Base description which applies to whole site

4.6 Artikel 6 IT

Het doel van dit artikel is inzicht bieden in het investeren in en in stand houden van alle IT van Defensie. In het Defensiematerieelverslag wordt aangegeven welke voornaamste activiteiten over het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden in relatie tot de doelstellingen van het onderliggende beleid. De verwerving wordt nader uitgesplitst in de voorbereidings-, onderzoeks- en realisatiefase.

Tabel 13 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 6 (bedragen x € 1.000)
  

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

  

2019

2020

2021

2022

2023

2023

2023

Art.

Verplichtingen

0

0

906.734

1.105.595

1.019.047

1.387.806

‒ 368.759

         
 

Uitgaven

0

0

593.070

751.622

872.600

883.387

‒ 10.787

         

6.11

Verwerving

0

0

277.402

371.412

424.725

1.091.675

‒ 666.950

 

Opdrachten

0

0

277.402

371.412

424.725

1.091.675

‒ 666.950

 

Verwerving: voorbereidingsfase

0

0

0

0

0

715.587

‒ 715.587

 

Verwerving: realisatie

0

0

277.402

371.412

424.725

376.088

48.637

6.12

Instandhouding

0

0

315.668

380.210

447.875

365.753

82.122

 

Opdrachten

0

0

315.668

380.210

447.875

365.753

82.122

 

Instandhouding IT

0

0

315.668

380.210

447.875

365.753

82.122

6.16

Over-/ onderprogrammering

0

0

0

0

0

‒ 574.041

574.041

 

Fonds

0

0

0

0

0

‒ 574.041

574.041

 

Fonds

0

0

0

0

0

‒ 574.041

574.041

         
 

Ontvangsten

0

0

13.941

22.797

16.572

16.769

‒ 197

         

Verplichtingen

Ten opzichte van de ontwerpbegroting zijn per saldo voor een bedrag van € 368,8 miljoen minder verplichtingen aangegaan. Het betreft een saldo van zowel verhogingen als verlagingen van de verplichtingen. In de 1e suppletoire begroting, de incidentele Prinsjesdag begroting en de 2e suppletoire begroting is een uitgebreidere toelichting opgenomen. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbegroting die bijdragen aan deze neerwaartse bijstelling worden hieronder toegelicht.

Deze daling is met name het gevolg van het herfasering van IT-projecten, zoals GrIT, ERP M&F SAP4/HANA (Roger), waardoor de verplichtingen over de jaren heen in het juiste ritme zijn gezet.

Uitgaven

Verwerving

Voorbereidingsfase

De projecten in voorbereiding zijn in het afgelopen jaar nader uitgewerkt en ter besluitvorming aangeboden. Hieruit volgt een actueel financieel ritme. Na de besluitvorming worden deze middelen overgeboekt naar de onderzoeks- of realisatiefase of naar een ander jaar. Het budget voor de voorbereidingsfase is in 2023 daarom met € 715,6 miljoen afgeboekt. Budget dat naar latere jaren is geschoven, is in die jaren opgeboekt.

Met de eerste suppletoire begroting is het budget voor de projecten in de voorbereidingsfase met € 715,6 miljoen verlaagd. Deze verlaging wordt onder andere veroorzaakt door projecten die van de voorbereidingsfase naar de realisatiefase zijn verschoven. Het betreft onder andere de module Material en Finance (M&F) van het project Roger, Modernisering Tactische Indoor Simulator (TACTIS) en het project Vervanging Grond-Lucht Radio's. Daarnaast vindt bij een aantal projecten een herfasering plaats als gevolg van langere doorlooptijden voor het afsluiten van contracten en levertijden ten gevolge van de huidige marktomstandigheden. Hier gaat het bijvoorbeeld om Grensverleggende IT (GrIT) en Vervanging grondterminals (MILSATCOM).

Realisatiefase

De hogere realisatie ten opzichte van de ontwerpbegroting wordt voornamelijk verklaard doordat de module Material en Finance (M&F) van het project Roger eerder is gerealiseerd dan voorzien (€ 41,1 miljoen).

In onderstaand overzicht zijn alle projecten in realisatie met een financiële omvang van meer dan € 100,0 miljoen conform het DMF 2023 opgenomen. Jaarlijks worden het DPO en de DPO-Afwijkingsrapportage aan de Kamer aangeboden. Deze rapportages geven een overzicht van alle materieel-, vastgoed- en Wapensysteemgebonden IT-projecten met een investeringsbedrag van meer dan € 50,0 miljoen in onderzoek en realisatie. Gelet op het commercieel vertrouwelijke karakter een aantal project wordt voor deze projecten slechts een indicatie gegeven van de bandbreedte van het projectbudget.

Tabel 14 Projecten in realisatiefase (in miljoenen euro)

Projecten in realisatie

Programmabudget

Projectbudget (DMF 2023)

Gerealiseerde uitgaven t/m 2022

Verwachte uitgaven in 2023 (DMF 2023)

Gerealiseerde uitgaven in 2023

Verschil uitgaven 2023

GrIT

250-1.000

Commercieel vertrouwelijk

 

Over GrIT wordt de Kamer middels de (vertrouwelijke bijlage van de) voortgangsrapportages GrIT separaat geïnformeerd.

Instandhouding

Voor Instandhouding IT wordt de overrealisatie ten opzichte van de begroting verklaard mede door de extra uitgaven op kleine IT-middelen, zoals mobiele telefoons en tablets en het gestegen dataverbruik in het buitenland.

Over-/onderprogrammering

Defensie raamt in het begrotingsjaar meer investeringen dan het budget dat daarvoor beschikbaar is. Dit is de overprogrammering. Onzekerheden - denk bijvoorbeeld aan onvoorziene vertragingen en omstandigheden - kunnen de geraamde investeringen vertragen. Door meer investeringen te programmeren wordt zoveel als mogelijk getracht te voorkomen dat vertragingen bij individuele projecten leiden tot onderrealisatie van het beschikbare budget van de investeringsportfolio en de gehele begroting. Overprogrammering is zodoende een instrument dat bij kan dragen aan een tijdige en doelmatige implementatie van de investeringsbudgetten. Omdat niet meer uitgegevan kan worden dan het beschikbare budget, vindt op overprogrammering geen realisatie plaats. De geraamde overprogrammering wordt gedurende het jaar afgeboekt tot nul.

Licence