Base description which applies to whole site

4.8 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Op dit artikel worden de ontvangen bijdragen verantwoord die ten laste van de begroting Hoofdstuk XII komen. De doelstellingen van het onderliggende beleid zijn terug te vinden in de begroting Hoofdstuk XII.

Het productartikel is gerelateerd aan artikel 26 Bijdragen aan de Investeringsfondsen op de begroting Hoofdstuk XII.

Tabel 53 Budgettaire gevolgen van de uitvoering art. 19 (bedragen x € 1.000)
     

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 
 

2018

2019

2020

2021

2022

2022

2022

 

Ontvangsten

5.459.756

5.133.045

5.509.351

6.976.246

7.451.127

6.841.862

609.265

 

19.09 Ten laste van begroting IenW

5.459.756

5.133.045

5.509.351

6.976.246

7.451.127

6.841.862

609.265

1

Het verschil tussen de begroting en de realisatie is het gevolg van een groot aantal mutaties die op de raming in de begroting zijn aangebracht. De voornaamste oorzaken worden hieronder toegelicht. Een volledig inzicht is verstrekt in de verschillende suppletoire begrotingswetten over 2022. De voornaamste oorzaken zijn:

  • Toevoeging CA-middelen (€ 382,2 miljoen);

  • Toevoeging loon- en prijsbijstelling (€ 344 miljoen);

  • Toevoeging middelen hoogwater Limburg (€ 12 miljoen);

  • Toevoeging middelen Werken aan Uitvoering (€ 3 miljoen);

  • Overboekingen naar Hoofdstuk XII (- 122,9 miljoen);

  • Overboekingen naar andere begrotingen binnen de Rijksbegroting (- € 9 miljoen).

Motivering

Dit begrotingsartikel is technisch van aard.

Licence