Base description which applies to whole site

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Omschrijving van de samenhang in het beleid

Onder dit artikel vallen de megaprojecten Verkeer en Vervoer:

 • Westerscheldetunnel

 • Betuweroute

 • Hogesnelheidslijn-Zuid

 • Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 • ERTMS

Het projectartikel is gerelateerd aan de beleidsartikelen 16 Spoor en 18 Scheepvaart en havens op de Begroting hoofdstuk XII.

Budgettaire gevolgen van de uitvoering van art. 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer (x € 1.000)
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Verplichtingen

14.159

34.583

96.890

367.266

1.271.778

253.291

236.129

Uitgaven

14.761

40.731

143.740

164.978

341.547

350.937

327.375

Waarvan juridisch verplicht:

   

100%

       

17.01 Westerscheldetunnel

183

102

         

17.02 Betuweroute

6.044

5.619

5.055

5.055

     

17.03 Hoge snelheidslijn

4.345

5.872

614

765

0

0

0

17.03.01 Realisatie HSL – Zuid

4.345

5.872

614

765

     

17.06 Project Mainportontwikkeling R'dam

4.189

4.138

3.482

3.513

3.529

3.533

476

17.07 ERTMS Landelijke invoer

 

25.000

40.000

30.000

221.162

242.153

230.473

17.08 ZuidasDok

0

94.589

125.645

116.856

105.251

96.426

Van totale uitgaven

             

– Bijdrage aan agentschap RWS

0

0

0

0

0

0

0

– Restant

14.761

40.731

143.740

164.978

341.547

350.937

327.375

17.09 Ontvangsten

2.346

2.000

40.347

24.877

35.279

32.363

55.924

Onderstaand zijn de beschikbare budgetten tot en met 2028 per jaar gepresenteerd op het niveau van artikelonderdeel. In de verdiepingsbijlage bij de begroting zijn de mutaties op hetzelfde detailniveau toegelicht voor de periode tot en met 2028.

Bedragen x € 1.000
   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

17

Megaprojecten

uitgaven

143.740

164.978

341.547

350.937

327.375

430.327

505.541

17.02

Betuweroute

 

5.055

5.055

0

0

0

0

0

17.03

Hoge snelheidslijn HSL

 

614

765

0

0

0

0

0

17.06

PMR

 

3.482

3.513

3.529

3.533

476

485

2.831

17.07

ERTMS Landelijke invoer

 

40.000

30.000

221.162

242.153

230.473

274.148

323.000

17.08

ZuidasDok

 

94.589

125.645

116.856

105.251

96.426

155.694

179.710

                   

17.09

Ontvangsten

Ontvangsten

40.347

24.877

35.279

32.363

55.924

59.919

75.886

(vervolg) Bedragen x € 1.000
   

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

17

Megaprojecten

uitgaven

491.155

369.141

275.470

206.148

162.194

123.168

172.473

17.02

Betuweroute

 

0

0

0

0

0

0

0

17.03

Hoge snelheidslijn HSL

 

0

0

0

0

0

0

0

17.06

PMR

 

2.831

2.831

2.836

2.836

2.836

2.836

73.821

17.07

ERTMS Landelijke invoer

 

307.000

247.000

185.000

150.000

125.000

100.000

70.000

17.08

ZuidasDok

 

181.324

119.310

87.634

53.312

34.358

20.332

28.652

                   

17.09

Ontvangsten

Ontvangsten

44.700

25.875

12.401

8.641

6.230

0

0

17.02 Betuweroute

Motivering

De Betuweroute is een 160 kilometer lange, tweesporige spoorlijn die exclusief bestemd is voor het goederenvervoer. De spoorlijn is aangelegd tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens bij Zevenaar-Emmerich en is in gebruik sinds juni 2007. De status van Groot Project is formeel beëindigd op 28 april 2011.

Producten

De Betuweroute kan ruwweg opgedeeld worden in twee delen, te weten het nieuw aangelegde A15-tracé en de bestaande Havenspoorlijn. Het A15-tracé is per 16 juni 2007 officieel in gebruik genomen. Hier zijn ERTMS en 25 kV in bedrijf. Op de Havenspoorlijn zijn ERTMS en 25 kV in bedrijf sinds 13 december 2009. Hiermee is de Betuweroute als groot bouwproject klaar.

De restpunten worden sinds 2010 afgehandeld in het Project Nazorg Betuweroute waarin onder meer de gevelisolatie te Rozenburg, grondtransacties en een bodemsaneringsproject worden afgerond. De geschatte einddatum is 2017.

Uitgaven (x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Nazorg Betuweroute

5.619

5.055

5.055

0

0

0

Totaal

5.619

5.055

5.055

0

0

0

Projectoverzicht bij 17.02 Betuweroute
 

Totaal

Budget in € mln

Oplevering

Projectomschrijving

huidig

vorig

t/m 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

later

huidig

vorig

Betuweroute

                   

2007

2007

Reguliere SVV-middelen

933

932

917

6

5

5

           

FES-middelen

2.826

2.826

2.826

                 

Privaat

843

843

843

                 

Financiering ProRail

97

97

97

                 

Bijdrage Gelderland

8

8

8

                 

Bijdrage VROM

14

14

14

                 

EU-ontvangsten

175

175

175

                 

Totaal

4.896

4.880

6

5

5

0

         
17.03 Hogesnelheidslijn-Zuid

Motivering

Met het vaststellen van de Planologische Kernbeslissing (PKB) HSL-Zuid is besloten tot aansluiting van Nederland op het Europese net van hogesnelheidslijnen. De HSL-Zuid bewerkstelligt een milieuvriendelijke verbinding tussen de Europese mainports en vormt daarmee een belangrijke schakel in het internationale en nationale lange afstandsverkeer.

Hogesnelheidslijn-Zuid

Producten

Op 29 april 1997 is de PKB HSL-Zuid (Kamerstukken II, 1996/97, 22 026, nr. 70) door het kabinet goedgekeurd en op 15 april 1998 is het Tracébesluit (Kamerstukken II, 1997/98, 25 981, nr. 2) genomen door de voormalige ministers van voorheen VenW en voorheen VROM. In 1999, 2000 en 2001 zijn belangrijkste civiele en spoortechnische contracten en de concessieovereenkomst voor het vervoer gegund. De bouwwerkzaamheden aan het tracé zijn inmiddels gereed, er resteren nog enkele restwerkzaamheden. In de halfjaarlijkse Voortgangsrapportage HSL-Zuid wordt de Tweede Kamer separaat en uitgebreid geïnformeerd over het gehele HSL-Zuid vervoersysteem.

Uitgaven (x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Infrastructurele zaken

1.250

0

0

0

0

0

Planschades en nadeelcompensaties

1.736

0

0

0

0

0

Grondverwerving

2.765

0

0

0

0

0

Overige zaken

121

614

765

0

0

0

Totaal

5.872

614

765

0

0

0

Projectoverzicht bij 17.03 HSL
 

Totaal

Budget in € mln

Oplevering

Projectomschrijving

huidig

vorig

t/m 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

later

huidig

vorig

HSL-Zuid (IF 17.03.01)

6.151

6.151

6.144

6

1

1

           

– Reguliere SVV middelen (incl. FES BOR)

2.635

2.635

2.628

6

1

1

           

– Fes regulier

1.710

1.710

1.710

                 

– Privaat

940

940

940

                 

– EU-ontvangsten

193

193

193

                 

– Ontvangsten derden

144

144

144

                 

– Risicoreservering

529

529

529

                 

HSL-Zuid spoorwegen (17.03.02)

115

115

115

                 

HSL-Zuid hoofdwegen (17.03.03)

1.012

1.012

1.012

                 

Totaal (excl. reeks Infraprovider)

7.278

 

7.271

6

1

1

0

0

0

     

Begroting (IF 17.03)

     

6

1

1

0

0

0

     
17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Motivering

Het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) heeft een tweeledige doelstelling:

 • het versterken van de positie van de mainport Rotterdam en

 • het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving in Rijnmond.

In drie deelprojecten wordt deze dubbele doelstelling verwezenlijkt. Dat zijn «Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)» (uitgevoerd door de gemeente Rotterdam), «750 hectare natuur- en recreatiegebied» (uitgevoerd door de provincie Zuid-Holland) en «Landaanwinning» (uitgevoerd door Havenbedrijf Rotterdam NV (HbR)). In samenhang met de Landaanwinning dient voldoende natuurcompensatie te worden gerealiseerd.

IenM beschouwt PMR als een bijdrageproject, waarbij de verantwoordelijkheid en risico’s voor de uitvoering bij andere partijen zijn belegd. Uitzondering vormt de natuurcompensatie waarvan RWS is belast met de uitvoering. EZ is het aan te spreken ministerie voor de 750 hectare en IenM is het ministerie voor de landaanwinning en het BRG.

IenM is in het kader van de Procedureregeling Grote Projecten (Kamerstukken II, 2006/07, 30 351, nr. 3) aangewezen als coördinerend projectministerie. Als zodanig is de Minister van IenM verantwoordelijk voor de overall-projectbeheersing. De projectbeheersing is zodanig ingericht dat zij adequaat kan rapporteren over de processen die leiden tot de realisatie van de deelprojecten en sturing kan geven aan de uitvoering van het deelproject Natuurcompensatie dat rechtstreeks onder haar verantwoordelijkheid valt.

Producten

In 2006 heeft het parlement de herstelde PKB PMR vastgesteld en ingestemd met het Bestuursakkoord (juni 2004) en de Uitwerkingsovereenkomsten van de afzonderlijke deelprojecten (september 2005). De PKB PMR (deel 4: de definitieve tekst na parlementaire instemming) is uitgebracht (Staatscourant nr. 247, 2006). De deelprojecten landaanwinning, natuurcompensatie en BRG zijn in uitvoering. Voor het deelproject 750 hectare zijn de bestemmingsplannen inmiddels onherroepelijk.

De volgende producten worden onderscheiden:

 • Uitvoeringsorganisatie: betreft de kosten die samenhangen met de coördinatie van het project en de projectbeheersing;

 • 750 hectare Natuur- en recreatiegebied: betreft de vaste bijdrage van het Rijk voor de omvorming van agrarisch gebied naar natuurgebied met recreatief medegebruik en tot openluchtrecreatiegebied met natuurwaarden. De deelbijdrage van IenM is in 2006 volledig betaald aan de Stichting Nationaal Groenfonds;

 • Groene Verbinding: betreft de kosten voor een verbinding tussen Midden-IJsselmonde en het stedelijk gebied van Rotterdam-Zuid. Dit is een gemaximeerde IenM-bijdrage;

 • BRG: dit bevat een serie projecten om het bestaande havengebied beter te benutten en de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren;

 • Natuurcompensatie: betreft de instelling van een Bodembeschermingsgebied, de aanleg van de Duincompensatie Delfland en het Monitorings- en Evaluatieprogramma. Voorts worden uit dit budget de Stimuleringsregelingen recreatie en toerisme en visserij en de eventuele planschade/ nadeelcompensatie gefinancierd;

 • Landaanwinning: betreft de vaste bijdrage van de rijksoverheid in de kosten van de aanleg van de buitencontour;

 • BTW Buitencontour: betreft de niet-compensabele BTW over de buitencontour naar rato van de overheidsbijdrage;

 • Onvoorzien: dient onder voorwaarden ter bekostiging van onvoorziene uitgaven aan PMR.

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Meetbare gegevens

 • 2009 Procedures met betrekking tot landaanwinning en natuurcompensatie afgerond;

 • 2010 Uitvoering Duincompensatie Delfland gereed;

 • 2011 Eerste terreinuitgifte Maasvlakte II;

 • 2011 Afronding procedure bestemmingsplanprocedures 750 hectare;

 • 2012 Bestemmingsplannen 750 hectareonherroepelijk;

 • 2013 Landaanwinning eerste fase gereed; eerste overslag;

 • 2021 Deelprojecten 750 hectarenatuur- en recreatieterrein en BRG afgerond;

 • Voor 2040 Terreinen Tweede Maasvlakte volledig uitgegeven.

Projectoverzicht bij 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam; realisatie
 

Totaal

Budget in € mln

Oplevering

Projectomschrijving

huidig

vorig

t/m 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

later

huidig

vorig

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

                       

Uitvoeringsorganisatie 1

24

24

17

1

1

1

1

1

 

4

pm

pm

750 ha

30

30

               

pm

pm

Groene verbinding

31

31

               

2011

2011

Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)

                   

2021

2021

Landaanwinning

                     

Voorfinanciering FES monitoringsprogramma

2

2

2

             

2007

2007

Voorfinanciering FES natuurcompensatie

114

113

79

3

2

2

2

2

 

24

pm

pm

Landaanwinning

742

742

742

             

2013

2013

BTW Buitencontour

138

138

138

             

2013

2013

Onvoorzien

73

72

2

1

1

1

1

1

 

66

pm

pm

Totaal

1.153

 

980

4

4

4

4

4

0

94

   

Begroting (IF 17.06)

     

4

4

4

4

4

0

94

   
1

Als gevolg van een uitspraak van de Raad van State van 26 januari 2005 inzake de PKB+ heeft in 2005 en 2006 een hersteltraject gelopen. De kosten hiervan zijn opgenomen onder de uitvoeringsorganisatie.

17.07 European Rail Traffic Management System (ERTMS)

Motivering

Het hoofddoel van het Rijk in de Lange Termijn Spooragenda (LTSa) voor het spoorsysteem is de kwaliteit van het spoor als vervoersproduct te verbeteren zodat de reizigers en verladers de trein in toenemende mate als een aantrekkelijke vervoersoptie zien en gaan/blijven gebruiken. Om in Nederland een stap voorwaarts te kunnen zetten in de prestaties van het spoorsysteem, zal ERTMS ingezet kunnen worden als deel van het complete verkeersmanagement systeem. ERTMS is in de eerste plaats tevens bedoeld ter vervanging van het beveiligingssysteem en voor de verhoging van de spoorwegveiligheid. Daarnaast moet tijdig zijn voldaan aan de Europese eisen ten aanzien van de invoering van ERTMS voor de TEN corridors.

De bijdrage van ERTMS wordt afgemeten aan het op een hoger plan brengen van de

volgende doelstellingen:

 • Verhogen van de veiligheid van het spoorsysteem;

 • Verhogen van de interoperabiliteit van het spoorsysteem;

 • Vergroten van de capaciteit van het spoorsysteem;

 • Verhogen van de snelheid van de treinen;

 • Verhogen van de betrouwbaarheid van het spoorsysteem.

Producten

Op 11 april 2014 is de Voorkeursbeslissing ERTMS genomen (Kamerstukken II, 2013/14, 33 652, nr. 14). Deze Voorkeursbeslissing vormt de start voor de Planuitwerkingsfase. In deze fase zal de komende 3 jaar stap-voor-stap met go/no-go-momenten toegewerkt worden naar de definitieve investeringsbeslissingen en de daarop volgende aanbesteding voor de invoering van ERTMS zoals dat vastgelegd is in het Voorkeursbesluit.

Het voorkeursscenario houdt in dat ERTMS met beproefde technologie van Level 2 in de periode tot en met 2028 wordt ingevoerd op het spoor in grote delen van de brede Randstad. In 2022 is ERTMS bovendien ingebouwd in al het bestaande materieel dat rijdt op het Nederlandse spoor. Bij de uitrol van ERTMS staat de klant voorop. Reizigers en verladers moeten vooral profiteren van de voordelen en idealiter niets van de overgang merken. Meer in detail betekent dit dat bij de nadere uitwerking in de komende Planuitwerkingsfase de volgende punten leidend zijn:

 • a) Ten minste voldoen aan de EU-verplichting om ERTMS in 2020 te hebben ingevoerd op de aangewezen lijnen (Amsterdam-Betuweroute en Kijfhoek-België).

 • b) Ten minste voldoen aan de EU-verplichtingen om ERTMS in 2030 te hebben ingevoerd op de aangewezen lijnen.

 • c) Voldoen aan de reeds genomen Voorkeursbeslissing over aanleg van ERTMS op de SAAL-corridor (Schiphol/Amsterdam/Almere/Lelystad; 2023).

 • d) Voorzien van ERTMS op zoveel mogelijk lijnen uit het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS).

 • e) Verbinden met de nu reeds met ERTMS uitgeruste lijnen.

 • f) De vervangingsopgave van de huidige treinbeveiliging, de met het oog op een aansluitend netwerk zoveel mogelijk corridorsgewijze uitrol en het tegengaan van transities tussen het huidige ATB en ERTMS om zodoende een tijdelijke lappendeken van beveiligingssystemen te voorkomen.

Hiertoe dient het in Nederland toegelaten materieel in 2022 van ERTMS te zijn voorzien.

De exacte omvang van de uitrol op de PHS-corridors bovenop de EU-TEN-corridors is afhankelijk van de uitkomsten van de Planuitwerkingsfase en de resultaten van de marktstrategie. Streven is om via een goede aanbestedingsstrategie zoveel mogelijk kilometers spoor van ERTMS te voorzien met het beschikbare budget. Hierbij wordt ingezet op een optimale uitrolplanning waarbij via een optimale aanbestedingsstrategie nadrukkelijk op de naadloze aansluiting tussen materieel en de baan wordt gestuurd. Door bovendien te streven naar een zoveel mogelijk aansluitend netwerk wordt het aantal interfaces tussen verschillende beveiligingssystemen beperkt.

Projectoverzicht 17.07 ERTMS

Voor de periode tot en met 2028 is in het Infrastructuurfonds een bedrag beschikbaar van € 2,57 miljard, dit budget is als volgt tot stand gekomen:

 • € 2 miljard, reservering voor ERTMS zoals opgenomen in het regeerakkoord Rutte II;

 • € 339 miljoen, een deel van het Mistral-budget voor vervanging van de bestaande

 • beveiliging;

 • € 225 miljoen, een deel van het OV-SAAL budget bestemd voor ERTMS; en

 • € 6 miljoen, de planuitwerkingsbudgetten.

 

Totaal

Budget in € mln

Planning

Projectomschrijving

huidig

vorig

t/m 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

later

huidig

vorig

Realisatiefase (17.07.01)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

   

Planuitwerkingsfase (17.07.02)

2.570

2.570

0

25

40

30

221

242

230

1.782

   

Studiekosten

95

95

 

25

40

30

           

Pilotkosten

0

0

                   

Overige planuitwerking OV-SAAL

225

225

       

1

1

1

222

   

Overige planuitwerking (excl. OV-SAAL)

2.250

2.250

       

220

241

229

1.560

   

Totaal

2.570

0

25

40

30

221

242

230

     

Begroting (IF 17.03)

     

25

40

30

221

242

230

     

Nadat (deel)projectbeslissingen genomen zijn zal het budget overgeboekt worden naar artikelonderdeel 17.07.01 Realisatiekosten.

17.08 ZuidasDok

Motivering

De ruimtelijke ontwikkelingen in de corridor Haarlemmermeer-Almere en op de Zuidas versterken de toename van reizigers en verkeer. Door opening van de Noord-Zuidlijn, Hanzelijn en OV-SAAL neemt het aantal reizigers op station Amsterdam Zuid toe. De vergroting en kwalitatieve opwaardering van de stationscapaciteit is nodig om de groeiende reizigerstromen te accommoderen en te voldoen aan de NSP kwaliteitsnorm. Om ruimte te bieden aan de uitbreiding van de OV-terminal en de wegcapaciteit te vergroten, wordt de A10 ondergronds gebracht en verbreed. De investering in de ruimtelijke kwaliteit van de Zuidas draagt verder bij aan de versterking van een internationale toplocatie.

Producten

In 2012 is de voorkeursbeslissing genomen voor het project Zuidasdok. In deze begroting zijn de uitgaven van het project volledig begroot op dit artikel van het Infrastructuurfonds. Hiertoe zijn de Rijksbudgetten overgeheveld vanuit artikel 12 Hoofdwegennet en artikel 13 Spoorwegen.

In de bestuursovereenkomst Zuidasdok is afgesproken dat het project A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel, dat voor rekening en risico van het Rijk is, in samenhang met het project Zuidasdok wordt uitgewerkt. Het project A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel wordt als afzonderlijk project verantwoord op artikel 12 Hoofdwegennet, maar voor de voorbereidingskosten voor het project A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel is vanuit het Wegenartikel een bijdrage van € 40 miljoen gedaan op artikel 17.08 planstudiekosten.

Het integrale project Zuidasdok is te onderscheiden in verschillende projectonderdelen. In de begroting zijn de volgende onderdelen onderscheiden:

 • Projectorganisatie en voorbereiding;

 • Uitbreiding van de OV-terminal (incl. keersporen, regionaal OV en ketenmobiliteit);

 • Tunnel en uitbreiding van A10;

 • Inrichting van de openbare ruimte en generieke uitgaven.

Het onderscheid tussen de projectonderdelen is in deze begroting gemaakt op basis van een uitwerking van de afspraken uit de bestuursovereenkomst. In de verdere uitwerking van de scope richting het vaststellen van (O)TB en (O)BP is het aannemelijk dat binnen de kaders van het taakstellend budget de raming van de verschillende onderdelen nog wijzigt.

In de volgende begroting worden op basis van een nieuwe raming voorafgaand aan de aanbesteding, de verdeelsleutels herijkt. Op basis van deze verdeelsleutels wordt budget toegekend aan de verschillende projectonderdelen. Dit heeft geen effect op het totale budget voor het integrale project Zuidasdok.

De op dit begrotingsartikel opgenomen bedragen zijn voor het totale project en worden als volgt bijgedragen, conform de bestuursovereenkomst van juli 2012:

 • Bijdrage uit Infrastructuurfonds (artikel 12 Hoofdwegennet);

 • Bijdrage uit Infrastructuurfonds (artikel 13 Spoorwegen);

 • Bijdrage gemeente Amsterdam;

 • Bijdrage Provincie Noord-Holland;

 • Bijdrage Stadsregio Amsterdam;

 • Bijdrage van de EU.

De bijdrage van de derden zijn in deze begroting als ontvangst onder dit artikel opgenomen.

Extracomptabele verwijzingen

Extracomptabel overzicht bijdragen

Project-omschrijving

Begroting

waarvan:

Zuidasdok

Totaal

Project-organisatie en voorbereiding

OVT incl. keer-sporen

Tunnel en A10

Generiek en Ruimtelijke inrichting

Totaal (17.08)

1.459

191

260

780

229

Waarvan:

       

– Bijdrage IenM 1

1.031

150

25

670

187

– Bijdrage Amsterdam 2

211

30

37

110

35

– Bijdrage provincie Noord-Holland

79

 

79

 

– Bijdrage stadsregio Amsterdam2

136

9

119

 

8

– EU-ontvangsten

3

3

1

De bijdragen die vanuit het TEN-T programma in 2013 is ontvangen en wordt uitgegeven, is apart inzichtelijk gemaakt bij EU-ontvangsten.

2

De gemeente Amsterdam (€ 2,8 mln) en de stadregio Amsterdam (€ 3,8 mln) hebben tot en met 2013 reeds een bijdrage geleverd aan het project. Deze uitgaven zijn in dit overzicht meegenomen.

Toelichting:

Vanuit artikel 12 Hoofdwegen is € 694 miljoen overgeheveld naar Artikel 17 Zuidasdok (€ 111 miljoen voor projectorganisatie en voorbereiding en € 583 miljoen voor Tunnel en A10). Vanuit Artikel 13 Spoorwegen is € 338 miljoen overgeheveld naar Artikel 17 Zuidasdok (€ 40 miljoen voor projectorganisatie en voorbereiding, € 25 miljoen voor OVT inclusief keersporen, € 87 miljoen voor Tunnel en A10 en € 187 miljoen voor Generiek en ruimtelijke inrichting).

In bijgaande tabellen wordt een overzicht gegeven van de financiering van het project. Deze middelen kunnen tijdens de realisatieperiode integraal aan alle productuitgaven worden besteed. Tussentijds, maar in ieder geval na voltooiing van het project Zuidasdok, zal achteraf inzichtelijk worden gemaakt waaraan de middelen zijn besteed (verantwoording).

Overzicht van de bijdragen

Projectomschrijving

Totaal

t/m 2014

2015

2016

2017

2018

2019

later

ZuidasDok

               

– Bijdrage IenM 1

1.031

46

62

101

82

73

40

626

– Bijdrage provincie Noord-Holland

79

         

26

52

– Bijdrage stadsregio Amsterdam 2

136

4

21

10

7

17

16

61

– Bijdrage Amsterdam2

211

9

11

13

28

15

14

121

– EU-ontvangsten1

3

1

 

1

       
 

1.459

             
1

De bijdragen die vanuit het TENT-programma in 2013 zijn ontvangen en worden uitgegeven, zijn apart inzichtelijk gemaakt bij EU-ontvangsten.

2

De gemeente Amsterdam (€ 2,8 mln) en de stadregio Amsterdam (€ 3,8 mln) hebben tot en en met 2013 reeds een bijdrage geleverd aan het project. Deze uitgaven zijn in dit overzicht meegenomen.

Overzicht van de uitgaven

Projectomschrijving

Totaal

t/m 2014

2015

2016

2017

2018

2019

later

ZuidasDok

1.459

             

– Projectorganisatie en voorbereiding

191

41

23

40

10

8

5

62

– OVT incl. keersporen

260

1

23

14

12

21

45

144

– Tunnel en A10

780

7

10

50

72

62

38

541

– Generiek en ruimtelijke inrichting

229

11

38

22

23

14

9

113

17.09 Ontvangsten

Motivering

Op dit artikelonderdeel worden de bijdragen van derde-partijen voor de realisatie van de Megaprojecten verkeer en vervoer, die rechtstreeks aan IenM worden betaald, verantwoord.

HSL-Zuid

Producten

Dit betreft voornamelijk de opbrengsten uit de verkoop van restgronden en uitkeringen van verzekeringen of schadevergoedingen van aannemers.

Ontvangsten (x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Schadevergoedingen

860

0

0

0

0

0

Grondverkopen

0

0

765

0

0

0

Totaal

860

0

765

0

0

0

ZuidasDok

Zie hiervoor de verstrekte onderbouwing bij uitgavenartikel 17.08.

Licence