Base description which applies to whole site

Artikel 3: Sociale vooruitgang

In aansluiting op de ontwerpbegrotingen en de Voorjaarsnota worden vanaf 2024 ook de mutaties voor het jaar t+5 opgenomen in de tabel budgettaire gevolgen van beleid van de 1ste suppletoire begrotingen. Dit betreft de extrapolatie van de begroting – het toevoegen van het jaar t+5 – en vervolgens de mutaties tot en met t+5 die tijdens de voorjaarsbesluitvorming zijn verwerkt.

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Art.

Verplichtingen

309.676

0

309.676

64.224

373.900

‒ 91.342

110.660

43.577

‒ 74.123

383.272

            
 

Uitgaven

802.998

0

802.998

21.725

824.723

6.725

‒ 70.234

2.155

2.155

900.134

            

3.1

Mondiale gezondheid en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

508.537

0

508.537

1.725

510.262

1.725

‒ 70.234

2.155

2.155

558.939

 

Subsidies (regelingen)

201.576

0

201.576

9.618

211.194

2.765

‒ 613

‒ 5.139

‒ 6.254

271.840

 

Mondiale gezondheid en SRGR

201.576

0

201.576

9.618

211.194

2.765

‒ 613

‒ 5.139

‒ 6.254

271.840

 

Opdrachten

17.825

0

17.825

0

17.825

0

0

0

0

17.975

 

Mondiale gezondheid en SRGR

17.825

0

17.825

0

17.825

0

0

0

0

17.975

 

Bijdrage aan agentschappen

139

0

139

0

139

0

0

0

0

100

 

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

139

0

139

0

139

0

0

0

0

100

 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

288.997

0

288.997

‒ 7.893

281.104

‒ 1.040

2.768

7.294

8.409

269.024

 

WHO/PAHO

6.713

0

6.713

409

7.122

409

409

409

409

7.122

 

Mondiale gezondheid en SRGR

184.882

0

184.882

‒ 8.302

176.580

‒ 1.449

2.359

6.885

8.000

164.500

 

UNFPA

60.000

0

60.000

0

60.000

0

0

0

0

60.000

 

UNAIDS

23.000

0

23.000

0

23.000

0

0

0

0

23.000

 

Partnershipprogramma WHO

14.402

0

14.402

0

14.402

0

0

0

0

14.402

 

Nog te verdelen

0

0

0

0

0

0

‒ 72.389

0

0

0

 

Nog te verdelen

0

0

0

0

0

0

‒ 72.389

0

0

0

3.2

Vrouwenrechten en gendergelijkheid

47.609

0

47.609

0

47.609

0

0

0

0

52.439

 

Subsidies (regelingen)

34.109

0

34.109

0

34.109

0

0

0

0

46.439

 

Vrouwenrechten

34.109

0

34.109

0

34.109

0

0

0

0

46.439

 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

13.500

0

13.500

0

13.500

0

0

0

0

6.000

 

Vrouwenrechten

7.500

0

7.500

0

7.500

0

0

0

0

0

 

UNWOMEN

6.000

0

6.000

0

6.000

0

0

0

0

6.000

 

Nog te verdelen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Nog te verdelen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.3

Maatschappelijk middenveld

182.859

0

182.859

20.000

202.859

5.000

0

0

0

219.206

 

Subsidies (regelingen)

167.592

0

167.592

15.870

183.462

3.843

5.345

5.345

5.345

217.056

 

Versterking maatschappelijk middenveld

167.592

0

167.592

15.870

183.462

3.843

5.345

5.345

5.345

217.056

 

Opdrachten

7.282

0

7.282

0

7.282

0

0

0

0

2.000

 

Versterking maatschappelijk middenveld

6.000

0

6.000

0

6.000

0

0

0

0

2.000

 

Versterking maatschappelijk middenveld Monitoringsfonds

1.282

0

1.282

0

1.282

0

0

0

0

0

 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

7.985

0

7.985

4.130

12.115

1.157

‒ 5.345

‒ 5.345

‒ 5.345

150

 

Versterking maatschappelijk middenveld

7.985

0

7.985

4.130

12.115

1.157

‒ 5.345

‒ 5.345

‒ 5.345

150

 

Nog te verdelen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Nog te verdelen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.4

Onderwijs

63.993

0

63.993

0

63.993

0

0

0

0

69.550

 

Subsidies (regelingen)

1.500

0

1.500

0

1.500

0

0

0

0

0

 

Onderzoeksprogramma's

1.500

0

1.500

0

1.500

0

0

0

0

0

 

Opdrachten

60.140

0

60.140

0

60.140

0

0

0

0

69.550

 

Onderwijs

200

0

200

0

200

0

0

0

0

100

 

Onderzoeksprogramma's

2.000

0

2.000

0

2.000

0

0

0

0

1.500

 

Hoger Onderwijs

57.940

0

57.940

0

57.940

0

0

0

0

67.950

 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

2.353

0

2.353

0

2.353

0

0

0

0

0

 

Onderwijs

2.353

0

2.353

0

2.353

0

0

0

0

0

            
 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

            

Toelichting

VerplichtingenIn 2024 is er per saldo sprake van een verhoging van het verplichtingenbudget, voornamelijk toe te schrijven aan de uitvoering van landenprogramma’s in Benin, Oeganda en Burundi. In Benin is een voor 2023 geplande activiteit op het gebied van veilige abortus uitgesteld naar 2024 en wordt het UNFPA programma voor seksuele voorlichting aan jongeren verlengd voor een nieuwe fase van vijf jaar. De ophoging van het verplichtingenbudget in Oeganda is vooral voor de nieuwe fase van UNFPA’s ANSWER-programma. In Burundi wordt een meerjarige verplichting aangegaan in verband met de samenwerking met de universiteit in Burundi als onderdeel van het SRGR-programma.

Het verplichtingenbudget in 2025 gaat omlaag en in 2026 omhoog vanwege het doorschuiven van het UNAIDS arrangement welke nu voor 2026 is gepland. Hierdoor wijzigt de verplichtingenruimte wat in 2028 tot een verlaging leidt.

In aanvulling daarop verhoogt het verplichtingenbudget in 2026 en in 2027 vanwege de continuering van het HIV/AIDS-programma in Mozambique.

De verlaging in 2028 van het van verplichtingenbudget is vanwege de aanpassingen van het verplichtingenritme voor UNAIDS arrangement als toegelicht bij 2025.

Uitgaven

De uitgaven voor 2024 op artikel 3 Sociale vooruitgang zijn voor 85% juridisch verplicht (stand midden april 2024).

Artikelonderdeel 3.1Er is sprake van een per saldo verhoging van uitgaven op Global Health voor de jaren 2024 tot en met 2029 vanwege een overheveling vanuit beleidsartikel 2.2 voor een bijdrage aan het Global Analysis and Assessment of Sanitation and Drinking Water programma van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO/GLAAS).

Artikelonderdeel 3.3Er wordt bijgestuurd op het uitgavenbudget in 2024 en 2025 ter voorkoming dat contracten met partnerorganisaties onder het VMM-subsidiekader Power of Voices zouden moeten worden open gebroken na het initieel verwerken van de ODA-ombuigingen uit 2023 en verder vanwege de forse asieltegenvaller bij voorjaarsnota 2023.

Nog te verdelenAls gevolg van de hogere bezetting en prijs bij het COA van eerstejaars asielzoekers uit DAC-landen, heeft er een herschikking plaatsgevonden binnen het ODA-budget. Dit betekent een ombuiging op de BHOS-programma’s in 2026. Op artikel 3 wordt EUR 72 miljoen omgebogen in 2026. Deze ombuiging is administratief geboekt op het instrument «nog te verdelen» binnen artikelonderdeel 3.1. Bij een volgend begrotingsmoment wordt inzichtelijk gemaakt hoe de ombuiging is verwerkt en is verdeeld naar de artikelonderdelen.

Licence