Base description which applies to whole site

4.3 Beleidsartikel 3 Koninklijke Landmacht

De Koninklijke Landmacht draagt op de grond bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in Nederland en daarbuiten. De landmacht doet dit met professionele en goed getrainde militairen en hoogwaardige technologie. Zij gaan door waar anderen moeten stoppen. Onder de zwaarste omstandigheden voeren zij gevechtsoperaties uit, bieden humanitaire hulp, ondersteunen bij rampen en ondersteunen dagelijks de civiele autoriteiten in Nederland.

De Minister is verantwoordelijk voor de vaststelling van de omvang en samenstelling van de landmacht alsmede de mate van gereedheid van de grondgebonden eenheden. De landmacht is verantwoordelijk voor het operationeel gereedstellen en instandhouden van de eenheden. De landmacht is inzetbaar voor zowel internationale als nationale taken.

Oekraïne

De landmacht droeg in 2022 bij aan veiligheid in en buiten Nederland. Direct na de invasie van Rusland in Oekraïne op 24 februari 2022 leverde de landmacht, als deel van de krijgsmacht en het NATO-bondgenootschap, snel capaciteiten en bracht haar eenheden in verhoogde staat van gereedheid. De landmacht ondersteunde de Oekraïense krijgsmacht door essentiële wapens, munitie en materieel te leveren en opleidingen en trainingen voor Oekraïense militairen te verzorgen zoals de operatie Interflex en European Union Military Assistance Mission Ukraine.

Naast de reeds aanwezige Duits-Nederlandse battlegroup in Litouwen, werden extra eenheden in Roemenië en Slowakije ontplooid en is genieondersteuning geleverd voor de Air Policing in Bulgarije.

Overige internationale inzet

Onder NAVO, EU, VN, maar ook nationale vlag, werden eenheden van de landmacht in 2022 ingezet in Irak, Mali en op Curaçao. Landmachtpersoneel werd daarnaast ingezet binnen verschillende missies zoals onder andere in Burkina Faso, Tunis, Libië, Libanon, Jordanië, Qatar en Koeweit.

Nationale inzet en evenementen

Landmachteenheden voerden in 2022 continue een veelvoud aan nationale operaties, militaire steunverleningen en bijstand uit in het kader van handhaving van de rechtsorde, openbare orde en veiligheid. In het bijzonder ondersteunde de landmacht de politie bij de extra beveiligde rechtbank, het COA bij de crisisnoodopvang en de veiligheidsregio’s bij gespecialiseerde doorzoekingen. In het kader van Host Nation Support ondersteunde de Landmacht verschillende strategische verplaatsingen van internationale eenheden over Nederlands grondgebied.

Een aantal evenementen is ondersteund waaronder herdenkingen, Bevrijdingsdag, de Vierdaagse in Nijmegen en Prinsjesdag. Daarnaast is aanzienlijke steun geleverd aan onder andere de Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV) jaardag Grondgebonden Platformen en de NIDV Exhibition for Defence and Security.

Internationale Militaire Samenwerking

Missies en oefeningen stonden veelvuldig in het teken van internationale militaire samenwerking. In het bijzonder heeft de landmacht op het gebied van kennisdeling, ontwikkeling van capaciteiten en integratie samengewerkt met de strategische partners Duitsland, Engeland, Frankrijk, de Verenigde Staten, België, Luxemburg en Noorwegen. Daarnaast is Litouwen een operationeel partner en is de hernieuwde samenwerking met Suriname doorontwikkeld. Met Duitsland is de intensivering van de samenwerking verder vormgegeven door de gezamenlijke Common Army Vision. De belangrijkste elementen zijn het op elkaar afstemmen van de opbouw en inrichting van landeenheden, het versterken van de binationale commandostructuur met geharmoniseerde procedures en interoperabele systemen, het synchroniseren van kennis- en doctrineontwikkeling, het afstemmen van behoeftestellingen, verwerving en instandhouding en het herdefiniëren van de rol van het 1e Duits-Nederlands Legerkorps in lijn met het NATO New Force Model.

Gereedstelling

Voor de gereedstelling van operationele landmachteenheden vond een veelvoud aan grote en kleine oefeningen in het binnen- en buitenland plaats. Voorbeelden van grote internationale en NAVO-oefeningen zijn: Rapid Falcon, Steadfast Jupiter, Falcon Autumn, Cougar Sword 22 en in afgeslankte vorm de oefeningen Vigorous Bison en Bison Sustain. In het bijzonder werd de NAVO Very High Readiness Joint Task Force, bestaande uit onder andere 2800 militairen van de Landmacht, voorbereid op haar stand-by-status als snelle reactiemacht in 2023.

Alle internationale ontwikkelingen, de vele inzetten en opdrachten en de gereedstelling, in combinatie met de druk op de eigen personele- en materiële gereedheid zorgden ondanks alle krijgsmachtbrede inspanningen en investeringen voor een moeizame ontwikkeling van de operationele gereedheid binnen de landmacht.

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 3 Koninklijke Landmacht (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

2018

2019

2020

2021

2022

2022

2022

Verplichtingen

1.417.516

1.571.278

1.576.567

1.402.621

1.611.486

1.447.638

163.848

        

Uitgaven

1.337.845

1.497.067

1.594.098

1.368.103

1.599.669

1.447.638

152.031

        

Opdrachten

197.620

241.455

345.409

51.491

84.223

79.131

5.092

- Gereedstelling

57.527

61.578

45.560

51.491

84.223

79.131

5.092

- Bijdragen aan SSO Paresto

5.924

      

- Instandhouding materieel

140.093

179.877

298.849

    

(Schade)vergoeding

    

119

0

119

- Schadevergoeding overig

    

119

0

119

Personele uitgaven

989.070

1.151.310

1.225.482

1.291.079

1.489.214

1.341.495

147.719

- Eigen personeel

980.398

1.069.948

1.159.863

1.223.200

1.404.130

1.272.635

131.495

- Externe inhuur

8.672

12.662

13.238

10.864

13.075

3.780

9.295

- Overige personele exploitatie1

 

68.700

52.381

57.015

72.009

65.080

6.929

Materiële uitgaven

151.155

104.302

23.207

25.532

26.113

27.012

‒ 899

- Instandhouding infrastructuur

  

701

    

- Overige materiële exploitatie

148.981

104.302

22.504

25.532

26.113

27.012

‒ 899

- Instandhouding IT

  

2

    

- Bijdragen aan SSO Paresto

2.174

      
        

Apparaatsontvangsten

5.063

13.380

13.380

5.967

11.521

7.875

3.646

1

In 2019 zijn de uitgaven overige exploitatie gesplitst in personele en materiële exploitatie

De posten met een verschil groter dan €10 miljoen of noemenswaardige verschillen worden hieronder nader toegelicht.

Verplichtingen

De gerealiseerde verplichtingen zijn voor de landmacht €163,8 miljoen hoger dan begroot. Dit wordt vooral veroorzaakt door de arbeidsvoorwaarden 2021-2023.

Uitgaven

De uitgaven bij de landmacht zijn €152,0 miljoen hoger ten opzichte van de vastgestelde begroting. Het belangrijkste verschil is de personele uitgaven en wordt hieronder toegelicht.

Personele uitgaven

De hoge uitgaven bij personele uitgaven van €147,7 miljoen wordt met name veroorzaakt door hogere uitgaven eigen personeel als gevolg van de nieuwe arbeidsvoorwaarden 2021-2023.

Licence