Base description which applies to whole site

2.1 Artikel 1. Apparaat Eerste Kamer

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

15.848

0

15.848

4.910

20.758

4.670

4.270

4.270

3.455

          

Uitgaven

15.848

0

15.848

4.910

20.758

4.670

4.270

4.270

3.455

          

Institutionele inrichting

         

Apparaat Eerste Kamer

11.641

0

11.641

4.910

16.551

4.670

4.270

4.270

3.455

Personele uitgaven

         

Vergoeding voorzitter/leden Eerste Kamer

4.128

0

4.128

0

4.128

0

0

0

0

Materiële uitgaven

         

Verenigde Vergadering

79

0

79

0

79

0

0

0

0

          

Ontvangsten

140

0

140

0

140

0

0

0

0

Toelichting

Institutionele inrichting

Apparaat Eerste Kamer

Er wordt circa € 1,7 mln. aan de begroting van de Eerste Kamer toegevoegd voor professionalisering van de ambtelijke organisatie van de Eerste Kamer.

Daarnaast wordt er circa € 1 mln. aan de begroting van de Eerste Kamer toegevoegd voor de fysieke beveiliging van de tijdelijke huisvesting omdat de tijdelijke huisvesting groter is dan de huisvesting op het Binnenhof en er dus meer m2 beveiligd moeten worden. Ook wordt er circa € 0,4 mln. toegevoegd voor onderhoud aan audiovisuele middelen en € 0,3 mln. voor het kunstbeheer van de Eerste Kamer.

Verder wordt er circa € 0,5 mln. toegevoegd aan de begroting van de Eerste Kamer voor een naheffing van de Belastingdienst in het kader van de werkkostenregeling.

Tot slot is naar aanleiding van de kabinetsreactie op de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) circa € 1 mln. beschikbaar gesteld voor het op orde brengen van de informatiehuishouding van de Eerste Kamer.

Licence