Base description which applies to whole site

3.8 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 19 Bijdrage andere begrotingen Rijk (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoenennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Ontvangsten

 

6.841.862

7.158.052

322.513

‒ 11.450

7.469.115

19.09 Ten laste van begroting IenW

6.841.862

7.158.052

322.513

‒ 11.450

7.469.115

Toelichting

De mutatie miljoenennota zijn reeds toegelicht in de ontwerpbegroting 2023.

De overige mutatie 2e suppletorie begroting zijn het gevolg van een neerwaartse bijstelling van de ontvangsten door overboekingen naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII en overboekingen naar andere ministeries.

Licence