Base description which applies to whole site

3.2 Artikel 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer

Onder dit artikel worden rechtspositionele uitgaven aan leden en oud-leden van de Tweede Kamer, alsmede hun nagelaten betrekkingen, geschaard.

De Tweede Kamer draagt ingevolge de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en de Wet schadeloosstelling, zorg voor de uitgaven ten behoeve van:

  • de schadeloosstelling van de leden van de Tweede Kamer;

  • de wachtgelden van oud-leden van de Tweede Kamer.

Tabel 4 Aantal deelgerechtigden pensioenen en wachtgelden oud-leden
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Pensioenen oud-leden

448

442

430

432

451

448

Wachtgelden oud-leden

69

62

54

14

58

48

Totaal

517

504

484

446

509

496

Tabel 5 Gemiddelde uitgaven per Kamerzetel (x 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Schadeloosstelling

22.180

23.461

24.416

24.393

23.515

25.054

Gemiddeld per lid Tweede Kamer

148

156

163

163

157

167

Pensioenen en wachtgelden

11.296

10.943

9.463

9.468

11.918

10.275

Totaal

33.476

34.404

33.879

33.861

35.433

35.329

Gemiddeld per lid Tweede Kamer

223

229

226

226

236

236

Schadeloosstelling leden Europarlement

103

117

45

0

0

0

Gemiddeld per lid Europees Parlement

103

117

45

0

0

0

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor het beheer van de begroting van de Staten-Generaal. De colleges voeren zelf het beheer over hun begroting of hun begrotingsdeel. Over de inhoud van dit beheer zijn in de Comptabiliteitswet 2016 (artikel 4.4, lid 4) afspraken vastgelegd (de zogenoemde beheerafspraken) tussen de minister en de colleges, waarin recht gedaan wordt aan hun staatsrechtelijke positie.

Voor wat betreft de uitvoering en de beoogde resultaten deden zich geen bijzonderheden voor.

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2018

2019

2020

2021

2022

2022

2022

Verplichtingen

34.521

33.924

34.411

34.885

36.903

34.600

2.303

        

Uitgaven

34.521

33.924

33.862

35.434

35.329

34.600

729

        

Institutionele inrichting

       

Schadeloosstelling

23.461

24.416

24.394

23.516

25.054

22.701

2.353

Personele uitgaven

       

Pensioenen en wachtgelden

10.943

9.463

9.468

11.918

10.275

11.899

‒ 1.624

Schadeloosstelling Europarlementariërs incl. tegemoetkoming ziektekosten

117

45

0

0

0

0

0

        

Ontvangsten

14

30

29

46

43

86

‒ 43

Uitgaven

Institutionele inrichting

Schadeloosstelling

Op dit artikel is sprake van een overschrijding als gevolg van de betaalde eindheffing in 2022 over het jaar 2021 voor de werkkostenregeling.

Personele uitgaven

Pensioenen en wachtgelden

Ten opzichte van 2021 is het aantal politieke pensioenen afgenomen van 451 naar 448 eind 2022. Dit is een daling van 3. Het aantal wachtgeldgerechtigden is gedaald van 58 naar 48. Dit is een daling van 10. Dit heeft geresulteerd in lagere uitgaven aan zowel wachtgelden als outplacement.

Tabel 7 Pensioenen en wachtgelden (x 1.000)
 

Uitgaven 2021

Uitgaven 2022

Verschil

Pensioenen

6.426

6.562

136

Wachtgelden

3.997

3.059

‒ 938

Outplacement

1.076

275

‒ 801

Uitvoeringskosten

421

379

‒ 42

Totaal

11.920

10.275

‒ 1.645

Ontvangsten

De ontvangsten hebben betrekking op de verrekening van neveninkomsten van de leden.

Licence