Base description which applies to whole site

Artikel 13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

13 Spoorwegen

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

2.018.957

2.496.296

1.751.129

– 115.246

1.635.883

Uitgaven

2.397.939

2.390.672

2.252.017

– 10.796

2.241.221

13.02 Beheer, onderhoud en vervanging

1.264.028

1.293.995

1.316.364

– 11.843

1.304.521

13.03 Aanleg

980.114

930.771

783.205

1.639

784.844

13.03.01 Real.progr.personenvervoer

810.223

790.601

706.355

3.847

710.202

13.03.02 Real.progr.goederenvervoer

89.525

82.622

51.622

– 1

51.621

13.03.04 Verk. en planuitw.personenvervoer

69.357

49.233

19.402

– 2.095

17.307

13.03.05 Verk. en planuitw.goederenvervoer

11.009

8.315

5.826

– 112

5.714

13.04 Geintegreerde contractvormen/PPS

145.588

157.716

135.870

– 591

135.279

13.07 Rente en aflossing

16.597

16.578

16.578

– 1

16.577

13.08 Investeringsruimte

– 8.388

– 8.388

0

0

0

13.09 Ontvangsten

65.249

136.113

120.590

– 2.624

117.966

13.02 Beheer, onderhoud en vervanging

Ten laste van dit artikelonderdeel is € 11,8 mln. minder betaald dan bij Najaarsnota was voorzien. De verklaring hiervoor is:

  • a) De realisatie in 2014 is € 12,6 mln. lager dan bij Najaarsnota was voorzien. Dit wordt veroorzaakt met name doordat een bedrag van € 7 mln. vervangingsinvesteringen eerst in 2015 gerealiseerd. Daarnaast heeft € 4 mln. betrekking op nog niet verrekende gebruiksvergoeding HSA (HSL-Zuid) in 2014. In 2015 zal de definitieve verrekening over 2009–2014 plaatsvinden.

  • b) Ter financiering van lopende verplichtingen met betrekking tot het Actieplan spoor op de begroting van Hoofdstuk XII, zijn eerder gelden vanuit het Infrastructuurfonds overgeboekt naar Hoofdstuk XII. Met deze mutatie wordt het begrotingsbedrag 2014 dat niet is gerealiseerd (€ 0,8 mln.) (tijdelijk) teruggeven aan het Infrastructuurfonds.

13.03 Aanleg

13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)

Kasbudget 2014

Projectbudget

Oplevering

 

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten nationaal

             

Benutten

             

ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en ERTMS expertisecentrum 1)

1

1

19

19

2012/2013/2014

2012/2013/2014

 

Geluidsanering Spoorwegen

3

3

626

626

divers

divers

 

Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)

4

4

29

29

divers

divers

 

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

             

PHS DSSU (inclusief voorinvestering)

57

57

285

285

2015

2015

 

Stations en stationsaanpassingen

             

Kleine stations

3

3

78

78

divers

divers

 

Overige projecten/programma's /lijndelen etc.

             

AKI-plan en veiligheidsknelpunten

14

14

395

395

divers

divers

 

Fietsparkeren bij stations

12

12

221

221

divers

divers

 

Nazorg gereedgekomen lijnen/halten

7

7

43

46

divers

divers

 

Ontsnippering

1

1

81

81

divers

divers

 

Programma Kleine Functiewijzigingen

29

29

540

540

divers

divers

 

Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten

51

51

308

308

divers

divers

 

Reistijdverbetering

6

6

15

15

2014

2014

 

Toegankelijkheid stations

42

42

503

503

divers

divers

 

Kleine projecten personenvervoer

0

0

14

14

divers

divers

 

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

             

Amsterdam-Almere-Lelystad

             

OV SAAL korte termijn

134

134

776

776

2016

2016

 

Stations en stationsaanpassingen

             

Amsterdam CS, Cuypershal

2

3

26

26

2014/2016

2014/2016

 

Amsterdam CS, Fietsenstalling

1

1

35

35

2013/2018

2013/2018

 

Overige projecten/lijndelen etc.

             

Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)

10

10

188

188

divers

divers

 

Projecten Utrecht

             

Vleuten – Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)

52

52

953

956

2005 e.v.

2005 e.v.

 

Stations en stationsaanpassingen

             

OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)

79

79

346

346

2016

2016

 

Overige projecten/lijndelen etc.

             

Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven

8

8

32

32

2013/2015

2013/2015

 

Projecten Zuidvleugel

             

Stations en stationsaanpassingen

             

Den Haag CS (t.b.v. NSP)

6

6

123

123

2014

2014

 

Rotterdam Centraal (t.b.v. NSP)

20

20

275

275

2013

2013

 

Den Haag CS perronsporen 11 en 12

3

3

38

38

2018

2018

 

Overige projecten/lijndelen etc.

             

Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft

77

77

553

553

2015/2017

2015/2017

 

Projecten Brabant

             

Stations en stationsaanpassingen

             

Breda Centraal (t.b.v. NSP)

26

26

75

75

2016/2017

2016/2017

 

Projecten Oost Nederland

             

Utrecht-Arnhem-Zevenaar

             

Arnhem Centraal (t.b.v. NSP)

11

11

108

108

2011/2015

2011/2015

 

Traject Oost uitv. convenant DMB

17

17

239

247

2020

2020

 

Overige projecten/lijndelen etc.

             

Regionale lijnen Gelderland

1

1

14

14

divers

divers

 

Projecten Noord Nederland

             

Partiële spooruitbreiding Groningen-Leeuwarden

5

5

11

11

     

Sporendriehoek Noord-Nederland

5

5

134

134

divers

divers

 

Totaal ProRail projecten

687

688

7.083

7.097

     

Overige (niet ProRail) projecten

             

Afdekking risico's spoorprogramma's

0

0

29

29

n.v.t.

n.v.t.

 

Intensivering Spoor in steden (I)

13

8

244

246

     

Spoorzone Ede

9

9

42

42

     

Afronding

1

1

         

Programma Realisatie (IF 13.03.01)

710

706

7.398

7.414

     

Budget Realisatie (IF 13.03.01)

710

706

7.398

7.414

     

Overprogrammering (-)

0

           

13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02)

Kasbudget 2014

Projectbudget

Oplevering

 

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

ProRail Projecten

             

Uitgaven mbt planuitwerking op IF 13.03.05

– 3

– 3

– 33

– 33

     

Projecten nationaal

             

PAGE risico reductie

0

0

18

18

divers

divers

 

Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua

24

24

170

170

2013e.v.

2013e.v.

 

Aslasten Cluster III realisatie

0

0

1

1

     

Projecten Oost Nederland

             

Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)

8

8

154

154

divers

divers

 

Projecten Zuidwestelijke delta

             

Geluidmaatregelen Zeeuwselijn

1

1

27

27

2014/2016

2014/2016

 

Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding

21

21

217

217

2014 e.v.

2014 e.v.

 

Overige projecten

             

Nazorg gereedgekomen projecten

0

0

4

4

divers

divers

 

Afrondingen

1

1

         

Totaal ProRail Projecten

52

52

558

558

     

Overige (niet ProRail) Projecten

             

Programma Realisatie (IF 13.03.02)

52

52

558

558

     

Budget Realisatie (IF 13.03.02)

52

51

558

558

     

Overprogrammering (-)

0

– 1

         

13.03.04 Verkenningen en planuitwerkingen personenvervoer

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Planuitwerkingsprogr. Personenvervoer (13.03.04)

Budget

Openstelling

 

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

 

Verplicht

         

Planuitwerkingskosten op realisatieprogramma IF 13.03.01

0

0

nvt

nvt

 

Projecten Nationaal

         

Kleine projecten Personenvervoer

5

5

nvt

nvt

 

Reservering opbouw compensatie NS

157

157

nvt

nvt

 

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

         

Adam Zuidas station (NSP)

   

2026

2026

 

Adam Zuidas WTC/4-sp

   

2026

2026

 

Projecten Oost-Nederland

         

Quick scan decentraal spoor Gelderland

19

19

2011–2016

2011–2017

 

Lenteakkoordimpuls voor 4 spoorlijnen Oost-Nederland

18

25

2015–2018

2015–2019

1)

Zwolle – Herfte 1)

189

189

     

Gebonden

         

Projecten Nationaal

         

Grensoverschr. Spoorvervoer

28

29

div.

div.

 

Beter Benutten Decentraal Spoor (Decentraal Spoor, fase 2 (NMCA))

85

90

div.

div.

 

Grensoverschr. Spoorvervoer, fase 2

43

43

2014–2018

2014–2018

 

Progr.Hoogfreq.Spoor (PHS)

1.320

1.320

div.

div.

 

Reservering Businesscase NSP

12

12

nvt

nvt

 

Landelijk verbeterprogramma overwegen

202

202

div.

div.

 

Projecten Noordwest-Nederland

         

OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad

448

448

2021/2022

2021/2022

 

Bestemd

164

164

     

Projecten in voorbereding

         

Overige projecten in voorbereiding

         

Gesignaleerde risico's

         

Totaal planuitwerkingsprogramma

2.690

2.703

   

2)

Begroting (IF 13.03.04)

2.690

2.703

     
  • 1. Het projectbudget Lenteakkoordimpuls voor 4 spoorlijnen Oost-Nederland is verlaagd met € 7,5 mln in verband met de overboeking daarvan naar de BDU

  • 2. Ad 2 Het projectbudget Beter benutten decentraal spoor (fase 2 (NMcA)) is verlaagd met € 5 mln. in verband met de overboeking daarvan naar de BDU.

13.03.05 Verkenningen en planuitwerkingen goederenvervoer

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Planuitwerkingsprogr. Goederenvervoer(13.03.05)

Budget

Openstelling

 

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

 

Verplicht

         

Planuitwerkingskosten op realisatieprogramma IF 13.03.02

17

17

     

Gebonden

         

Projecten Nationaal

         

Aslastencluster III

0

 

nvt

nvt

 

Projecten Zuidvleugel

         

Kleine project Goed

17

17

nvt

nvt

 

Calandbrug

157

157

2019

2019

 

Bestemd

1

1

     

Projecten in voorbereiding

         

Overige projecten in voorbereiding

         

Gesignaleerde Risico's

         

Totaal planuitwerkingsprogramma

192

192

     

Begroting (IF 13.03.05)

192

192

     

13.04 Geïntegreerde contractvormen

Projectoverzicht Geïntegreerde contracten (13.04) (bedragen x € 1 mln)
 

Kasbudget 2014

Oplevering

 
 

Begroting 2014

Realisatie

Verschil

Begroting 2014

Huidig

 

Projecten nationaal

           

Infraprovider HSL-Zuid

     

2007

2007

 

Reguliere beschikbaarheidsvergoeding

147

148

1

     

Rente- en belastingaanpassingen

– 1

– 19

– 18

     

Wijzigingsopdrachten en afrekeningen

 

6

6

     

Totaal

146

135

– 11

     

Begroting IF13.04

146

135

– 11

     

Verplichtingen

Er zijn minder verplichtingen in 2014 aangegaan dan was voorzien dit betreft met name:

Rente en aflossing, verplichtingenschuif naar 2015-02-25

€ 32 mln.

Beheer, onderhoud en vervanging

€ 29 mln.

Subsidieaanvragen Drechtsteden, Zwolle-Herfte, Ermelo (LVO) pas in 2015 zullen worden afgehandeld.

€ 49 mln.

Licence