Base description which applies to whole site

3.8 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Tabel 11 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk (bedragen x € 1.000)

19

Bijdragen andere begrotingen Rijk

Ontwerp-begroting 2022 (1)

Mutaties via NvW en amendementen (2)

Vast-gestelde begroting 2022 (3)=(1+2)

Mutaties 1e supple-toire begroting (4)

Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

           

Ontvangsten

14.137.862

‒ 7.296.000

6.841.862

316.190

7.158.052

1.926.680

2.696.144

2.976.617

1.637.699

19.09

Ten laste van begroting IenW

14.137.862

‒ 7.296.000

6.841.862

316.190

7.158.052

1.925.680

2.695.144

2.977.617

1.636.699

Toelichting

De verlaging van het artikelonderdeel is voornamelijk het gevolg van overboekingen naar andere ministeries en naar de beleidsbegroting van IenW. Voor een nadere toelichting is bij de uitgavenartikelen een toelichting opgenomen.

Licence