling van de bevoorschotting aan de Stichting projectenbureau gezondheidsdienst (GGD GHOR) van € 940 miljoen en uitgaven voor testbeleid. Het betreft realisaties op basis van bijstellingen uit de vierde, zesde, negende, elfde en dertiende incidentele suppletoire begroting. Daarnaast zijn er additionele middelen beschikbaar gesteld voor het voortzetten van testbeleid. Het betreft onder meer testen voor toegang door de Stichting Open Nederland van € 685 miljoen, realisatie testen door werkgevers van € 106 miljoen en € 321 miljoen voor zelftesten en vergoeding van XL-teststraten.

Bijdragen aan agentschappen

RIVM: opdrachtverlening aan kenniscentra

Covid-19

Voor de uitvoering van het coronabeleid van het RIVM is € 184 miljoen extra beschikbaar gesteld. Deze is toegevoegd ten opzichte van de ontwerpbegroting 2021. Dit betreft de uitvoering van het vaccinatieprogramma met € 130 miljoen. Daarnaast zijn er middelen toegevoegd voor het voorzetten van kiemsurveillance en rioolsurveillance, waarbij het RIVM wekelijks steekproefsgewijs de sequentie van positieve corona monsters en riool analyseert (€ 32 miljoen) en de aankoop van anti-lichamen (24 miljoen). Daarnaast is er op het reguliere budget sprake van onderbesteding van circa € 10 miljoen.

RIVM: Bevolkingsonderzoeken

De uitgaven zijn € 4,7 miljoen hoger dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door de hogere kosten voor de uitvoering van de PSIE en de Hielprikscreening in 2019 € 1,4 miljoen, 2020 € 0,4 miljoen en 2021 € 2,9 miljoen.

RIVM: Vaccinaties

Voor de uitvoeringskosten van de MenACWY-vaccinatie is € 3,8 miljoen overgeheveld naar het Gemeentefonds. Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus is besloten om de start van de inhaalcampagne HPV-vaccinatie uit te stellen naar 2022. Van de hiervoor in 2021 begrote middelen is € 40 miljoen doorgeschoven naar latere jaren. Verder is voor het griepseizoen 2021/2022 gerekend met een (hogere) opkomst van 75%. Dit leidt tot extra kosten voor het aanschaffen van vaccins van € 11,0 miljoen in 2021. Tot slot is het budget verhoogd door de hogere deelname dan verwacht aan het Nationaal programma Grieppreventie en de Pneumokokkenvaccinatie in 2019 € 1,3 miljoen, 2020 € 1,5 miljoen en 2021 € 7,8 miljoen.

Bijdrage aan medeoverheden

Covid-19

In totaal is er € 1,8 miljard gerealiseerd in 2021 op het instrument bijdrage aan medeoverheden. Er is sprake van een verhoging van € 1,19 miljard ten opzichte van de begroting. Het betreft hier corona gerelateerde meerkosten voor de veiligheidsregio’s en de meerkosten voor GGD’en. De middelen hiertoe zijn tussentijds bijgesteld in de zevende, elfde, dertiende en viertiende incidentele suppletoire begroting. Voor de GGD’en geldt dat de meerkosten vanuit de wet publieke gezondheid voor infectieziektebestrijding kunnen worden ingediend bij het ministerie van VWS. Het betreft kosten voor traceren, vaccineren en testen.

4. Ethiek

Subsidies

Medische Ethiek

Het beroep op de subsidieregeling Kunstmatige Inseminatie met Donorzaad is € 3,5 miljoen hoger dan bij het opstellen van de regeling is ingeschat. Het aantal vrouwen dat hiervan gebruik maakt is onderschat en de begroting moet daarom naar boven worden bijgesteld.

Ontvangsten

De ontvangsten zijn per saldo € 11,3 miljoen hoger dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door een aantal oorzaken.

Door het tijdelijk stilleggen van de bevolkingsonderzoeken vanwege corona in 2020 hebben de screeningsorganisaties minder kosten gemaakt. Op basis van de Subsidieregeling Publieke Gezondheid bedragen zijn de teveel verstrekte voorschotten van € 23,4 miljoen teruggevorderd in 2021.

Voor de afrekening van voorschotten uit eerdere jaren voor de uitvoering van een aantal opdrachten door het RIVM is € 7,6 miljoen meer ontvangen als geraamd. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door lagere kosten dan geraamd voor de inhaalcampagne MenACWY, de opdracht Vaccinvoorziening maternale kinkhoest, het Rijksvaccinatieprogramma en aan de Neonatale Hielprik Screening.

De boeteontvangsten zijn onverwacht een stuk hoger dan de afgelopen jaren en daardoor € 12,5 miljoen hoger dan geraamd. Dit komt onder andere door hogere omzet gerelateerde boetes Warenwet en hogere boetes Tabaks- en Rookwarenwet.

Covid-19Minderontvangsten in verband met de verkoop van Remdesivir doordat:

  • een deel van de voorraad aan India is gedoneerd. Deze voorraad wordt dus niet verkocht, waardoor de eerder geraamde ontvangsten € 13,1 miljoen lager dan begroot uitvallen.

  • de geplande aankoop voor 2021 niet is doorgegaan omdat de vraag sterk is afgenomen. Doordat de geplande aankoop niet is doorgegaan, zullen er ook geen ontvangsten zijn (€ 11,4 miljoen).

  • vertraging is opgetreden bij de invordering van de ontvangsten (€ 9,3 miljoen).

De overige meerontvangsten bedragen € 1,8 miljoen.

90

Kamerstukken II 2020/21, 32620, nr. 271

92

Kamerstukken II 2020/21, 29323, nr. 164

Licence