Base description which applies to whole site
+

3.1 Artikel 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer

De Eerste Kamer vormt samen met de Tweede Kamer de Staten-Generaal. De voorzitter van de Eerste Kamer is ook de voorzitter van de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal, zoals de vergadering op Prinsjesdag waarin de koning de troonrede voorleest.

De kerntaken van de Eerste Kamer zijn het toetsen van voorgenomen wetgeving als medewetgever en het controleren van het regeringsbeleid. De Eerste Kamer heeft als doel goede wetgeving en controle tot stand brengen. Dit vertaalt zich in:

  • deugdelijke toetsing van de kwaliteit, de uitvoerbaarheid en de handhaafbaarheid van nationale en Europese ontwerpwet- en regelgeving;

  • adequate controle van het Nederlandse regeringsbeleid;

  • transparantie over de uitoefening van haar eigen taken en bevoegdheden en de uitvoering daarvan, en toereikende voorzieningen in een effectieve en efficiënte ondersteunende organisatie: de griffie;

  • De Eerste Kamer vormt de voorlaatste schakel in de keten van het wetgevingsproces. Na aanvaarding door de Eerste Kamer bekrachtigt het staatshoofd wet- en regelgeving.;

  • De controle op het regeringsbeleid gebeurt in interactie met de regering. De Eerste Kamer is betrokken bij de voorbereiding van zowel nationale als Europese wetgevings- en beleidsvoorstellen.

De bevoegdheden van de Eerste en Tweede Kamer op Europees terrein zijn dezelfde als op nationaal terrein. De Eerste Kamer

  • voert onder andere overleg met de regering over de regeringsinzet bij de voorbereiding van Europese wetgeving;

  • participeert in het kader van internationale samenwerking en parlementaire diplomatie in parlementaire assemblees van internationale organisaties;

  • onderhoudt contacten met parlementen en regeringen van andere Europese lidstaten.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor het beheer van de begroting van de Staten-Generaal. De colleges voeren zelf het beheer over hun begroting of hun begrotingsdeel. Over de inhoud van dit beheer zijn in artikel 4.4, lid 4 van de Comptabiliteitswet 2016 afspraken vastgelegd (de zogenoemde beheerafspraken) tussen de minister en de colleges, waarin recht gedaan wordt aan hun staatsrechtelijke positie.

Het beleid van de Eerste Kamer is in 2022 niet gewijzigd.

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2018

2019

2020

2021

2022

2022

2022

Verplichtingen

14.424

13.433

18.892

20.837

20.432

15.848

4.584

        

Uitgaven

12.707

12.636

16.848

21.904

21.178

15.848

5.330

        

Institutionele inrichting

       

Apparaat Eerste Kamer

9.035

8.884

12.880

17.081

15.701

11.641

4.060

Personele uitgaven

       

Vergoeding voorzitter/leden Eerste Kamer

3.590

3.639

3.751

4.661

4.910

4.128

782

Materiële uitgaven

       

Verenigde Vergadering

82

113

217

162

567

79

488

        

Ontvangsten

193

218

127

151

342

140

202

Uitgaven

Institutionele inrichting

Apparaat Eerste Kamer

In 2022 is in het kader van de professionalisering van de griffie de capaciteit uitgebreid ten behoeve van het primaire proces. Om dit mogelijk te maken is het budget in verband met de toenemende bedrijfskosten, verhoging van de flexibiliteit en professionalisering van het ambtelijk apparaat uitgebreid met € 1,78 mln. Daarnaast zijn er verbeteringen doorgevoerd met betrekking tot de informatiebeveiliging.

Het project duurzame informatiehuishouding is in 2022 gestart (€ 0,96 mln.). Dit project komt voort uit het Rijksbrede project Open op orde en wordt afgerond in 2023.

De Eerste Kamer is in 2021 in het kader van de renovatie van het Binnenhof verhuisd naar een tijdelijke huisvesting. Deze tijdelijke huisvesting is groter dan de huisvesting aan het Binnenhof waardoor er meer voorzieningen nodig zijn voor beveiliging, audio visuele middelen en facilitaire dienstverlening. Het budget is hierop bijgesteld (€ 1,58 mln.).

Personele uitgaven

Vergoeding voorzitter/leden Eerste Kamer

De vergoedingen aan de voorzitter en leden van de Eerste Kamer zijn volgens beleid en wetgeving vergoed. In 2022 is het budget bijgesteld met betrekking tot uitgaven tot de Werkkostenregeling (€ 0,53 mln.).

Materiële uitgaven

Verenigde Vergadering

In 2022 heeft de Verenigde Vergadering ter gelegenheid van de opening van het parlementaire jaar op Prinsjesdag plaatsgevonden in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Dit in plaats van de gebruikelijke locatie in de Ridderzaal. De organisatie van Prinsjesdag is bekostigd door de Eerste Kamer (€ 0,57 mln.).

Tabel 3 Specificatie apparaatsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 

2022

Totaal apparaat

21.178

waarvan personeel

7.672

Eigen personeel

6.214

Externe inhuur

743

Overig personeel

715

  

waarvan materieel

8.029

waarvan overig (leden EK)

4.910

waarvan overig (Prinsjesdag)

567

Ontvangsten

De ontvangsten (€ 0,34 mln.) hebben vrijwel geheel betrekking op de afwikkeling van voorschotten over voorgaande jaren voor de ondersteuning van de fracties. De ontvangsten waren hoger dan vooraf is ingeschat (€ 0,14 mln.).

Licence