Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 92. Nominaal en onvoorzien

De grondslag voor het in de begroting opnemen van het niet-beleidsartikel «Nominaal en onvoorzien» staat in artikel 6, lid 1c van de Comptabiliteitswet 2001 (CW). Dit niet-beleidsartikel wordt uitsluitend gebruikt voor het tijdelijk «parkeren» van nog te verdelen loon- en prijsbijstellingen, andere nog te verdelen middelen en nog te verdelen taakstellingen.

Tabel 92.1. Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Verplichtingen

0

14.819

20.137

20.483

20.508

19.720

– 244.894

               

Uitgaven

0

14.819

20.137

20.483

20.508

19.720

– 244.894

Loonbijstelling

             

– waarvan programma

             

– waarvan apparaat

             

Prijsbijstelling

             

– waarvan programma

             

– waarvan apparaat

             

Onvoorzien

0

14.819

20.137

20.483

20.508

19.720

– 244.894

               

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het negatieve saldo in het jaar 2022 wordt veroorzaakt door een post van € 267 mln. negatief. Dit bedrag is het onderdeel van de kasschuif Pensioenregeling politie uit de tabel van de belangrijkste beleidsmatige mutaties. De dekking van deze kasschuif vindt plaats in de jaren na 2022.

Licence