Base description which applies to whole site

3.6 Artikel 6: IT

Het doel van dit artikel is inzicht bieden in het investeren in en instandhouden van de IT van Defensie. De verwerving wordt nader uitgesplitst in de voorbereidings-, onderzoeks- en realisatiefase.

Artikel 6 IT (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Verplichtingen

906.734

1.058.097

1.387.806

1.596.028

1.667.959

1.659.499

1.535.460

        

Uitgaven

593.070

764.424

883.387

1.522.049

1.317.127

1.476.607

1.311.473

% juridisch verplicht

  

33,1%

    

% bestuurlijk gebonden

       

% beleidsmatig gereserveerd

  

66,9%

    

% nog niet ingevuld/vrij te besteden

       
        

Verwerving

       

Opdrachten

277.402

797.443

1.091.675

1.278.735

1.277.011

1.230.053

1.089.997

Verwerving: voorbereidingsfase

0

163.244

715.587

1.024.651

1.096.716

1.145.037

1.010.852

Verwerving: onderzoeksfase

0

0

0

0

0

0

0

Verwerving: realisatie

277.402

634.199

376.088

254.084

180.295

85.016

79.145

Instandhouding

       

Opdrachten

315.668

364.815

365.753

373.249

406.645

429.949

431.963

Instandhouding infrastructuur

315.668

364.815

365.753

373.249

406.645

429.949

431.963

Onzekerheidsreservering

0

0

0

33

0

0

0

Over-/ onderprogrammering

0

‒ 397.834

‒ 574.041

‒ 129.968

‒ 366.529

‒ 183.395

‒ 210.487

        

Ontvangsten

13.941

16.769

16.769

16.769

16.769

16.769

16.769

Overige ontvangsten infrastructuur

13.941

16.769

16.769

16.769

16.769

16.769

16.769

Artikel 6 IT (bedragen x € 1.000)
 

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Verplichtingen

1.372.767

1.391.734

1.465.863

1.288.634

1.298.084

1.284.297

1.285.671

1.172.917

1.175.004

1.184.429

           

Uitgaven

1.289.822

1.500.642

1.531.969

1.401.742

1.498.320

1.813.300

1.795.342

1.358.957

1.312.899

1.328.959

waarvan juridisch verplicht

          
           

Verwerving

          

Opdrachten

933.154

951.800

1.027.424

850.092

860.006

846.169

845.961

734.611

736.453

734.186

Verwerving: voorbereidingsfase

857.084

875.627

954.160

777.683

788.765

776.784

776.605

667.877

669.127

664.190

Verwerving: onderzoeksfase

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verwerving: realisatie

76.070

76.173

73.264

72.409

71.241

69.385

69.356

66.734

67.326

69.996

Instandhouding

          

Opdrachten

439.613

439.934

438.439

438.542

438.078

438.128

439.710

438.306

438.551

437.443

Instandhouding infrastructuur

439.613

439.934

438.439

438.542

438.078

438.128

439.710

438.306

438.551

437.443

Onzekerheidsreservering

         

12.800

Over-/ onderprogrammering

‒ 82.945

108.908

66.106

113.108

200.236

529.003

509.671

186.040

137.895

144.530

           

Ontvangsten

16.769

16.769

16.769

16.769

16.769

16.769

16.769

16.769

16.769

16.769

Overige ontvangsten infrastructuur

16.769

16.769

16.769

16.769

16.769

16.769

16.769

16.769

16.769

16.769

Het aandeel juridisch verplicht heeft betrekking op uitgaven voor levering van goederen en/of diensten waarvoor Defensie een overeenkomst is aangegaan. Voor 2023 gaat het naar verwachting om 33,1% van het uitgavenbudget. Dit betreft de lopende contracten voor het instandhouden van IT en de reeds aangegane verplichtingen voor IT-projecten. Daarnaast is er ook een kasschuif verwerkt op dit artikel.

Verwerving IT

De geraamde uitgaven aan investeringen betreffen de investeringen in IT. Onderstaande tabellen tonen de IT-projecten voor de komende vijftien jaar die groter zijn dan € 100 miljoen, onderverdeeld naar voorbereidingsfase, onderzoeksfase en realisatiefase.

Nieuw aan te kopen materieel (door middel van het verwervingsproject) leidt mogelijk tot hogere of lagere instandhoudingsuitgaven; hiermee wordt rekening gehouden in de raming van de investering. Op het moment dat het nieuw verworven aan het betreffende defensieonderdeel, worden ook de hogere of lagere instandhoudingsuitgaven verrekend.

Aangezien Defensie een nog meer informatiegestuurde organisatie wil worden zal een groter deel van het investeringsbudget binnen de Defensiebegroting, nu en in de toekomst, bestemd worden voor IT uitgaven. Momenteel wordt gewerkt aan een analyse van de concrete investeringsbehoefte voor IT.

In de onderstaande tabel wordt de planning weergegeven van de IT projecten die zich in de voorbereidingsfase bevinden. Voor deze projecten wordt de behoeftestelling uitgewerkt.

Tabel 30 Projecten in voorbereidingsfase (in miljoenen euro)

Projecten in voorbereiding

Projectbudget

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Joint EOV: Electronic attack

100-250

A-Brief

     

FOXTROT (TEN) Spiral 0

100-250

      

Er zijn wijzigingen ten opzichte van de begroting 2022 opgetreden bij het volgende project:

  • Het project FOXTROT (TEN) Spiral 0 is toegevoegd aan de voorbereidingsfase.

Tabel 31 Toelichting projecten in voorbereidingsfase (in miljoenen euro)

Projecten in voorbereiding

Toelichting

Joint EOV: Electronic attack

Het project Joint EOV: Electronic attack voorziet in capaciteit om cyber- en elektromagnetische activiteiten te beïnvloeden.

FOXTROT (TEN) Spiral 0

FOXTROT realiseert de digitale transformatie van de krijgsmacht in het mobiele tactische domein. Het programma realiseert nationaal en waar mogelijk binationaal met DEU in het programma TEN. Het gaat hier om zowel moderniserings- als continuïteitmaatregelen. Realisatie vindt plaats via zogenoemde spirals. Beoogd effect is ‘alle mobiele platformen altijd veilig verbonden en interoperabel met partners’ teneinde IGO mogelijk te maken. Spiral 0 richt zich op de basis en een eerste implementatie.

Er zijn dit jaar geen IT verwervingsprojecten boven de € 100 miljoen die zich in de onderzoeksfase bevinden.

Tabel 32 Projecten in realisatiefase (in miljoenen euro)

Projecten in realisatie

Programmabudget

t/m 2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027 e.v.

GrIT

250-1.000

  

Commercieel vertrouwelijk

    

Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van de begroting 2022 bij IT projecten in realisatiefase.

Tabel 33 Toelichting projecten in realisatiefase

Projecten in realisatie

Toelichting

GrIT

De IT-infrastructuur binnen Defensie dient te worden vervangen, om voor de langere termijn de continuïteit te waarborgen. Het belang en invloed van IT op zowel de operationele inzet als de bedrijfsvoering is groot. Vernieuwing van de IT-infrastructuur is nodig om invulling te kunnen geven aan de ambities van Defensie zoals verwoord in de Defensienota 2018. Met GrIT legt Defensie hiervoor de basis. De doelstelling van GrIT is het samen met de markt realiseren van het fundament voor de nieuwe IT van Defensie en het migreren van de bijbehorende huidige applicaties en voorzieningen naar de nieuwe IT. Het programma GrIT heeft daarmee de opdracht om in samenwerking met de markt een technisch en organisatorisch IT-platform voor de IT vernieuwing van Defensie te realiseren.

De geraamde uitgaven dienen voor instandhouding van de IT van Defensie. Informatietechnologie (IT) en techniek in bredere zin ontwikkelen razendsnel. Informatie sneller en slimmer verkrijgen, verwerken en verspreiden, om zo gericht te sturen en succesvol te kunnen zijn in moderne conflicten en crises vormt de kern van informatiegestuurd optreden. Voorts wordt met de Defensienota een aantal gerichte maatregelen moderne IT toegepast om op arbeidsextensieve wijze bij te dragen aan hogere materiële gereedheid, compliance en veiligheid en inzicht voor snellere en betere besluitvorming. Vanuit de Instandhouding IT wordt een bijdrage geleverd aan voornoemde activiteiten.

In de eerste jaren is het investeringsprogramma groter dan het daadwerkelijke budget; er is sprake van overprogrammering. Vanaf 2027 telt het totaal van het investeringsprogramma op tot een lager bedrag dan het daadwerkelijke budget; er is sprake van onderprogrammering. Omdat de ervaring van eerdere jaren leert dat het risico op vertragingen groot is, onder andere als gevolg van onvoorziene externe factoren, worden in de eerste jaren meer projecten gepland dan totaal aan budget beschikbaar is in een jaar.

Door met deze overprogrammering te werken wordt zoveel als mogelijk getracht te voorkomen dat vertragingen bij individuele projecten leiden tot onderrealisatie van het beschikbare budget. Op dit moment wordt een overprogrammering van maximaal 30 procent gehanteerd. Over de gehele looptijd sluit het fonds op nul, doordat de overprogrammering in eerdere jaren wordt gecompenseerd door onderprogrammering in latere jaren.

De over-/onderprogrammering wordt in de budgettaire tabel apart inzichtelijk gemaakt. Omdat niet meer uitgegeven mag worden dan aan budget (de uitgaven in de budgettaire tabel) is geautoriseerd, vindt op de over-/onderprogrammering geen realisatie plaats.

Figuur 10 IT (in miljoenen euro)

Dit zijn de ontvangsten die rechtstreeks gerelateerd zijn aan IT, bijvoorbeeld als het Joint Informatievoorziening Commando (JIVC) van Defensie diensten levert aan derden.

Licence