Base description which applies to whole site

Artikel 2: Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2 Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Stand ontwerp begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting

    

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 
       
  

2021

2021

2021

2021

2021

  

(1)

(2)

  

(4)=(2+3)

       
 

Verplichtingen

514 813

762 192

23 000

189 740

974 932

       
 

Uitgaven:

     
       
 

Programma-uitgaven totaal

735 277

727 096

23 000

3 627

753 723

 

waarvan juridisch verplicht

 

100%

  

100%

       

2.1

Voedselzekerheid

321 095

325 447

0

3 500

328 947

       
 

Subsidies (regelingen)

     
 

Realiseren ecologische houdbare voedselsystemen

26 000

15 350

0

‒ 2 000

13 350

 

Bevorderen inclusieve, duurzame groei in de agrarische sect.

39 800

33 125

0

11 500

44 625

 

Kennis & capaciteitsopbouw ten behoeve van voedselzekerheid

2 000

2 000

0

0

2 000

 

Uitbannen huidige honger en voeding

23 000

13 900

0

6 500

20 400

 

Voedselzekerheid

0

0

0

800

800

       
 

Opdrachten

     
 

Kennis & capaciteitsopbouw ten behoeve van voedselzekerheid

37 000

24 000

0

‒ 6 752

17 248

 

Realiseren ecologische houdbare voedselsystemen

11 450

6 500

0

‒ 500

6 000

       
 

Bijdrage aan agentschappen

     
 

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

4 000

3 733

0

‒ 184

3 549

       
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

     
 

Voedselzekerheid

160 850

163 339

0

‒ 4 864

158 475

 

Realiseren ecologische houdbare voedselsystemen

0

3 000

0

8 000

11 000

 

Bevorderen inclusieve, duurzame groei in de agrarische sect.

17 195

22 000

0

‒ 9 500

12 500

 

Kennis & capaciteitsopbouw ten behoeve van voedselzekerheid

14 000

26 000

0

‒ 1 000

25 000

 

Uitbannen huidige honger en voeding

4 000

12 500

0

1 500

14 000

       
 

Nog te verdelen

     
 

Nog te verdelen

‒ 18 200

0

0

0

0

       

2.2

Water

193 714

187 895

0

0

187 895

       
 

Subsidies (regelingen)

     
 

Waterbeheer

21 000

16 651

0

7 160

23 811

 

Drinkwater en sanitatie

20 459

20 459

0

0

20 459

       
 

Bijdrage aan agentschappen

     
 

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

2 000

2 000

0

0

2 000

       
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

     
 

Waterbeheer

91 700

85 790

0

‒ 2 516

83 274

 

Drinkwater en sanitatie

58 555

62 995

0

‒ 4 644

58 351

       
       
       

2.3

Klimaat

220 468

213 754

23 000

127

236 881

       
 

Subsidies (regelingen)

     
 

Klimaat algemeen

32 400

32 400

0

0

32 400

 

Hernieuwbare energie

35 000

35 000

0

‒ 6 000

29 000

 

Dutch Fund for Climate and Development

40 000

40 000

0

‒ 5 000

35 000

       
 

Bijdrage aan agentschappen

     
 

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

3 000

3 000

0

0

3 000

       
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

     
 

Contributie IZA/IZT

357

357

0

0

357

 

Klimaatprogramma's (non-ODA)

1 150

1 150

0

127

1 277

 

Klimaat algemeen

83 561

77 705

23 000

0

100 705

 

Hernieuwbare energie

17 000

17 000

0

11 000

28 000

 

UNEP

8 000

7 142

0

0

7 142

       

Toelichting

Verplichtingen

De stijging van het verplichtingenbudget bij Miljoenennota zijn gerelateerd aan de onder de uitgavenmutaties Miljoenennota toegelichte wijzigingen.

De overige mutaties bedragen per saldo een verhoging van EUR 189 miljoen. Deze toename is het gevolg van de per saldo opwaartse mutaties op artikelonderdelen 2.1 (voedselzekerheid), 2.2 (water) en 2.3 (klimaat).

Voor artikelonderdeel 2.1 (Voedselzekerheid) is dit toe te schrijven aan enerzijds de verstrekking van een subsidie aan de organisatie GAIN in het kader van bestrijding van honger en anderzijds aan bijdragen aan de Wereldbank in het kader van voedselsystemen voor het Food Systems Resilience programma in West-Afrika en het PSNP programma (Ethiopa’s Productive Safety Net Programme) in Ethiopië alsmede een bijdrage aan IFAD.

Voor artikelonderdeel 2.2 (water) leiden subsidies voor de nieuwe WASH programmering voor de nieuwe fase van DUPC/IHE (Delft Water and Development Partnership Programme), voor twee RVO programma's (Reversing the Flow en Partners voor Water), voor het vervolg van de Blue Deal (Unie van Waterschappen) en voor het vervolg van SIWI (Stockholm International Water Institute) tot een verhoging. Daarnaast is de verhoging het gevolg van extra bijdragen voor nieuwe programmering op het gebied van drinkwater (WASH) voor het Water Sector Fund, voor het SHF (Sanitation and Hygiene Fund) van UNOPS (United Nations Office for Project Services) en voor een vervolg van UN Water via UNOPS.

De meest in het oog springende mutaties op artikelonderdeel 2.3 (klimaat) die leiden tot de verhoging van het verplichtingenbudget zijn verplichtingen voor nieuwe programma's waaronder subsidies aan Tropenbos International, IISD (International Institute for Sustainable Development) voor het Forum on Mining and Minerals, aan IDH Sustainable Landscapes en voor de verlenging van het programma met NDCP (the Coalition for Finance Ministers for Climate Action), een vervolgfinanciering aan het EPRM (European Partnership for Responsible Mining) via RVO en aan bijdragen aan nieuwe programma's, zoals het Climate Action Partnership met de EBRD (Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling), de Tropical Forest Alliance, de Climate Investment Funds, de RVO in het kader van Klimaatdiplomatie

Uitgaven

Mutaties Miljoenennota

Artikelonderdeel 2.3: Klimaat

Zowel het uitgaven- als het verplichtingenbudget voor artikelonderdeel 2.3 is met de Miljoenennota verhoogd en bestemd voor ondersteuning in de aanpak van de klimaatcrises door:

  • Een bijdrage aan de herkapitalisatie van de Climate Investment Funds (CIFs), het multilaterale klimaatfonds van de gezamenlijke multilaterale ontwikkelingsbanken, voor het helpen van ontwikkelingslanden bij grootschalige inpassing van hernieuwbare energie, vanwege de centrale rol van hernieuwbare energie in alle transitiepaden naar net-zero 2050.

  • Extra middelen voor het Least-Developed Countries Fund (LDCF) dat zich richt op klimaatadaptatie in lage-inkomenslanden. Nederland toont daarmee zijn commitment aan klimaatadaptatie en een focus op de meest kwetsbaren. Ook hiermee blijft binnen de Nederlandse klimaatfinanciering het aandeel op peil voor klimaatadaptatie en het aandeel voor lage-inkomenslanden.

  • Een extra bijdrage aan het tegengaan van ontbossing in het Congo bekken. Dit gebeurt hoofdzakelijk door een verhoging van de bestaande financiering aan het Central African Forest Initiative (CAFI). 

Overige mutaties Tweede suppletoire begroting 2021

Artikelonderdeel 2.1: Voedselzekerheid

Het uitgavenbudget van artikel 2.1 (voedselzekerheid) is per saldo verhoogd door een overheveling vanuit artikelonderdeel 1.3 (private sector) en een overheveling vanuit artikelonderdeel 4.3 (veiligheid) voor het multi-thematisch programma Land@Scale op het gebied van voedselzekerheid. Afgezien van bovenstaande mutatie wordt er door de posten per saldo budget teruggegeven als gevolg van vertragingen door COVID-19. Daarnaastis er in het kader van de bestrijding van honger en het realiseren van ecologische voedselsystemen een subsidie voorzien aan de organisatie GAIN, bijdragen aan het Food Systems Resilience programma en het PSNP programma (Ethiopa’s Productive Safety Net Programme) van de Wereldbank alsmede aan IFAD voor een programma gericht op de productiviteit en weerbaarheid tegen de gevolgen van klimaatverandering van kleinschalige boer(inn)en.

Artikelonderdeel 2.3: Klimaat

Op artikelonderdeel 2.3 is voornamelijk tussen instrumenten geschoven ten behoeve van het porfolio hernieuwbare energie budget. Hiermee worden bijdragen gedaan aan activiteiten van onder andere het Regional Off-Grid Electricity Access Project Sahel (ROGEP) en het Energy Sector Management Assistance Programme (ESMAP) van de Wereldbank, alsmede voor het Energising Development (ENDEV) van het Duitse Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ). De verschuiving is onder andere mogelijk door een lager dan verwachte uitgaveprognose op het klimaatfonds (DFCD) als gevolg van COVID-19.

Licence