Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Beleidsartikel 3 Zorg en bescherming

3.1. Algemene doelstelling

Kinderen die ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd, krijgen zorg en worden, indien nodig, in bescherming genomen, zodat zij veilig kunnen opgroeien en zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige burgers.

3.2. Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
  

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendementen

Mutaties 1e suppletore wet

Stand 1e suppletore begroting

Mutaties 2011

Mutaties 2012

Mutaties 2013

Mutaties 2014

  

1

2

3

4=1+2+3

    

Verplichtingen

1.801.884

0

84.845

1.886.729

– 2.993

– 21.281

– 136.194

– 21.019

          

Uitgaven

1.808.123

0

97.062

1.905.185

669

– 16.135

– 15.742

– 21.019

          

Programma-uitgaven

1.808.123

0

97.062

1.905.185

669

– 16.135

– 15.742

– 21.019

1.

Tijdig effectieve hulp bij een zorgaanbieder

1.373.578

0

95.319

1.468.897

11.676

3.296

3.864

3.944

2.

Snelle inzet van de meest adequate dwangmiddelen

425.245

0

– 2.857

422.388

– 11.007

– 19.431

– 19.606

– 24.963

3.

Campussen

9.300

0

4.600

13.900

0

0

0

0

          

Ontvangsten

12.698

0

595

13.293

0

0

0

0

3.3. Operationele doelstellingen

Er zijn drie operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:

  • 1. Tijdig effectieve hulp bij een zorgaanbieder;

  • 2. Snelle inzet van de meest adequate dwangmiddelen;

  • 3. Campussen.

3.3.1. Tijdig effectieve hulp bij een zorgaanbieder

Stand vastgestelde begroting (bedragen x € 1.000)

1.373.578

Mutaties 1e suppletore begroting:

 

1.

Stimuleringsmaatregel bouw en onderhoud jeugdzorginstellingen

In het aanvullende beleidsakkoord 2009–2015 van het kabinet is een reeks van maatregelen opgenomen om de economische ontwikkeling in 2009 en 2010 te stimuleren. Daarbij zijn incidentele middelen beschikbaar gekomen voor bouw en onderhoud van jeugdzorginstellingen. Het gaat in totaal om

€ 80 miljoen, te verdelen over de jaren 2009 en 2010. Van dit bedrag is

€ 70 miljoen bestemd voor de provinciaal gefinancierde jeugdzorg en € 10 miljoen voor de gesloten jeugdzorg. In de tweede suppletoire begroting 2009 is een lijst met instellingen en maximumbedragen voor 2009 opgenomen. In deze eerste suppletore begroting 2010 volgen de bedragen voor 2010 (zie paragraaf 2.2).

45.000

2.

Stimuleringsmaatregel bouw en onderhoud jeugdzorginstellingen (zie ook mutatie 1).

10.000

3.

Overheveling instellingssubsidies voor het Anker voor één jaar en Overberg voor twee jaar van het ministerie van Justitie naar de «Uitvoeringseenheid Gesloten Jeugdzorg» verrekend met de vergoeding van Jeugd en Gezin aan Justitie voor de tijdelijke overgang van de twee instellingen.

13.852

4.

Betreft uitkeren prijsbijstelling tranche 2009 van artikel 99.

3.254

5.

In 2009 is met het Interprovinciaal overleg (IPO) een nieuw afsprakenkader gemaakt voor 2010 en 2011 hetgeen heeft geleid tot een eenmalige verhoging.

20.000

6.

Overige mutaties

3.213

Stand 1e suppletore begroting

1.468.897

3.3.2. Snelle inzet van de meest adequate dwangmiddelen

Stand vastgestelde begroting (bedragen x € 1.000)

425.245

Mutaties 1e suppletore begroting:

 

1.

De groei van de instroom in jeugdbescherming lijkt in 2009 afgezwakt te zijn. Op basis van de realisaties 2009 zijn voor de nieuwe raming de volgende groeipercentages gehanteerd: 2010 +3 %, 2011 +2 %, 2012 +1 %, 2013 e.v. +1 %. Daarnaast is de raming aangepast voor vertraging van de voorziene versnelling van de doorlooptijden.

– 5.800

2.

Betreft uitkeren prijsbijstelling tranche 2009 van artikel 99.

1.443

3.

Overige mutaties

1.500

Stand 1e suppletore begroting

422.388

3.3.3. Campussen

Stand vastgestelde begroting (bedragen x € 1.000)

9.300

Mutaties 1e suppletore begroting:

 

1.

Verlenging pilot campussen

4.000

2.

Voor het Internaat voor Veiligheid en Vakmanschap (IVV) stond in 2009 € 0,5 miljoen gereserveerd die niet tot besteding is gekomen. Jeugd en Gezin stelt voor deze middelen over te hevelen naar 2010, zodat in 2010

€ 5,5 miljoen voor het IVV beschikbaar is1.

500

3.

Overige mutaties

100

Stand 1e suppletore begroting

13.900

1

Dit internaat is een afzonderlijke instelling die los staat van de reguliere campussen.

3.4. Ontvangsten

Stand vastgestelde begroting (bedragen x € 1.000)

12.698

Mutaties 1e suppletore begroting:

 

1.

Overige mutaties

595

Stand 1e suppletore begroting

13.293

Licence