Base description which applies to whole site

Artikel 2: Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat

Toegenomen voedselzekerheid; verbeterd waterbeheer, drinkwater, sanitaire voorzieningen en voorlichting over hygiëne; toegenomen weerbaarheid tegen klimaatverandering en tegengaan van klimaatverandering; duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen.

Om deze doelstelling te realiseren, werkt de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking nauw samen met de minister en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Minister en Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat.

De minister is verantwoordelijk voor:

Financieren

  • De financiering van diverse programma’s en fondsen gericht op duurzame economische ontwikkeling, voedsel- en waterzekerheid, toegang tot hernieuwbare energie, klimaatadaptatie en verduurzaming van grondstofwinning. In toenemende mate wordt ingezet op financiering van programma’s waarin oog is voor de dwarsverbanden die tussen deze mondiale uitdagingen bestaan. Groeiende druk op natuurlijke hulpbronnen dwingt tot verduurzaming en een integrale benadering die synergie tussen de verschillende thema’s bevordert. De programma’s worden uitgevoerd door multilaterale instellingen, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, (lokale) overheden, centrale uitvoerders (zoals FMO en RVO), in consultatie en samenwerking met andere donoren (waaronder DfID, BMZ, USAID en SIDA) en via publiek-private partnerschappen.

  • De financiering van verschillende multilaterale en internationale instellingen, die een sleutelrol spelen bij de verzameling van gegevens, analyse en (formulering van de) aanpak van vraagstukken op het gebied van deze thema’s.

Stimuleren

  • Nadruk op de verduurzaming van de dienstverlening en een integrale benadering die synergie tussen de verschillende thema’s bevordert.

  • Het stimuleren van een inclusieve benadering met extra aandacht voor vrouwen en jongeren.

  • Het intensiveren van de samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en de private sector gericht op bovengenoemde doelstellingen.

  • Mobilisatie van private investeringen in klimaatadaptatie en klimaatmitigatie met gebruikmaking van begrotingsmiddelen.

Regisseren

  • Inzet van Nederlandse deskundigheid en technologie bij het realiseren van de ontwikkelingsdoelstellingen.

  • Coördinatie, in nauwe samenwerking met de Minister van Economische Zaken en Klimaat, van het Nederlandse internationale milieu- en klimaatbeleid.

Voedselzekerheid

In 2021 zijn volgens planning ondervoede mensen en kleinschalige voedselproducenten ondersteund en is internationaal ingezet op een brede (voedselsysteem)benadering, onder meer in het kader van de UN Food System Summit (TK 26 150, nr. 197, p. 4). Tegelijkertijd wordt de uitvoeringscontext in veel rurale gebieden (Sahel, Hoorn) grilliger en neemt de honger wereldwijd toe (SOFI 2021). Resultaten behalen (op schaal) blijft dan ook een uitdaging, met name in fragiele landen en instabiele landen/regio’s. Langjarige, coherente inzet en aansluiting bij lokaal verankerde benaderingen verhogen de kans op duurzame resultaten (IOB Evaluatie Voedselzekerheid 2012-2016, p. 26). Goede (conflict)context analyses zijn hiervoor essentieel.

Water

2021 liet zien hoe belangrijk toegang tot drinkwater, sanitatie en hygiene (WASH) was bij het beteugelen van de COVID-19 epidemie; daarom zal dit kabinet haar inzet op WASH en het betrekken van de private sector bij de financiering van noodzakelijke investeringen, onverminderd voortzetten. Over de bijdrage van het kabinet aan menstruele gezondheid als onderdeel van de bredere inzet op WASH zal de Tweede Kamer in 2022 worden geïnformeerd, conform motie Stoffer (TK motie35 925-VII-56). Het afgelopen jaar toonde tevens de meerwaarde van langjarige partnerschappen om resultaatgericht te werken, zoals de samenwerking met de stad Beira aan klimaatadaptatie en met drinkwaterbedrijven in het zuiden liet zien.

Klimaat

De evaluatie van de Energie Transitie Faciliteit benadrukte het belang van langdurige betrokkenheid voor klimaat- en energiediplomatie in landen. Van de in de IOB evaluatie klimaatfinanciering (kamerstuk 32 813-811) gepresenteerde ambitieniveaus sluit het coalitieakkoord aan bij het ambitieniveau gericht op huidige verplichtingen van de collectief toegezegde USD 100 miljard per jaar van 2020 tot en met 2025.

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 2 Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat (bedragen x € 1.000)
  

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Realisatie 2021

Vastgestelde begroting 2021

Verschil 2021

 

Verplichtingen

814 000

690 998

833 191

901 818

749 142

514 813

234 329

         
 

Uitgaven:

       
         
 

Programma-uitgaven totaal

664 774

710 799

723 347

749 997

757 490

735 277

22 213

         

2.1

Voedselzekerheid

341 528

323 950

336 667

342 282

328 812

321 095

7 717

         
 

Subsidies (regelingen)

       
 

Realiseren ecologische houdbare voedselsystemen

985

11 030

6 400

10 748

14 695

26 000

‒ 11 305

 

Bevorderen inclusieve en duurzame groei in de agrarische sector

28 955

19 710

22 391

43 510

37 642

39 800

‒ 2 158

 

Kennis en capaciteitsopbouw ten behoeve van voedselzekerheid

28 575

1 793

32 485

1 101

2 138

2 000

138

 

Uitbannen huidige honger en voeding

 

33 227

18 600

16 058

24 007

23 000

1 007

 

Voedselzekerheid

    

5 261

0

5 261

 

Internationaal onderwijsprogramma voedselzekerheid

0

344

0

    
 

Landenprogramma's voedselzekerheid

47 803

41 639

59 117

    
         
 

Opdrachten

       
 

Kennis en capaciteitsopbouw ten behoeve van voedselzekerheid

 

13 747

0

23 130

20 930

37 000

‒ 16 070

 

Realiseren ecologisch houdbare voedselsystemen

  

9 250

8 381

1 647

11 450

‒ 9 803

 

Landenprogramma's voedselzekerheid

 

7 339

0

    
         
 

Bijdrage aan agentschappen

       
 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

 

0

0

2 204

1 995

4 000

‒ 2 005

 

Realiseren ecologische houdbare voedselsystemen

18 706

12 434

0

    
 

Bevorderen inclusieve en duurzame groei in de agrarische sector

  

1 514

    
 

Kennis en capaciteitsopbouw ten behoeve van voedselzekerheid

3 965

7 941

1 645

    
 

Landenprogramma's voedselzekerheid

3 700

0

0

    
         
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

       
 

Voedselzekerheid

   

169 573

126 653

160 850

‒ 34 197

 

Realiseren ecologisch houdbare voedselsystemen

21 350

0

1 700

6 730

19 243

0

19 243

 

Bevorderen inclusieve en duurzame groei in de agrarische sector

32 744

34 539

27 673

20 152

17 563

17 195

368

 

Kennis en capaciteitsopbouw ten behoeve van voedselzekerheid

21 600

21 120

20 400

27 256

42 250

14 000

28 250

 

Uitbannen huidige honger en voeding

17 940

6 172

9 435

13 439

14 788

4 000

10 788

 

Landenprogramma's voedselzekerheid

115 205

110 915

126 057

    
         
 

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

       
 

Bevorderen inclusieve en duurzame groei in de agrarische sector

 

2 000

0

    
         
 

Nog te verdelen

       
 

Nog te verdelen

     

‒ 18 200

18 200

         

2.2

Water

195 426

210 602

189 043

196 249

189 997

193 714

‒ 3 717

         
 

Subsidies (regelingen)

       
 

Waterbeheer

13 152

25 556

18 361

12 908

16 923

21 000

‒ 4 077

 

Drinkwater en sanitatie

19 376

27 327

31 059

43 153

35 502

20 459

15 043

 

(Landenprogramma's) integraal waterbeheer

8 161

7 848

12 254

    
 

(Landenprogramma's) drinkwater en sanitatie

15 665

6 392

7 033

    
         
 

Opdrachten

       
 

Integraal waterbeheer

4 315

1 158

973

    
 

Drinkwater en sanitatie

83

94

217

    
 

(Landenprogramma's) integraal waterbeheer

22 446

27 794

16 738

    
 

(Landenprogramma's) drinkwater en sanitatie

5 298

3 041

1 204

    
         
 

Bijdrage aan agentschappen

       
 

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

   

2 676

6 085

2 000

4 085

 

Integraal waterbeheer

 

3 059

1507

    
 

(Landenprogramma's) integraal waterbeheer

  

376

    
 

(Landenprogramma's) drinkwater en sanitatie

  

321

    
         
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

       
 

Waterbeheer

12 771

29 519

21 441

79 329

63 240

91 700

‒ 28 460

 

Drinkwater en sanitatie

32 288

40 880

25 148

58 183

68 247

58 555

9 692

 

Wereldbank (waterbeheer)

18 990

0

0

    
 

(Landenprogramma's) integraal waterbeheer

20 646

13 930

23 857

    
 

(Landenprogramma's) drinkwater en sanitatie

22 235

24 004

28 554

    
         

2.3

Klimaat

127 820

176 247

197 637

211 466

238 681

220 468

18 213

         
 

Subsidies (regelingen)

       
 

Klimaat algemeen

   

35 903

32 557

32 400

157

 

Hernieuwbare energie

10 566

16 263

17 685

27 549

28 593

35 000

‒ 6 407

 

Dutch Fund for Climate and Development

   

7 000

35 000

40 000

‒ 5 000

 

Duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen en klimaat algemeen

32 885

21 820

19 646

    
 

Nationaal Klimaatfonds

 

40 000

40 000

    
 

Landenprogramma's klimaatbeleid

141

0

1 105

    
 

Centrale klimaat programma's (non-ODA)

592

322

463

    
         
 

Opdrachten

       
 

Klimaat algemeen

   

298

614

0

614

 

Duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen en klimaat algemeen

 

5 566

1 232

    
 

Centrale klimaat programma's (non-ODA)

  

584

    
 

Landenprogramma's klimaatbeleid

  

157

    
 

Hernieuwbare energie

  

273

    
         
 

Bijdrage aan agentschappen

       
 

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

   

3 472

3 077

3 000

77

 

Duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen en klimaat algemeen

  

185

    
 

Hernieuwbare energie

 

1 386

2 723

    
         
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

       
 

Contributie IZA/IZT

283

323

316

305

276

357

‒ 81

 

Klimaatprogramma's (non-ODA)

858

1 429

693

1 108

1 279

1 150

129

 

Klimaat algemeen

   

110 904

113 578

83 561

30 017

 

Hernieuwbare energie

26 361

12 353

22 245

17 785

16 565

17 000

‒ 435

 

UNEP

5 142

2 142

12 142

7 142

7 142

8 000

‒ 858

 

Duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen en klimaat algemeen

8 790

18 861

20 489

    
 

Klimaat: algemene vrijwillige en verplichte bijdragen

19 391

15 696

35 184

    
 

GEF

20 725

37 585

20 900

    
 

Landenprogramma's klimaatbeleid

2 086

2 501

273

    
         
 

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

       
 

Duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen en klimaat algemeen

  

1 342

    

Verplichtingen

De verplichtingenrealisatie op artikel 2 (Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat) valt ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2021 EUR 234,3 miljoen hoger uit. Het merendeel hiervan is toegelicht in de eerste en tweede suppletoire begrotingen. Uiteindelijk viel het verplichtingenbudget eind 2021 lager uit dan voorzien in de Tweede suppletoire begroting. Dit komt doordat een aantal verplichtingen op het gebied van voedselzekerheid, water en klimaat uiteindelijk niet in 2021 maar in 2022 zullen worden aangegaan.

Voor het thema voedselzekerheid betreft dit een o.a. de bijdrage aan UNICEF voor een programma op het gebied van voeding en de bijdrage aan het Productive Safety Net Program (PSNP) in Ethiopië, die vanwege de politieke ontwikkelingen is aangehouden.

Voor het thema water betreft dit de opdrachten aan RVO voor Partners voor Water en DRR (disaster risk reduction), de subsidie aan de Unie van Waterschappen voor het Blue Deal-programma en de bijdrage aan de EIB (Europese Investeringsbank) voor het Water Sector Fund alsmede de bijdrage aan UNOPS voor het UN-Water Program.

Voor het thema klimaat betreft dit de verlenging van het NDCP, de opdracht aan RVO voor het Climate and Energy Response Programme (CERP), de bijdrage aan de IDB (Inter-American Development Bank) voor een fonds op het gebied van tropische bossen in de Amazone en de middelenaanvulling voor het Global Environment Facility (GEF) voor de periode 2022-2026.

Uitgaven

Artikelonderdeel 2.1

De uitgavenrealisatie op artikelonderdeel 2.1 (Voedselzekerheid) valt ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2021 EUR 7,7 miljoen hoger uit. Dit is veroorzaakt door een verhoging van het uitgavenbudget bij de Tweede suppletoire begroting. In de uiteindelijke realisatie zijn de uitgaven aan ecologische houdbare voedselsystemen per saldo in beperkte mate lager dan voorzien. Daarnaast is de bij de Tweede suppletoire begroting toegelichte bijdrage aan het Productive Safety Net Program (PSNP) in Ethiopië aangehouden in afwachting van de politieke ontwikkelingen. Dit zorgt voor de per saldo lagere realisatie op het instrument voedselzekerheid (zijnde landenprogramma’s). Hier tegenover staan per saldo iets hogere uitgaven aan kennis en capaciteitsopbouw en het uitbannen van huidige honger & voeding. Deze zijn enerzijds het gevolg van een bijdrage aan de organisatie voorheen bekend als Consultative Group for International Agricultural Research (CGIAR) in het kader van kennis en capaciteitsopbouw en anderzijds een bijdrage aan Unicef voor het uitbannen van honger.

Artikelonderdeel 2.3

De uitgavenrealisatie op artikelonderdeel 2.3 (Klimaat) valt ten opzichten van de Ontwerpbegroting 2021 EUR 18,2 miljoen hoger uit. Deze realisatie is per saldo enerzijds het gevolg van in zeer beperkte mate lagere subsidies voor hernieuwbare energie door kleinere financieringsbehoefte en aan het Dutch Fund for Climate & Development als gevolg van o.a. COVID-19 dat nog steeds voor vertragingen zorgt en anderzijds hogere bijdragen aan klimaat. Deze hogere bijdragen zijn zoals reeds toegelicht bij de tweede suppletoire begroting het gevolg van een verhoging van zowel het uitgaven- als het verplichtingenbudget voor artikelonderdeel 2.3 met de Miljoenennota en bestemd voor ondersteuning in de aanpak van de klimaatcrises die is ingezet voor o.a. CAFI (Central African Forest Initiative) en CIF’s (Climate Investment Funds).

Landenprogramma’s

Zoals aangegeven in de leeswijzer vindt een toelichting op de landenprogramma’s plaats onder de desbetreffende beleidsartikelen.

Voedselzekerheid

In Ethiopië, waar Nederland een belangrijke partner is in het Productive Safety Net Program (PSNP) van de Wereldbank, werd in 2021 een aanzienlijke bijdrage aangehouden in afwachting van de politieke ontwikkelingen die eind 2021 voor veel onrust zorgden.

Tevens zijn wat vertragingen opgetreden in de uitvoering van de landenprogramma’s in Rwanda, Soedan en Zuid-Soedan. In Soedan hield dit verband met de instabiele politieke situatie in het laatste kwartaal van 2021.

Water

De lagere uitgaven op water zijn met name het gevolg van vertragingen op het gebied van integraal waterbeheer.

In Ethiopië is dit wederom toe te schrijven aan de politieke instabiele situatie eind 2021, waardoor betalingen zijn aangehouden. In andere landen waaronder Bangladesh, Mali, Mozambique, Rwanda en Zuid-Soedan spelen met name lagere financieringsbehoeftes een rol.

Licence