Base description which applies to whole site

Artikel 2: Veiligheid en stabiliteit

Het bevorderen van de Nederlandse en internationale veiligheid en stabiliteit door doelgerichte bilaterale en multilaterale samenwerking en het bevorderen van democratische transitie in prioritaire gebieden, vooral in de ring rond Europa. Veiligheid is geen vanzelfsprekendheid. De internationale omgeving verandert snel en ingrijpend. Wat er in de wereld om ons heen gebeurt, heeft direct gevolgen voor onze eigen veiligheid en voor onze welvaart. Veel van de grensoverschrijdende dreigingen waaraan Nederland bloot staat, zijn van een dusdanige omvang en complexiteit dat een geïntegreerde aanpak en samenwerking in internationaal verband geboden is. Voorbeelden zijn de proliferatie van massavernietigingswapens, terrorisme en gewelddadig extremisme, ongewenste buitenlandse inmenging door statelijke actoren, grensoverschrijdende criminaliteit en cyberdreigingen.

De basis voor de inzet van het kabinet op internationaal veiligheidsbeleid ligt besloten in de Geïntegreerde Buitenland- en Veiligheidsstrategie (GBVS) die in het voorjaar van 2018 aan de Tweede en Eerste Kamer is aangeboden. De GBVS aanpak beschrijft drie pijlers: onveiligheid voorkomen waar mogelijk, verdedigen tegen urgente dreigingen waar noodzakelijk en het versterken van ons veiligheidsfundament. Om de daarbij benoemde 13 doelen te behalen is de samenhangende inzet nodig van defensie, diplomatie, economie, ontwikkelingssamenwerking, politie, inlichtingendiensten, en justitie. Dit onderwerp strekt zich dus uit naar andere begrotingen, zoals Defensie, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Justitie en Veiligheid, Binnenlandse Zaken en Koninkrijks relaties en Economische Zaken en Klimaat. Onze veiligheidsbelangen vergen een wereldwijde inzet voor de veiligheid van Nederlanders, Nederland en het Koninkrijk.

De Minister van Buitenlandse Zaken is verantwoordelijk voor:

Stimuleren Bevorderen en bewaken van de coherentie en consistentie van de Nederlandse inzet in bilateraal en multilateraal verband gericht op grotere veiligheid en duurzame stabiliteit, onder andere door:

 • Nederlandse bijdragen in het kader van de EU, de VN, de NAVO en de OVSE.

 • Deelname aan ad hoc coalities zoals het Non-Proliferation and Disarmament Initiative (NPDI) en de Friends of the CTBT (Alomvattend Kernstopverdrag).

 • Een vooraanstaande rol spelen op het gebied van de versterking van het internationaalrechtelijk en normatief kader betreffende cyberspace, door middel van activiteiten gericht op zowel capaciteitsopbouw als op internationale consultatie.

 • De Nederlandse actieve rol binnen het Global Counter Terrorist Forum en de Global Coalition to Counter/Defeat ISIS.

 • Preventie aan de bron, door in risicolanden samenwerking te zoeken om de dreiging van radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme te verminderen.

 • Grote inzet op fysieke veiligheid van burgers via het Nederlandse humanitair ontmijnen en clustermunitie programma.

 • De veiligheidsbehoeftes van de bevolking centraal te stellen onder andere door conflictpreventie-benadering (Early Warning & Early Action), en het benadrukken van accountability en good governance via Security Sector Reform (SSR) programma’s.

 • Deelname aan crisisbeheersingsoperaties in multilateraal verband en inzet voor verbetering van de effectiviteit van deze operaties.

Regisseren

 • Artikel 100-procedures ter voorbereiding van besluitvorming betreffende wereldwijde inzet van de krijgsmacht in crisisbeheersingsoperaties conform het Toetsingskader 2014, in nauwe afstemming met de Minister van Defensie, de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de Minister van Justitie en Veiligheid.

 • De toepassing van terrorismesancties/Sanctieregeling 2007 als onderdeel van het sanctiebeleid, uitgevoerd in overeenstemming met de ministers van Financiën en Justitie en Veiligheid.

 • In het kader van een zorgvuldig en transparant wapenexportbeleid draagt de Minister van Buitenlandse Zaken verantwoordelijkheid voor de buitenlandpolitieke toetsing van Nederlandse vergunningaanvragen voor wapenexporten. De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is eindverantwoordelijk voor het afgeven van de wapenexportvergunningen.

Financieren

 • Bijdragen aan goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid, waaronder aan de NAVO.

 • Bijdragen ter bestrijding en terugdringing van internationaal terrorisme en andere vormen van internationale criminaliteit, waaronder aan het International Centre for Counter-Terrorism, het Global Counter Terrorism Forum en de Regionale Veiligheidscoördinatoren binnen het BZ postennet.

 • Bijdragen ter bevordering van ontwapening en wapenbeheersing en bestrijding van proliferatie van massavernietigingswapens, waaronder aan het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) en de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW).

 • Bijdragen ter bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband vanuit het Budget Internationale Veiligheid, in samenspraak met de Minister van Defensie, de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister voor BHOS, waaronder bijdragen aan crisisbeheersingsoperaties van de VN, de EU, de NAVO en de OVSE en flankerende activiteiten gefinancierd uit het Stabiliteitsfonds.

 • Bijdragen ter bevordering van transitie in prioritaire gebieden, met name in de ring rond Europa via het in 2016 ingestelde Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen (NFRP). Het NFRP bestaat uit het programma voor Maatschappelijke Transformatie (MATRA), gericht op (Zuid)Oost-Europa, en het Shiraka-programma, gericht op de Arabische regio. Ook vanuit het Stabiliteitsfonds worden programma’s in een aantal landen in deze regio’s gefinancierd.

 • Bijdragen aan conflictpreventie via uitvoering Early Warning & Early Action beleid, mede gefinancierd vanuit het Stabiliteitsfonds.

 • Bijdragen aan normstelling en internationaal recht, bevordering van mensenrechten en capaciteitsopbouw in cyberspace.

 • Bijdrage aan de fysieke veiligheid van mensen via meerjarig humanitair ontmijnen en clustermunitieprogramma.

 • Bijdragen aan Security Sector Reform (SSR) programma’s ter bevordering van effectiviteit, legitimiteit, oversight en accountability van veiligheidsactoren vanuit het Stabiliteitsfonds.

 • Bijdragen aan (NGO/Arms Trade Treaty (ATT)) programma’s, die regulering en transparantie van de internationale wapenhandel bevorderen.

Oorlog in Oekraïne De Russische oorlog in Oekraïne raakt direct aan de veiligheidsbelangen van Nederland en Europa. Ten laste van de BZ-begroting komen de bijdragen aan het NAVO Ukraine Comprehensive Assistance Package Trust Fund (UCAPTF) van EUR 25 miljoen en de bijdrage aan OVSE Support Programme for Ukraine (EUR 1 miljoen). In de in 2022 in het leven geroepen Nationale Veiligheidsraad (NVR) spraken bewindspersonen over de grootste en meest eminente dreigingen waarmee Nederland zich geconfronteerd ziet, waaronder de oorlog in Oekraïne.

Ondanks beperkingen vanwege COVID-19 is het merendeel van de onderdelen van beide programma’s van het Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen (NFRP) volgens planning uitgevoerd. Sommige programma’s onder Shiraka zijn niet doorgegaan in verband met COVID-19. De Russische invasie van Oekraïne heeft de NFRP-MATRA-programma’s in Oekraïne beïnvloed, waardoor de programma’s zijn aangepast aan de nieuwe context. Extra geld voor MATRA in Oekraïne heeft projecten mogelijk gemaakt die desinformatie bestrijden, zich richten op ‘Mental Health and Psychosocial Support’ en op conflictresolutie. Uit de evaluatie van het Shiraka-programma (Shiraka Training Program (STP) en Government to Government (G2G)) is naar voren gekomen dat het programma bijdraagt aan de ontwikkeling van goed bestuur, het democratische proces en instituties, alsook de versteviging van bilaterale relaties en de diplomatieke inzet van Nederland in de doellanden. Tegelijkertijd is geconstateerd dat door de beperkte omvang van het programma de impact in de landen beperkt blijft. Daarnaast worden de mogelijkheden van het programma onderbenut. Met de posten wordt bezien waar het Shiraka programma meer kan worden ingezet.

In 2022 is uitvoering gegeven aan het Makandra-programma waarbij door middel van het leveren van technische assistentie de capaciteit van de Surinaamse overheid is versterkt, bijvoorbeeld op het vlak van financieel toezicht van de Centrale Bank van Suriname, hervorming van de publieke gezondheidszorg en vakmanschap trainingen voor de politie. Om het programma verder te verbreden en verdiepen is besloten het budget meerjarig op te hogen en het programma uit te breiden naar de sectoren water, klimaat en onderwijs.

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 2 Veiligheid en stabiliteit (bedragen x € 1.000)
  

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Realisatie 2021

Realisatie 2022

Vastgestelde begroting 2022

Verschil 2022

 

Verplichtingen

233 786

240 018

229 165

220 289

259 524

276 987

‒ 17 463

         
 

Uitgaven:

       
         
 

Programma-uitgaven totaal

238 286

247 238

233 297

226 178

266 588

282 496

‒ 15 908

         

2.1

Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid

12 038

12 767

16 458

13 504

15 688

14 085

1 603

         
 

Subsidies (regelingen)

       
 

Atlantische Commissie

500

475

555

563

576

595

‒ 19

 

Programma ondersteuning buitenlands beleid

1 150

1 176

     
         
 

Opdrachten

       
 

Programma ondersteuning buitenlands beleid

0

110

     
         
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

       
 

NAVO

7 628

7 512

8 031

8 714

10 102

8 350

1 752

 

WEU

609

612

653

651

750

590

160

 

Programma ondersteuning buitenlands beleid

851

697

5 620

2 136

2 333

2 200

133

 

Veiligheidsfonds

1 300

2 185

1 599

1 440

1 927

2 350

‒ 423

         

2.2

Bestrijding internationale criminaliteit en terrorisme

17 150

13 209

15 430

12 135

16 876

15 170

1 706

         
 

Subsidies (regelingen)

       
 

Anti-terrorisme instituut

444

1 499

484

877

744

720

24

 

Contra-terrorisme

5 406

3 615

7 073

4 991

4 204

7 420

‒ 3 216

 

Cyber security

1 832

1 459

2 143

1 497

2 027

3 580

‒ 1 553

         
 

Opdrachten

       
 

Global Forum on Cyber Expertise

231

498

1 803

1 018

1 695

1 250

445

 

Contra-terrorisme

1 080

0

519

73

   
 

Cyber security

 

440

     
         
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

       
 

Contra-terrorisme

7 068

3 799

2 872

2 650

5 023

880

4 143

 

Cyber security

1 089

1 899

536

1 029

3 183

1 320

1 863

         

2.3

Wapenbeheersing

9 749

11 787

7 670

9 199

13 386

10 794

2 592

         
 

Subsidies (regelingen)

       
 

OPCW en andere ontwapeningsorganisaties

106

396

   

0

0

         
 

Opdrachten

       
 

OPCW en andere ontwapeningsorganisaties

    

389

0

389

 

Conferentie New Tech 2022

    

3 725

0

3 725

         
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

       
 

IAEA

6 551

6 508

6 220

6 281

6 549

7 317

‒ 768

 

OPCW en andere ontwapeningsorganisaties

1 392

3 318

1 450

1 334

1 219

1 557

‒ 338

 

CTBTO

1 700

1 565

0

1 584

1 504

1 920

‒ 416

         

2.4

Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband

172 089

182 594

167 539

164 903

194 553

212 625

‒ 18 072

         
         
 

Subsidies (regelingen)

       
 

Nederland Helsinki Comité

28

28

28

28

28

28

0

 

Stabiliteitsfonds

  

11 318

32 818

25 767

25 000

767

 

Training buitenlandse diplomaten

2 500

2 250

2 500

1 400

1 943

2 500

‒ 557

 

Landenprogramma's veiligheid voor mensen (stabiliteitsfonds)

22 965

15 847

     
 

Regionale stabiliteit

200

0

     
         
 

Opdrachten

       
 

Makandra

   

585

434

1 698

‒ 1 264

 

landenprogramma's veiligheid voor mensen (stabiliteitsfonds)

2 839

2 620

     
         
 

Bijdrage aan agentschappen

       
 

Makandra

   

131

153

232

‒ 79

         
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

       
 

OVSE

5 376

5 436

5 607

5 466

7 218

6 000

1 218

 

Stabiliteitsfonds

  

67 737

51 815

80 805

56 650

24 155

 

VN-contributie voor crisisbeheersingsoperaties

80 479

95 238

80 349

72 660

78 205

95 317

‒ 17 112

 

Regionale stabiliteit

5 093

1 936

     
 

landenprogramma's veiligheid voor mensen (stabiliteitsfonds)

50 257

58 460

     
         
 

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

       
 

Inzet hoog-risico posten

     

25 200

‒ 25 200

 

landenprogramma's veiligheid voor mensen (stabiliteitsfonds)

2 352

779

     
         
         

2.5

Bevordering van transitie in prioritaire gebieden

27 260

26 881

26 200

26 437

26 085

29 822

‒ 3 737

         
 

Subsidies (regelingen)

       
 

Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen (NFRP); «MATRA»

5 015

4 953

11 356

11 225

12 260

11 822

438

 

Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen (NFRP); «Shiraka»

3 176

3 992

7 536

4 796

3 084

4 244

‒ 1 160

         
 

Opdrachten

       
 

Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen (NFRP); «Shiraka»

  

1 008

3 134

4 582

5 452

‒ 870

         
 

Bijdragen aan agentschappen

       
 

Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen (NFRP); «Shiraka»

   

449

551

600

‒ 49

         
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

       
 

Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen (NFRP); «Shiraka»

11 471

10 739

6 300

6 833

5 608

7 704

‒ 2 096

 

Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen (NFRP); «MATRA»

7 598

7 197

     
         
         
 

Ontvangsten

3 226

227

0

0

18 361

1 000

17 361

         

2.10

Doorberekening Defensie diversen

212

227

0

0

 

0

0

2.40

Restituties programma's

3 014

0

0

0

18 361

1 000

17 361

Uitgaven

Artikelonderdeel 2.4De realisatie voor de bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband is lager dan begroot. Een deel hiervan is toegelicht in de eerste suppletoire begroting, en betreft een overheveling naar het Ministerie van Defensie voor de beveiliging van personeel van een aantal hoog-risico posten. Daarnaast viel de Nederlandse contributie aan VN-crisisbeheersingsoperaties lager uit dan geraamd, zoals toegelicht in de tweede suppletoire begroting.

Artikelonderdeel 2.5De realisatie voor de bevordering van transitie in prioritaire gebieden is lager dan begroot. Dit is met name het gevolg van de onderuitputting op het budget van het Shiraka-programma. OntvangstenArtikelonderdeel 2.40De realisatie van de ontvangsten is hoger uitgevallen door twee restituties vanuit het NAVO Afghanistan National Army Trust Fund, dat is stopgezet.

Licence