Base description which applies to whole site

2.1 Artikel 1 Volksgezondheid

Verplichtingen

De € 5,4 miljard lagere verplichtingen hangen samen met lagere uitgaven. Vanwege het kas- verplichtingenstelsel worden bij lagere uitgaven ook de bijbehorende verplichtingen naar beneden bijgesteld. Het betreft hier voornamelijk de verplichtingen voor Stichting projectenbureau GGD-GHOR, de bijdrage aan de Stichting Open Nederland voor testen voor toegang, vaccins en quarantaineplicht. Daarnaast zijn in diverse incidentele suppletoire begrotingen verplichtingen opgenomen in 2021, waarvan de uitgaven pas in 2022 zouden plaatsvinden. Inmiddels is gebleken dat de verplichtingen veelal pas in 2022 zijn of worden aangegaan. Hierdoor zijn de verplichtingen in 2021 lager in tegenstelling tot de eerdere verwachtingen. Evenwel zullen deze in 2022 wel tot een verhoging van de verplichtingenstand leiden.

Uitgaven

2. Ziektepreventie

Subsidies

De lagere uitgaven van € 264 miljoen worden met name veroorzaakt door de subsidieregeling voor ziekenhuizen en huisartsen voor het vaccineren (entvergoeding). De subsidieregeling voor ziekenhuizen voor de entvergoeding, die samenhangen met de boostercampagne die eind 2021 is gestart, is gepubliceerd op 25 februari 2022. Hierdoor vindt de kasbetaling in 2022 plaats.

Opdrachten

De onderuitputting van € 1,9 miljard bestaan voornamelijk uit lagere uitgaven dan verwacht in de begroting aan de Stichting projectenbureau GGD-GHOR, de Stichting Open Nederland voor het testen voor toegang, vaccins en quarantaineplicht. Specifiek geldt voor vaccins dat in de raming nog geen rekening gehouden was met de bijdrage vanuit de Europese Commissie, die een prijsverlaging effect hebben op de geleverde vaccins in 2021. Daarnaast is er minder gebruik gemaakt van testen voor toegang vanwege de lockdowns enerzijds en lagere testen in algemene zin in de periode dat er lage besmettingscijfers waren. Ook betreft dit onderuitputting op zelftesten en de kassiersfunctie RIVM op testen vanuit werkgevers.

Bijdrage aan medeoverheden

De lagere uitgaven van € 62,4 miljoen worden veroorzaakt door minder kosten aan de GGD-en dan verwacht vanuit de meerkostenregeling.

Garanties

In de dertiende incidentele suppletoire begroting zijn middelen voor testcapaciteit (€ 385 miljoen) van opdrachten naar het instrument garanties overgeheveld. Hiervan is circa € 100 miljoen gerealiseerd. De lagere uitgaven van € 286 miljoen kunnen worden verklaard doordat er geen volledige aanspraak is gemaakt op de garanties.

Licence