Base description which applies to whole site

Artikel 91. Apparaat kerndepartement

Op dit artikel worden de personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het bestuursdepartement van Veiligheid en Justitie weergegeven. Het betreft hier de verplichtingen en uitgaven voor zowel personeel (waarvan ambtelijk personeel en inhuur externen) als materieel (waarvan ICT-uitgaven en SSO’s).

Tabel 91.1 Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)
   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Verplichtingen

440.667

443.218

425.525

401.871

393.452

392.389

393.455

               

91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement

             
 

Personeel

268.198

259.249

248.993

243.483

234.453

233.534

247.229

 

waarvan eigen personeel

233.150

222.915

214.859

210.947

201.465

201.066

215.001

 

waarvan externe inhuur

33.490

34.793

31.312

30.688

31.499

30.994

30.754

 

waarvan overig personeel

1.558

1.541

2.822

1.848

1.489

1.474

1.474

 

Materieel

183.249

191.886

177.089

158.945

158.999

158.855

146.226

 

waarvan ICT

21.803

21.844

17.482

16.953

16.413

16.444

16.444

 

waarvan SSO's

133.064

106.181

111.903

94.738

95.246

94.848

81.648

 

waarvan overig materieel

28.382

63.861

47.704

47.254

47.340

47.563

48.134

               

Ontvangsten

77.180

154.697

26.682

26.581

17.424

16.425

15.706

De Minister van VenJ is verantwoordelijk voor een vijftal agentschappen. In de onderstaande tabel zijn de totale apparaatskosten van deze agentschappen weergegeven. Deze worden verder uitgesplitst en toegelicht in de agentschapsparagraaf. Onderstaande tabel geeft ook de totale apparaatsuitgaven voor het bestuursdepartement en de grote uitvoeringsorganisaties weer. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de apparaatsuitgaven van de ZBO’s en RWT’s. Alle begrotingsgefinancierde ZBO’s en RWT’s worden daarbij meegenomen.

Tabel 91.2 Totaaloverzicht apparaatsuitgaven en -kosten inclusief agentschappen en ZBO's/RWT's (x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Kerndepartement

451.447

451.135

426.082

402.428

393.452

392.389

393.455

               

Grote uitvoeringsorganisaties

1.571.405

1.591.461

1.503.824

1.442.785

1.445.387

1.441.742

1.438.097

Openbaar Ministerie

484.210

481.166

461.114

446.830

443.287

437.996

432.728

Raad voor de Rechtspraak

881.167

899.682

848.711

802.642

812.139

812.642

812.223

Raad voor de Kinderbescherming

178.753

184.120

167.457

165.868

162.513

163.553

165.553

Hoge Raad

27.275

26.493

26.542

27.445

27.448

27.551

27.593

               

Agentschappen

1.610.056

1.648.195

1.599.539

1.536.614

1.535.890

1.533.450

1.538.401

Dienst Justitiele Inrichtingen

1.090.085

1.087.336

1.095.003

1.084.512

1.083.263

1.080.596

1.085.363

Immigratie en Naturalisatiedienst

326.666

364.089

312.000

260.500

260.500

260.500

260.500

Centraal Justitieel Incasso Bureau

107.801

119.204

114.553

114.359

114.344

114.403

114.487

Nederlands Forensisch Instituut

50.777

43.466

42.910

42.378

42.918

43.086

43.186

Dienst Justis

34.727

34.100

35.073

34.865

34.865

34.865

34.865

               

ZBO's en RWT's

5.618.242

5.988.024

5.732.467

5.461.906

5.326.788

5.347.847

5.309.196

               

Nationale Politie

4.861.910

5.320.139

5.289.210

5.202.542

5.238.801

5.240.411

5.169.548

Politieacademie (PA)

113.991

109.178

102.578

100.814

100.814

100.814

100.814

 

47.251

48.992

47.590

46.196

45.196

44.596

44.196

               

Bureau Financieel Toezicht (Bft)

6.316

3.968

2.389

2.247

2.247

2.247

2.247

College bescherming persoonsgegevens (CBP)

8.358

8.151

7.833

7.710

7.707

7.703

7.703

College voor de Rechten van de Mens (CRM)

6.247

7.175

6.445

6.322

6.322

6.222

6.222

College van toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten

549

711

709

709

709

709

709

College gerechtelijk deskundigen (NRGD)

1.765

1.673

1.591

1.595

1.595

1.595

1.595

Raad voor de rechtshandhaving

377

331

331

331

331

331

331

Reclasseringsorganisaties (cluster):

           

– Stichting Reclassering Nederland (SRN)

136.781

140.380

134.200

134.532

135.187

135.200

135.800

– Leger des Heils Jeugdzorg en Reclassering

19.598

22.115

21.376

21.499

21.599

21.599

21.699

– Regionale instellingen voor verslavingszorg met een reclasseringserkenning (cluster)

65.597

68.207

65.951

66.721

67.021

67.021

67.321

Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)

24.727

20.499

21.698

20.894

20.149

19.607

19.007

Slachtofferhulp Nederland (SHN)

33.860

35.684

38.574

38.645

37.659

38.437

38.437

Particuliere forensisch psychiatrische centra (cluster)1

0

0

0

0

0

0

0

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)

1.607

1.731

1.730

1.732

1.732

1.732

1.732

Stichting HALT

10.825

10.587

10.161

10.042

10.042

10.042

10.042

Particuliere Jeugdinrichtingen (cluster) 2

0

0

0

0

0

0

0

Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)

30.635

30.620

29.510

29.092

28.092

28.092

28.092

Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV)

14.248

11.773

11.369

11.331

11.331

11.331

11.331

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) 3

202.100

270.875

289.875

182.626

87.391

87.395

87.395

Stichting Nidos 3

31.500

30.750

33.750

20.932

20.932

20.932

20.932

Gerechtsdeurwaarders (cluster)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Notarissen (cluster)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Stichting Donorgegevens Kunstmatige bevruchting (SDKB)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Kansspelautoriteit (Ksa)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Het Keurmerkinstituut BV

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

1

De subsidie is vanaf verantwoording 2014 op nul gesteld i.v.m. gewijzigde financieringssystematiek (inkoop).

2

Bij DJI geldt dat het volledige subsidiebedrag aan particuliere JJI's als programmakosten worden begroot en

verantwoord, dus apparaat is 0%.

3

Het COA en stichting Nidos zijn de enige ZBO’s waarbij een onderscheid gemaakt kan worden in programma- en apparaatskosten.

De resterende ZBO's en RWT's hebben géén programmakosten alleen apparaatskosten. De apparaatskosten betreffen dan de totale kosten.

Tabel 91.3 Apparaatsuitgaven per beleidsartikel (x € 1.000)
   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

31

Nationale Politie

107.384

101.959

109.759

104.232

106.717

106.601

106.646

32

Rechtspleging en rechtsbijstand

82.350

82.079

71.097

69.294

69.785

69.267

69.405

33

Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

37.567

35.741

31.215

30.474

30.801

30.558

30.565

34

Sanctietoepassing

71.777

73.939

69.604

65.985

66.948

66.787

67.352

35

Jeugd

10.485

0

0

0

0

0

0

36

Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

44.080

44.144

41.887

41.837

41.911

41.904

41.996

37

Vreemdelingen

97.804

113.273

102.520

90.606

77.290

77.272

77.491

 

totale toerekening

451.447

451.135

426.082

402.428

393.452

392.389

393.455

In tabel 91.3 treft u een overzicht van de apparaatsuitgaven per beleidsartikel/algemene doelstelling. Een aantal budgetten van centrale diensten is niet direct toe te wijzen aan een specifiek beleidsartikel. Deze budgetten zijn naar rato verdeeld over de beleidsartikelen. Het betreft hier diensten als personeelszaken, financiële administratie, facilitaire zaken, voorlichting et cetera.

Efficiencytaakstelling Rutte/Asscher

Met het Regeerakkoord is de Rijksdienst vanaf 2016 een efficiencytaakstelling opgelegd die oploopt tot in totaal € 1,1 mld. Het aandeel van VenJ in deze taakstelling bedraagt circa € 341 mln. structureel vanaf 2018. Het betreft een taakstelling van 8,9% op de apparaatsuitgaven. De apparaatsuitgaven op het terrein van immigratie en asiel zijn voor 13,3% aangeslagen. De Nationale politie heeft geen efficiencytaakstelling. De politieacademie maakt wel onderdeel uit van de grondslag zoals gehanteerd voor het Regeerakkoord.

In onderstaande tabel is het VenJ-aandeel in de efficiencytaakstelling en de doorverdeling daarvan naar de grootste VenJ-onderdelen weergegeven.

Tabel 91.4 Departementale taakstelling cf. Regeerakkoord Rutte II (x € 1.000)
   

2016

2017

2018

structureel

Kerndepartement

– 13.096

– 24.699

– 32.797

– 32.797

           

Grote uitvoeringsorganisaties

– 57.967

– 129.880

– 158.364

– 158.364

 

OM

– 19.539

– 42.268

– 51.538

– 51.538

 

Raad voor de Kinderbescherming

– 5.268

– 12.012

– 14.646

– 14.646

 

Rechtspraak (inclusief Hoge Raad)

– 33.160

– 75.600

– 92.180

– 92.180

           

Agentschappen

– 45.074

– 104.605

– 127.093

– 127.093

 

DJI

– 32.000

– 74.000

– 90.000

– 90.000

 

IND

– 10.063

– 23.742

– 28.724

– 28.724

 

NFI

– 2.044

– 4.660

– 5.682

– 5.682

 

Dienst Justis

– 405

– 924

– 1.127

– 1.127

 

CJIB

– 562

– 1.279

– 1.560

– 1.560

           

ZBO’s

– 8.069

– 18.275

– 22.309

– 22.309

 

COA

– 2.600

– 5.800

– 7.100

– 7.100

 

CBP

– 234

– 534

– 651

– 651

 

Bureau Financieel Toezicht

– 78

– 177

– 216

– 216

 

College voor de rechten van de mens

– 208

– 474

– 578

– 578

 

Politieacademie

– 3.440

– 7.848

– 9.568

– 9.568

 

IFV

– 808

– 1.843

– 2.247

– 2.247

 

Raad voor Rechtsbijstand

– 701

– 1.599

– 1.949

– 1.949

           
 

totaal taakstelling

– 124.206

– 277.459

– 340.563

– 340.563

In bovenstaande tabel is de verdeling van de efficiencytaakstelling uit het Regeerakkoord opgenomen over de dienstonderdelen van VenJ conform het oorspronkelijke ritme.

Deze taakstelling is als volgt verdeeld en ingevuld:

  • € 90 mln. slaat neer bij DJI. De invulling van deze taakstelling maakt onderdeel uit van het masterplan DJI33.

  • € 92,2 mln. slaat neer bij de Raad voor de rechtspraak. De invulling van de taakstelling maakt onderdeel uit van de prijsafspraken die met de rechtspraak gemaakt zijn. Ter invulling van de taakstelling is het zogenoemde KEI-programma opgestart door VenJ en de rechtspraak. Hierover is de Tweede Kamer geïnformeerd34.

  • € 51,5 mln. is het aandeel van het OM. Het Openbaar Ministerie is geïnformeerd over de budgettaire omvang van deze taakstelling en neemt passende maatregen in de bedrijfsvoering om deze taakstelling in te vullen35.

  • Het aandeel van taakstelling voor de uitvoeringsorganisaties in de vreemdelingenketen is € 42 mln. (IND € 29 mln., COA € 7 mln. en DT&V € 6 mln.). Deze efficiencytaakstelling wordt ingevuld door intensievere samenwerking tussen de drie organisaties. Hierover is er een brief naar de Tweede Kamer gestuurd als reactie op motie Van Hijum36

  • De taakstelling slaat voor € 32,8 mln. neer op het bestuursdepartement. € 6 mln. betreft het aandeel voor DT&V. Zoals hierboven aangegeven, wordt dit ingevuld met intensievere samenwerking tussen deze dienst en de overige organisaties in de vreemdelingenketen. Het overige deel binnen het bestuursdepartement is toebedeeld aan de personele en materiële budgetten van het bestuursdepartement. Door ontdubbeling, versobering en centralisering van bedrijfsvoeringstaken zal deze taakstelling worden ingevuld. Te denken valt aan maatregelen als het samenvoegen van secretariaten, het heroverwegen van vacatures, bundelen van expertisetaken, versobering van dienstvervoer en beperken van externe inhuur.

  • Het resterende deel van de taakstelling slaat voor € 24,7 mln. neer bij diverse kleinere taakorganisaties van VenJ (zoals het NFI en de Raad voor de Kinderbescherming) en voor € 15,3 mln. bij de overige ZBO’s.

Licence