Base description which applies to whole site

Beleidsartikel 3 Koninklijke Landmacht

Artikel 3 Koninklijke Landmacht (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2022

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2022

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

Stand 1e suppletoire begroting 2022

mutatie 2023

mutatie 2024

mutatie 2025

mutatie 2026

Verplichtingen

1.439.238

8.400

1.447.638

35.035

1.482.673

41.739

48.216

52.012

55.399

                   

Uitgaven

1.439.238

8.400

1.447.638

35.035

1.482.673

41.739

48.216

52.012

55.399

waarvan juridisch verplicht

90%

     

93%

       
                   

Opdrachten

79.131

0

79.131

3.365

82.496

11.642

11.619

11.654

11.654

- gereedstelling

79.131

0

79.131

3.365

82.496

11.642

11.619

11.654

11.654

Personele uitgaven

1.333.095

8.400

1.341.495

19.227

1.360.722

26.081

32.870

36.793

39.980

- Eigen personeel

1.272.635

0

1.272.635

‒ 26.289

1.246.346

16.107

23.003

26.592

29.349

- Externe inhuur

3.780

0

3.780

26.730

30.510

4.542

3.957

3.957

3.957

- Overige personele exploitatie

56.680

8.400

65.080

18.786

83.866

5.432

5.910

6.244

6.674

Materiële uitgaven

27.012

0

27.012

12.443

39.455

4.016

3.727

3.565

3.765

- Overige materiële exploitatie

27.012

0

27.012

12.443

39.455

4.016

3.727

3.565

3.765

                   

Apparaatsontvangsten

7.875

0

7.875

0

7.875

0

0

0

0

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht

Toelichting op de uitgaven

Personele uitgaven

Het totale budget voor personele uitgaven is per saldo met € 19,2 miljoen naar boven bijgesteld.

Voor uitgaven aan het eigen personeel is het budget per saldo met € 26,3 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit komt voornamelijk door enerzijds een lagere personele vulling, waardoor het budget voor salarissen eigen personeel met € 47,5 miljoen is verlaagd. Anderzijds is het budget verhoogd met € 15,1 miljoen euro, omdat is besloten om de Tijdelijke Toelage Loongebouw (TTL) te verlengen tot eind 2022. De TTL is een tijdelijke maatregel als eerste stap naar een nieuw bezoldigingssysteem.

Het budget externe inhuur bedraagd meerjarig ongeveer € 3 miljoen. Het budget voor externe inhuur is met deze eerste suppletoire begroting met € 26,7 miljoen verhoogd waarvan € 20,7 wordt gefinancierd uit het budget eigen personeel en wordt aangewend voor het alternatief vullen van openstaande vacatures bij militair personeel. Verder is er aanvullend budget (€ 4,2 miljoen) ontvangen voor het herstel van de materiele logistieke organisatie (motie Hermans). Het budget voor overige personele exploitatie is per saldo met € 16,5 miljoen naar boven bijgesteld voor met name extra budget voor opleidingen van € 16,3 miljoen.

Materiële uitgaven

Voor overige materiële exploitatie uitgaven is het budget per saldo met € 12,4 miljoen verhoogd. Dit is onder meer te verklaren door uitgaven met betrekking tot de regeling Zelfstandige Kleine Aankopen (ZKA) van € 4,5 miljoen. ZKA betreft eenvoudiger dienstverlening om kleine aankopen sneller zelfstandig te doen tot een bedrag van € 15.000 exclusief btw. Tevens worden er meeruitgaven verwacht voor evenementen ondersteuning en overig materieel van € 3,0 miljoen.

Licence