Base description which applies to whole site

Artikel 12 Algemeen

Budgettaire gevolgen (bedragen x € 1.000)
   

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Art.nr.

Verplichtingen:

825

10.858

10.265

7.792

7.640

7.674

7.674

                 
 

Uitgaven:

871

10.858

10.265

7.792

7.640

7.674

7.674

                 

12.1

Algemeen

871

10.858

10.265

7.792

7.640

7.639

7.639

Subsidies

522

462

378

378

379

378

378

Diverse subsidies

349

286

378

378

379

378

378

Koninklijk Paleis Amsterdam

173

176

0

0

0

0

0

Opdrachten

349

901

962

962

809

809

809

Internationale Samenwerking

349

538

599

599

370

351

351

Diverse opdrachten

0

363

363

363

439

458

458

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

 

9.495

8.925

6.452

6.452

6.452

6.452

Financiën en Nationale Schuld (Belastingdienst)

 

9.495

8.925

6.452

6.452

6.452

6.452

                 

12.2

Verzameluitkeringen

0

0

0

0

0

35

35

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

0

0

0

0

0

35

35

IPSV en impulsbudget

0

0

0

0

0

35

35

                 
 

Ontvangsten:

0

1.539

0

15.000

15.000

15.000

15.000

Toelichting

12.1 Algemeen

Subsidies

Diverse subsidies

Dit betreft voornamelijk de subsidie aan de Stichting Parlementaire Geschiedenis voor exploitatie van het Centrum Parlementaire Geschiedenis (CPG).

Opdrachten

Internationale Samenwerking en diverse opdrachten

Budget is opgenomen voor het versterken van de strategische, constitutionele en wetgevende, internationale en economische advisering voor BZK breed en dient als verbindende spil tussen de (beleids)directies onderling en de politieke en ambtelijke leiding. Hier worden opdrachten verstrekt die ondersteunend zijn aan bovengenoemd doel en daarbij vaak een (specifiek) beleidsveld overstijgend karakter hebben.

Daarbij is een veilige informatievoorziening en verbetering van de ICT prioriteit. Hier zorgt de CIO-office voor samenhang in de informatie-voorziening en voor de verdere versterking van de beheersing van de projecten met een ICT-component, waaronder het meehelpen bij het doorvertalen van beleidsdoelen naar ICT. Het budget voor de CIO-office wordt aangewend om bij te dragen aan de verdere inrichting van strategische advisering en toezicht, IT-governance en securitygovernance, informatievoorziening en professionalisering.

Voorts zijn middelen bestemd voor de inrichting van de crisisbeheersingsorganisatie bij BZK en voor fysieke- en informatiebeveiliging van de organisatie op basis van risicomanagement. Naast bovenstaande zal bijzondere aandacht uitgaan naar de verdere versterking en inrichting van de adviescapaciteit op het gebied van Openbare Orde, Inlichtingen en Veiligheid.

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

Financiën en Nationale Schuld (Belastingdienst)

Vanaf 2016 moet over de winst op een aantal activiteiten op de begroting van Wonen en Rijksdienst (WenR) en daaronder vallende agentschappen vennootschapsbelasting (VPB) worden afgedragen. Het Ministerie van BZK ontvangt één aanslag van de Belastingdienst. Deze wordt verantwoord onder artikel 12 Algemeen. De uitgave aan VPB betreft de verwachte naheffing over 2017 en de voorlopige aanslag voor 2018 over de winst op de generale ontvangsten van artikel 6 (Uitvoering rijksvastgoedbeleid) van de begroting van WenR.

Licence