Base description which applies to whole site

12. Beleidsverslag Diergezondheidsfonds

Beleidsartikel 01 Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen

Algemene doelstelling

Bewaking en bestrijding van ernstige infectieuze dierziekten en/of zoönosen en verminderen van welzijnsproblemen.

Het Diergezondheidsfond (DGF) is opgericht in 1998. De directe aanleiding was een grote en kostbare uitbraak van klassieke varkenspest in 1997. Vanuit het DGF betalen de landbouwsectoren, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Europese Unie mee aan het vroegtijdig detecteren en effectief bestrijden van ernstige infectieuze dierziekten en/of zoönosen.

Nederland is door de Europese Unie officieel vrij verklaard van bepaalde dierziekten. Deze vrij-status wordt gehandhaafd door uitvoering van monitoringsprogramma’s en wordt bewaakt door een meldplicht voor verdachte situaties zoals verhoogde sterfte of verminderde productie. Als een bestrijdingsplichtige ziekte wordt aangetoond, moet een effectieve bestrijding voorkomen dat de ziekte verder verspreid. Uit het DGF worden de kosten betaald voor monitoring en bewaking (bewaking dierziekten), crisisparaatheid (voorzieningen), diagnostiek van verdachte dieren (verdenkingen), bestrijding van de ziekte (bestrijding). Ook de kosten voor onderzoek naar onbekende of niet-endemische dierziekten (de basismonitoring) en de kosten voor het monitoren van het antibioticagebruik in de veehouderij door de autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) worden betaald uit het DGF.

Rol en verantwoordelijkheid

De bepalingen rond het Diergezondheidsfonds zijn vastgelegd in de Wet Dieren.

De Minister van LNV is verantwoordelijk voor:

  • Bewaking van dierziekten: het tijdig signaleren en afhandelen van verdenkingen en besmettingen van bepaalde dierziekten door monitoring en bewaking.

  • Bestrijding van dierziekten die op basis van wetgeving verplicht moeten worden bestreden.

  • Bestrijding van dierziekten die in verband met bescherming van de volksgezondheid moeten worden bestreden

  • De welzijnsaspecten bij de bestrijding (indirect).

  • Crisisparaatheid: effectieve en doelmatige crisisorganisatie bij dierziektenuitbraken.

Telkens na een uitbraak van een besmettelijke dierziekte vindt een evaluatie plaats op alle onderdelen van bestrijdingsmaatregelen, welzijnsmaatregelen en de crisisorganisatie.

Beleidsconclusies

Beleidsconclusies op het terrein van het diergezondheid worden opgenomen onder artikel 21 Land- en Tuinbouw. Ook de evaluatie van het beleid dat aan de basis ligt van het Diergezondheidsfonds (DGF), is weergegeven in de evaluatiebijlage onder artikel 21.

Ontvangsten DGF

De ontvangsten van het DGF bestaan uit bijdragen van veehouders (de diergezondheidsheffing), bijdragen van het ministerie van LNV en de EU. Deze ontvangsten zijn afgestemd op de uitgaven uit het DGF. In het Convenant Financiering bestrijding besmettelijke dierziekten (2020-2024) zijn afspraken gemaakt over de verdeling van de kosten van het DGF tussen betrokken sectoren en de overheid. De jaarlijkse kosten voor bewaking dierziekten, basismonitoring, voorzieningen worden in principe 50/50 gefinancierd door overheid en sector. Uitzonderingen daarop zijn ziekten waarvoor de sector zelf een monitoringsprogramma heeft geïnitieerd en die volledig door de sector worden gedragen. De kosten voor de Autoriteit Diergeneesmiddelen worden betaald door de overheid (50%), veehouders en dierenartsen2 (50%). De kosten voor incidentele uitgaven (verdenkingen en bestrijding) worden betaald door de betreffende sectoren. De totale sectorbijdrage is gemaximaliseerd. Boven deze zogenoemde plafondbedragen draagt de overheid de resterende kosten. De hoogte van de plafondbedragen zijn vastgelegd in het Besluit diergezondheid. De hoogte van de deelplafonds zijn afgesproken in het convenant.

Het Ministerie van LNV heeft in 2022 een aanvullende storting van € 46,228 mln. in het fonds moeten doen in verband met hoge uitgaven voor de bestrijding van HPAI. Hiermee is voorkomen dat er eind van het jaar onvoldoende saldo in het fonds aanwezig was. In 2023 ontvangt het DGF nog een EU bijdrage voor de voor de uitgaven aan de bestrijding van vogelgriep. De bestrijdingsuitgaven tot het bestrijdingsplafond van € 30 mln. komen ten laste van de pluimveesector en zullen via de heffingen van 2023 en 2024 worden geïnd.

Uitgaven DGF

Deelplafondbedragen per sector (bedragen in € en percentage van deelplafond)
 

Deelplafond voor 5-jaarlijkse kosten

Uitgaven aan 5-jaarlijkse kosten (2020 tm 2022)

Deelplafond voor bestrijdingskosten (incl. verdenkingen)

Uitgaven aan bestrijdingskosten (2020 t/m 2022)

Rundveesector

34.220.000

17.843.937 (52%)

9.000.000

454.137 (5%)

Varkenssector

16.947.300

8.954.271 (53%)

  

-AVP

  

22.000.000

32.613 (0%)

-Overige dierziekten

  

19.000.000

77.485 (0%)

Schapen- en geitensector

 

490.000

81.127 (17%)

-Schapensector

4.699.860

2.270.855 (48%)

  

-Geitensector

3.905.580

2.540.304 (65%)

  

Pluimveesector

46.000.000

19.370.837(42%)

  

-NCD

  

2.000.000

2.363 (0%)

-Overige dierziekten

  

30.000.000

30.000.000 (100%)

Toelichting tabel: deelplafondbedragen (2020-2024) en uitgaven in 2020, 2021 en 2022 binnen deze deelplafonds. Boven deze plafondbedragen draagt de overheid de resterende kosten. De vermelde uitgaven in deze tabel zijn ook opgenomen als percentage ten opzichte van de deelplafondbedragen.

De overheid draagt 100% van bestrijdingskosten die betrekking hebben op dieren in dierentuinen, huishoudens en in het wild levende dieren, de kosten van toezicht en opsporing door de NVWA, kosten voor douane en handhaving van de openbare orde. Waar mogelijk, op basis van Europese verordeningen, zullen de kosten van dierziektebestrijding bij de EU worden gedeclareerd (ontvangsten van EU).

Budgettaire gevolgen van beleid Diergezondheidsfonds (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2018

2019

2020

2021

2022 [1]1

2022

2022

VERPLICHTINGEN

32.997

63.156

93.698

61.786

83.513

34.986

48.527

UITGAVEN

31.584

63.156

93.698

48.323

83.409

34.986

48.423

Beginsaldo

19.396

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

 
        
        

Programma-uitgaven

31.584

30.401

93.698

48.323

83.409

34.986

48.423

        

Opdrachten

31.584

30.401

93.698

48.323

26.037

34.986

‒ 8.949

1. Bewaking van dierziekten

19.416

19.436

17.067

22.253

4.944

20.466

‒ 15.522

2. Bestrijding van dierziekten

9.972

8.521

73.785

23.546

21.093

9.762

11.331

3. Voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen

       

4. Overig

2.196

2.444

2.846

2.524

0

4.758

‒ 4.758

5. DGF-saldo [2]2

 

25.866

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

 

6. Crisisreserve [3]3

 

6.889

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

 
        

Subsidies

    

15.863

 

15.863

Bewaking van dierziekten (subsidies)

    

14.655

0

14.655

Overig (subsidies)

    

1.208

0

1.208

        

(Schade) vergoedingen

    

41.509

 

41.509

Bestrijding van Dierziekten / (schade) vergoedingen

    

41.509

0

41.509

        
        

ONTVANGSTEN

35.305

63.156

142.911

89.510

114.594

27.177

87.417

Ontvangsten LNV

4.387

4.287

82.321

8.163

57.171

11.171

46.000

Ontvangsten EU

566

5.205

2.509

2.156

1.371

2.500

‒ 1.129

Ontvangsten van sector

30.352

23.658

16.808

24.214

14.774

13.506

1.268

Bijdrage sector crisisreserve

 

6.889

8.352

5.764

91

0

91

Ontvangsten saldo DGF

 

23.117

32.921

49.213

41.187

0

41.187

Eindsaldo

23.117

  

n.v.t.

n.v.t.

  
1

Op aangeven van ADR is bij najaarsnota 2022 een uitsplitsing doorgevoerd van opdrachten in opdrachten, subsidies en (schade)vergoedingen voor tegemoetkomingen in de schade.

2

De uitgavenpost DGF-saldo wordt m.i.v. 2020 niet meer opgenomen. De post ontvangsten saldo DGF (inclusief crisisreserve) blijft wel gehandhaafd.

3

De uitgavenpost crisisreserve wordt m.i.v. 2020 niet meer opgenomen. De post ontvangsten saldo DGF (inclusief crisisreserve) blijft wel gehandhaafd.

Vogelgriep

In 2022 is € 2,2 mln. uitgegeven aan het testen van mogelijk met HPAI besmette vogels (de verdenkingen). Er is € 46,3 miljoen uitgegeven aan de bestrijding van vogelgriep, € 0,8 mln. voor de bestrijding bij hobbymatig gehouden of wilde vogels en € 45,5 mln. aan de bestrijding van vogelgriep bij houders met 250 dieren of meer. Dit zijn de werkelijke uitgaven uit het DGF aan de bestrijding van vogelgriep. Deze uitgaven lopen enkele weken (tegemoetkoming in schade) tot meerdere maanden (uitvoeringskosten) achter bij de ruimingen. Een deel van de uitgaven voor de bestrijding van vogelgriep is daarom gerelateerd aan bestrijdingsmaatregelen die in 2021 zijn genomen, een deel van de kosten van bedrijven die in 2022 zijn geruimd zal terugkomen in het DGF-jaarverslag van 2023. Het is niet met zekerheid te zeggen waar het bedrag voor de bestrijding van vogelgriep op uit zal komen, omdat het beeld op basis van de daadwerkelijke uitgaven vertraagd inzichtelijk wordt. Op basis van eerdere uitgaven is wel een inschatting te maken. De verwachte bestrijdingskosten gerekend vanaf begin 2020 tot en met 31 december 2022 is naar schatting € 71 miljoen. Dit is inclusief kosten voor bestrijding van Salmonella en Mycoplasma. Van dit bedrag gaat de EU-bijdrage aan vogelgriepbestrijding nog af. De exacte hoogte van deze EU-subsidie is bij het schrijven van het jaarverslag nog niet bekend. Deze subsidie zal worden verwerkt in het jaarverslag 2023.

Het bestrijdingsplafond van de pluimveesector binnen het DGF is in 2022 overschreden. Onder dit plafond vallen de kosten voor verdenkingen en de bestrijdingskosten (uitvoeringskosten en tegemoetkoming in schade). Alle uitgaven hoger dan dit plafondbedrag worden betaald door de rijksoverheid. In 2022 is dit opgelost binnen de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Saldo DGF

Het saldo van het Diergezondheidsfonds bestaat deels uit de wettelijk vastgelegde crisisreserves van de varkens-, schapen-, geiten- en pluimveesector. Verder bestaat het saldo uit werkkapitaal waaruit de lopende kosten voor bewaking, voorzieningen, verdenkingen en bestrijding worden betaald. Via het saldo kunnen genoemde gelden jaar op jaar worden meegenomen. Het beginsaldo van het nieuwe jaar is de resultante van het beginsaldo van het afgelopen jaar en het saldo van specifieke uitgaven en ontvangsten in dat afgelopen jaar. Jaarlijks wordt hiertoe bij voorjaarsnota het eindsaldo van het voorgaande jaar toegevoegd aan het lopende begrotingsjaar. Bij voorjaarsnota 2022 is het eindsaldo van 2021 ad € 41,187 mln. toegevoegd aan de post ontvangsten saldo DGF.

Crisisreserves

In de Wet Dieren is vastgelegd dat er in het DGF een reserve moet worden aangelegd. De hoogte van deze crisisreserve is vastgelegd in het Besluit Diergezondheid. De crisisreserve wordt aangesproken voor kosten van verdenking en bestrijding voor zover die niet zijn meegenomen in de begroting. De crisisreserve is sectorspecifiek en wordt niet gebruikt voor betaling van tekorten in andere sectoren. De crisisreserve voor de rundveesector wordt beheert door vereniging ZuivelNL en de Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK). De crisisreserve voor de ziekte van Aujeszky wordt beheert door de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV). Omdat het bestrijdingsplafond van de pluimveesector in 2022 is overschreden, wordt deze gedurende de huidige convenantsperiode (tot en met 2024) niet meer aangevuld en zal deze op € 0 worden gesteld.

Crisisreserve

Crisisreserve in het DGF (bedragen x €1.000)
 

Beoogde crisisreserve

Crisisreserve op 31-12-2022

Runderen

1.800

Niet opgenomen in DGF

Varkens

7.400

7.400

Kippen, kalkoenen, eenden en broedeieren

7.423

0

Schapen en geiten

98

98

Totaal

16.721

7.498

Toelichting op de uitgaven

1. Bewaking van dierziekten

Streefwaarden

Behoud van de huidige, officieel door de EU en door de Wereldorganisatie voor diergezondheid (WOAH) verleende, status vrij te zijn van een aantal dierziekten.

Beleidsinstrumenten

Monitoring: de EU en de WOAH verlenen onder voorwaarden aan lidstaten officiële erkenningen voor het vrij zijn van besmettelijke dierziekten. Deze erkende statussen «vrij van dierziekten» of «verwaarloosbaar risico» worden bewaakt door laboratoriumonderzoek op basis van monitoringsprogramma’s. Naast deze monitoring op basis van internationale regelgeving, heeft Nederland ook een nationale monitoring zoals op de zoönose Q-koorts. Deelname aan monitoring is verplicht voor alle professionele dierhouders.

Basismonitoring: de basismonitoring kent een vrijwillige basis en wordt uitgevoerd door de Gezondheidsdienst voor Dieren. Dit programma is bedoeld om niet-endemische, nieuwe, onbekende of opkomende ziekten tijdig op te sporen en trends in de diergezondheid te volgen. Het programma bestaat onder andere uit laboratoriumonderzoek, postmortaal onderzoek, een telefonische helpdesk, bedrijfsbezoek en monitoring van data uit slachthuizen.

Tevens is er een bewakingsprogramma voor ziekten bij in het wild levende dieren. Zo wordt een deel van de gedode wilde zwijnen onderzocht op klassieke varkenspest (KVP), Afrikaanse varkenspest (AVP) en Ziekte van Aujeszky (ZvA) en worden wilde vogels onderzocht op vogelgriep.

De kosten voor bewaking van dierziekten vallen onder het deelplafond voor 5-jaarlijkse kosten.

Realisatie uitgaven bewaking van dierziekten in 2022 (bedragen x € 1.000)

Bewaking van dierziekten

 

Begroot 2022

Realisatie 2022

Verschil 2022

Basismonitoring (incl. effectiviteitsonderzoek)

 

9.126

8.159

‒ 967

Brucella melitensis (schaap, geit)

 

419

344

‒ 75

Blauwtong (rund, schaap, geit)

 

44

‒ 43

‒ 87

Brucellose (rund)

 

1.103

927

‒ 176

BSE (rund)

 

2.900

3.110

210

TSE (schaap, geit)

 

242

232

‒ 10

KVP (varkens, wilde zwijnen)

 

584

620

36

AI

Bedrijfsmatig pluimvee early warning

123

463

340

 

Wilde vogels early warning / serologische test

83

553

470

Q-koorts (schaap, geit)

 

688

658

‒ 30

Leukose (rund)

 

374

304

‒ 70

Salmonella (zoonotisch, pluimvee)

 

2.709

2.360

‒ 349

AI, NCD, Mycoplasma en Salmonella (niet zoonotisch)

 

1.138

1.080

‒ 58

Vogelgrieptesten

 

933

832

‒ 101

Totaal bewaking van dierziekten

 

20.466

19.599

‒ 867

Toelichting op realisatie bewaking dierziekten in 2022

De realisatie van bewaking dierziekten was in 2022 € 0,9 mln. lager dan begroot. Dit heeft deels een organisatorische en/of administratieve oorzaak. Zo is in 2022 een lager voorschot betaald aan de Gezondheidsdienst voor Dieren voor de monitoring en basismonitoring.

De monitoringskosten van vogelgriep (HPAI) vallen hoger uit door early warning (testen van ziekte in koppels die niet verdacht worden van vogelgriep) en het grote aantal wilde vogels dat is getest. De kosten voor BSE monitoring zijn gestegen door vernieuwing van contracten. Bij Salmonella en blauwtong zijn minder dieren getest dan begroot.

2. Bestrijding van dierziekten

Streefwaarden

Zo snel en effectief mogelijk bestrijden van dierziekten.

Meldings- en aangifteplicht

In de Regeling diergezondheid zijn ziekten aangewezen die aangifteplichtig zijn. Als een veehouder of dierenarts dieren verdenkt van een aangifteplichtige ziekte, moet hij dit direct melden bij de NVWA. Ook een positieve test vanuit de bewaking moet direct worden gemeld bij de NVWA.

Verdenking en bestrijding

Nadat de NVWA een verdenking heeft ontvangen, gaat een deskundigenteam naar het betreffende bedrijf voor inspectie en monstername. Het monster wordt in het laboratorium van Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) onderzocht. Deze High Containment Unit (HCU) is zodanig ontworpen dat ziekteverwekkers niet kunnen ontsnappen naar de buitenwereld. Er wordt een vervoersverbod ingesteld.

Zodra een verdenking wordt bevestigd, start de bestrijding van deze ziekte. Door snel en accuraat in te grijpen wordt de kans dat de ziekte zich verder verspreid verkleind. Bij bepaalde ziekten worden de dieren op besmette bedrijven gedood en gedestrueerd. Het bedrijf wordt aansluitend gereinigd en ontsmet. Ook worden buurt- en contactbedrijven onderzocht. Om verspreiding te voorkomen worden dieren op deze bedrijven soms preventief gedood of gevaccineerd. Bestrijding vindt plaats volgens Europese bestrijdingsrichtlijnen welke verder zijn uitgewerkt in draaiboeken van de NVWA en het ministerie van LNV. De bestrijding wordt aangestuurd vanuit het ministerie. In de post bestrijding zijn zowel de kosten die nodig zijn om de ziekte te bestrijden opgenomen, als ook een tegemoetkoming in de schade aan de houder van de dieren.

De posten verdenking en bestrijding vallen onder het deelplafond voor bestrijdingskosten.

Voorzieningen

Om in tijden van een crisis direct te kunnen reageren, heeft het ministerie van LNV waakvlamcontracten afgesloten met bedrijven die apparatuur en mensen kunnen leveren die nodig zijn bij de bestrijding. Ook worden de kosten voor een calamiteitenreserve bij de destructor betaalt uit het DGF. Tevens zijn er vaccins op voorraad om de gevoelige dieren op nabijgelegen bedrijven van een besmet bedrijf te kunnen vaccineren tegen mond en klauwzeer (MKZ), klassieke varkenspest (KVP) en ziekte van Aujeszky (ZvA) (voorzieningen vaccinatie).

De post voorzieningen valt onder het deelplafond voor 5-jaarlijkse kosten.

Realisatie uitgaven bestrijding van dierziekten 2022 (bedragen x € 1.000)

Bestrijding van dierziekten

Begroot 2022

Realisatie 2022

Verschil 2022

Voorzieningen:

   

Middelenbeheer

109

25

‒ 84

Calamiteitenreserve destructie

   

Waakvlamcontracten

2.048

1.896

‒ 152

Vaccinatie ZvA, MKZ en KVP

2.129

2.159

30

HCU

1.452

1.452

0

Subtotaal Voorzieningen

5.738

5.532

‒ 206

    

Verdenkingen:

   

AI

334

2.226

1.892

Salmonella

255

114

‒ 141

Covid19

 

93

93

Overige verdenkingen

623

630

7

Subtotaal Verdenkingen

1.212

3.063

1.851

    

Bestrijding:

   

Salmonella

2.762

1.427

‒ 1.335

Mycoplasma Gallisepticum

 

6.264

6.264

Hoog Pathogene Vogelgriep

 

46.267

46.267

Covid19

 

49

50

Overige ziekten

50

0

‒ 50

Subtotaal Bestrijding

2.812

54.007

51.196

    

Totaal

9.762

62.602

52.841

Toelichting op realisatie bestrijding van dierziekten in 2022

De uitgaven voor het testen van vogels verdacht van vogelgriep (€ 2,2 mln.) en het doden en vernietigen van met HPAI besmette koppels (€ 46,3 mln. ) vormden in 2022 een belangrijke kostenpost in het Diergezondheidsfonds. Intensivering van het beleid op deze aandoening moet op termijn leiden tot meer controle en lagere kosten. De uitgaven aan middelen die nodig zijn bij de bestrijding van vogelgriep zijn ondergebracht in de post bestrijding hoogpathogene vogelgriep. Hierdoor is de post middelenbeheer bij de voorzieningen gedaald en betalen andere sectoren niet mee aan de bestrijding van vogelgriep.

In de pluimveesector werden daarnaast enkele vermeerderingsbedrijven besmet met Mycoplasma gallisepticum Op bedrijven met legpuimvee wordt deze diagnose vaker gesteld. Op deze bedrijven wordt deze ziekteverwekker niet bestreden. Omdat een uitbraak bij een vermeerderingsbedrijf gevolgen heeft voor de hele keten is bij deze bedrijven wel besloten tot bestrijdingsmaatregel. De uitgaven voor de bestrijding van Mycoplasma worden als incidenteel gezien.

De kosten voor verdenkingen voor Salmonella bij pluimvee is afgenomen omdat Nederland op aangeven van de EU de procedure heeft aangepast: de uitslag van de monitoringstest is sinds 2020 doorslaggevend bij de bestrijding van salmonella.

De uitgaven voor COVID-19 hebben betrekking op de verdenkingen en bestrijding van deze aandoening bij nertsen in 2020. Met deze uitgaven is deze post volledig afgewikkeld.

Toezicht en opsporing door de NVWA

Onderstaand overzicht geeft het aantal dierziekten verdenkingen weer die gemeld zijn bij het Nederlands Veterinair Incident- en Crisiscentrum (NVIC) van de NVWA. In de kolom Totaal staan het totaal aantal meldingen. De NVWA kan besluiten dat er naar aanleiding van de melding geen verdere actie nodig is (kolom Geen actie). In de kolommen Positief, Negatief en Volgt staan het aantal casussen waarbij laboratoriumonderzoek is gedaan en waarbij de ziekte is aangetoond (Positief), niet is aangetoond (Negatief) of waarbij de uitslag bij het samenstellen van dit verslag nog niet bekend was (Volgt). De kosten van dit onderzoek zijn opgenomen als verdenkingen in de tabel Realisatie bestrijding van dierziekten.

Aangifteplicht dierziekten

Tabel 1: Aangifteplichtige dierziekten

 

Totaal

Positief

Negatief

Volgt

Geen actie

  

Afrikaanse Varkenspest / Klassieke Varkens Pest (Commercieel)

Varken

10

0

9

0

1

Afrikaanse Varkenspest / Klassieke Varkens Pest (Wildlife)

Wild Zwijn

11

0

8

0

3

Amerikaans Vuilbroed

Bij

1

0

1

0

0

Aujeszky

Varken

4

0

4

0

0

Aviaire Influenza (> 250 dieren)

Eend/Kip/Kalkoen/Overig Pluimvee

201

78

95

0

28

Aviaire Influenza (50-250 dieren)

Eend/Kip/Kalkoen/Overig Pluimvee

31

20

6

0

5

Aviaire Influenza (<50 dieren)

Eend/Kip/Kalkoen/Overig Pluimvee

93

28

27

0

38

Aviaire Influenza

In het wild levende vogels

1354

711

92

0

551

Bluetongue

Alpaca/Rund/Geit/Schaap

25

0

6

0

19

Brucellose Abortus Bang

Edelhert/Rund

30

0

30

0

0

Brucellose Canis

Hond

11

3

6

0

2

Brucellose Melitensis Dier

Geit/Schaap

27

0

27

0

0

Brucellose Ovis

Schaap

3

0

3

0

0

Brucellose Suis

Varken

32

0

32

0

0

Leucose

Rund

25

0

21

0

4

Lumpy Skin Disease

Rund

1

0

1

0

0

Miltvuur

Rund

2

0

2

0

0

Mycoplasma Gallisepticum

Kip

9

5

4

0

0

New Castle Disease

Duif/Kip

4

0

3

0

1

Psittacose Dier

Vogel

23

15

4

0

4

Q-Koorts Dier

Schaap

1

0

1

0

0

Rabies Vleermuis Geen Contact Humaan

Vleermuis

6

1

0

0

5

Rabies Zoogdier Geen Contact Humaan

Hond/Kat/Vos

23

0

7

0

16

Salmonella Zoönotisch Pluimvee (Leg)

Kip

40

22

13

0

7

Salmonella Zoönotisch Pluimvee (Opfok Leg)

Kip

14

0

4

0

10

Salmonella Zoönotisch Pluimvee (Opfok Vermeerdering)

Kip

11

5

1

0

5

Salmonella Zoönotisch Pluimvee (Overig)

Kip

3

0

1

0

2

Salmonella Zoönotisch Pluimvee (Vlees)

Kip/Kalkoen/Eend

247

222

0

0

25

Tuberculose

Diversen

90

1

84

1

4

Tularemie

Haas

6

3

1

0

2

Subtotaal

 

2338

1114

493

1

732

Zoönose/ bronopsporing
  

Totaal

Positief

Negatief

Volgt

Geen actie

  

Brucellose Melitensis Humaan

Schaap

1

0

1

0

0

Campylobacter

Rund

2

2

0

0

0

Chlamidea Felis

Kat

1

1

0

0

0

Chlamydia abortus

Schaap

1

0

1

0

0

Corynebacterium Ulcerans

Kat

1

0

0

0

1

Koepokken

Onbekend

1

0

0

0

1

Leptospirose

Hond/Wilde Vogel

5

2

1

0

2

Listeriose

Hond/Schaap/Rund

9

5

0

0

4

Psittacose Humaan

Vogel

63

10

10

2

41

Q-Koorts Humaan

Schaap/Geit

6

0

1

0

5

Rabies Vleermuis Contact Humaan

Vleermuis

27

0

12

0

15

Rabies Zoogdier Contact Humaan

Kat/Hond/Vos

13

0

6

0

7

Salmonellose

Duif/Rund

47

46

0

0

1

STEC

Humaan

1

0

0

0

1

West Nile Virus

Vogel

1

1

0

0

0

Yersiniose

Rund

2

2

0

0

0

Subtotaal

 

181

69

32

2

78

Paardenziekten
  

Totaal

Positief

Negatief

Volgt

Geen actie

       

Contagious Equine Metritis

Paard

1

0

1

0

0

Dourine

Paard

8

0

6

0

2

Equine Infectieuze Anemie

Paard

1

0

1

0

0

Equine Virale Arteritis

Paard

88

88

0

0

0

Malleus

Paard

1

0

1

0

0

Trypanosoma evansi (Surra)

Paard

5

0

5

0

0

Vesiculaire Stomatitis

Paard

1

0

0

0

1

West Nile Virus

Paard

3

0

0

0

3

Subtotaal

 

108

88

14

0

6

Overige gemelde dierziekten
  

Totaal

Positief

Negatief

Volgt

Geen Actie

  

Brucellose Ceti

Bruinvis

1

1

0

0

0

Covid-19

Hamster/Hond/Kat/Vos

7

0

6

0

1

Epizootische Haemorrhagische Ziekte

Alpaca

1

0

1

0

0

PRRS

Varken

17

1

15

0

1

Viraal Heamorrhagisch syndroom

Konijn

1

0

0

0

1

Subtotaal

 

27

2

22

0

3

Visziekten
  

Totaal

Positief

Negatief

Volgt

Geen actie

Infectieuze Haematopoietïsche Necrose

Vis

3

1

2

0

0

Koi Herpes Virus

Vis

2

0

1

0

1

Subtotaal

 

5

1

3

0

1

Testen vogels in 3 en 10 km zones
 

Totaal

Positief

Negatief

Volgt

Geen actie

HPAI Aviaire Influenza Gebieden (> 50 dieren)

721

4

529

0

189

HPAI Aviaire Influenza Gebieden (< 50 dieren)

45

0

43

0

2

HPAI Aviaire Influenza Gebieden (Uitbraken Buitenland)

5

0

4

0

1

Subtotaal

771

4

576

0

192

3. Voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen

Streefwaarden

Beperken van de welzijnsproblemen bij dieren in geval van een dierziekte uitbraak.

Bij uitbraken van wettelijk te bestrijden dierziekten neemt de minister van LNV maatregelen. Zo kan een vervoersverbod/-beperking worden ingesteld. Hierdoor kunnen veehouders te maken krijgen met capaciteitsproblemen (te veel of te grote dieren op een te klein oppervlak) die kunnen leiden tot welzijns- (stress, agressiviteit) en gezondheidsproblemen. Veehouders dienen voorbereidingen te treffen voor noodopvang. De NVWA en de Welzijnscommissie Dierziekten zien toe op dierenwelzijn tijdens de bestrijding van dierziekten. De Welzijnscommissie Dierziekten informeert de minister over de eventuele gevolgen voor het dierenwelzijn die zich als gevolg van de ruimingsactiviteiten voordoen en adviseert zo nodig de minister over mogelijkheden om het welzijn van de betrokken dieren te verbeteren. Indien de uitbraak lang duurt en er ondanks de maatregelen van de veehouder welzijnsproblemen ontstaan, wordt gekeken of het verantwoord is dieren op gecontroleerde wijze af te voeren.

4. Overig

Onder de post Overig vallen de uitgaven voor de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa), de uitvoeringskosten van RVO en een post overig voor de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD). De uitvoeringskosten RVO over 2021 zijn in 2022 nog niet betaald. De uitgaven ad € 1,338 mln. schuiven door naar 2023. De uitgaven voor de SDa waren € 0,4 mln. in 2022. De uitgaven zijn daarmee € 0,2 mln. lager dan begroot. De eindafrekening over 2021 is nog niet ontvangen door het DGF. De uitgaven in 2022 voor de ophaaldienst, opleidingsplan en consignatiedienst van de Gezondheidsdienst bedroegen € 0,8 mln. De totale uitgaven voor de post overige komen daarmee uit op € 1,208 mln. in 2022.

Toelichting op de ontvangsten.

De ontvangsten binnen het Diergezondheidsfonds worden grotendeels door LNV en de sectoren bijeen gebracht. Hiervoor betalen veehouders een diergezondheidsheffing per dier of ei een bedrag dat is vastgelegd in het Besluit diergezondheid. De heffing bestaat uit een dekking ten behoeve van de reguliere uitgaven (ontvangsten met betrekking tot uitgaven), eventueel aangevuld met een bijdrage aan de crisisreserve en een verrekening van tekorten/overschotten uit voorgaande jaren welke zijn voorgeschoten door het rijk.

De ontvangsten uit de diergezondheidsheffing waren in 2022 in lijn met de afgegeven begroting. Bij de varkenssector is in 2022 geen heffing opgelegd in verband met de hoogte van de aanwezige middelen uit voorgaande jaren. De opgenomen ontvangsten voor de varkenssector hebben betrekking op de opgelegde heffingen uit voorgaande jaren. In 2023 wordt wel een heffing opgelegd over het heffingsjaar 2022.

Voor een aantal monitorings- en bestrijdingsprogramma’s ontvangt het DGF een bijdrage vanuit de Europese Unie. In 2022 hebben de toegerekende EU ontvangsten betrekking op het BSE/TSE monitoringsprogramma (rund, schaap en geit), het salmonella programma en het monitoringsprogramma AI (beiden pluimvee). De door de EU gesubsidieerde uitgaven en inkomsten voor de salmonella vaccinatieregeling (€ 2,2 mln.) worden sinds enkele jaren buiten begrotingsverband worden verantwoord. Hierdoor lijken de EU ontvangsten lager dan begroot.

De overige ontvangsten worden gevormd door een bijdrage van de eierverwerkende industrie voor de verkoop van met salmonella besmette eieren.

Ontvangsten sectoren en LNV in 2022 (x € 1.000)
 

Runderen

Varkens

Schaap/geit

Pluimvee

LNV

Totaal

       

Ontvangsten m.b.t. uitgaven

6.048

22

1.606

6.953

57.171

71.800

Crisisreserve

0

35

1

55

0

91

Verrekening voorfinanciering door LNV

0

0

1

64

0

65

Subtotaal

6.048

57

1.608

7.072

57.171

71.956

Toegerekende EU ontvangsten

146

0

19

780

426

1.371

Overige ontvangsten

0

0

0

80

0

80

Subtotaal

146

0

19

860

426

1.451

Totaal ontvangen in 2022

6.194

57

1.627

7.932

57.597

73.407

2

De bijdrage van dierenartsen aan de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) loopt niet via het diergezondheidsfonds.

Licence