Base description which applies to whole site

98. Algemeen

Artikel

Op dit artikel worden de niet naar beleidsartikelen toe te rekenen budgetten verantwoord.

Tabel 98.1 Begrotingsgefinancierde uitgaven en ontvangsten artikel 98 (x € 1.000)

Artikelonderdeel

Realisatie 2016

Raming 2017

Raming 2018

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Verplichtingen

36.414

44.042

29.041

30.465

24.657

24.677

24.614

Uitgaven

34.334

41.714

31.084

31.460

24.657

24.677

24.614

               

Subsidies

1.714

2.406

2.043

995

0

0

0

               

Opdrachten

12.075

18.488

22.998

24.422

18.936

19.329

19.266

Handhaving

627

4.086

4.984

6.626

3.553

3.553

3.553

Opdrachten overig

11.448

14.402

18.014

17.796

15.383

15.776

15.713

               

Bekostiging

3.666

3.920

3.170

3.170

2.848

2.475

2.475

Uitvoeringskosten Caribisch Nederland

3.666

3.920

3.170

3.170

2.848

2.475

2.475

               

Bijdrage aan agentschappen

15.576

14.700

673

673

673

673

673

Agentschap SZW

15.077

14.007

0

0

0

0

0

Rijksdienst Ondernemend Nederland

387

513

513

513

513

513

513

Agentschap CJIB

112

180

160

160

160

160

160

               

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

1.303

2.200

2.200

2.200

2.200

2.200

2.200

Ministerie van Financiën

1.303

2.200

2.200

2.200

2.200

2.200

2.200

               

Ontvangsten

798

176

412

387

0

0

0

A. Subsidies

Toelichting

Op het subsidiebudget van artikel 98 worden subsidies begroot en verantwoord met een breed departementaal karakter. Het begrotingsbedrag 2018 heeft betrekking op subsidies aan de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten (VNG) voor ondersteuning gemeenten binnen de Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI)-structuur, routewijzer Landelijk Platform Geestelijke Gezondheids Zorg (LPGGZ) en Young professionals.

B. Opdrachten

B1. Handhaving

Het beleidsbudget voor handhaving 2018 bedraagt € 5,0 miljoen. Een belangrijk gedeelte daarvan is gereserveerd voor de uitvoering van niet-structurele innovatieve projecten. Daarvoor vinden tijdens de begrotingsuitvoering overboekingen plaats naar de relevante budgetten.

B2. Opdrachten overig

Hieronder vallen de uitgaven voor onderzoek en voorlichting die niet zijn toebedeeld aan beleidsartikelen. Het budget op artikel 98 bedraagt voor 2018 € 18,0 miljoen. Het onderzoeksbudget op artikel 98 bedraagt € 5,5 miljoen. Van het totale onderzoeksbudget is € 3,7 miljoen bestemd voor beleidsinformatie. Naast de uitgaven voor voorlichtingsprogramma’s worden uit het budget op artikel 98 ook de uitgaven van € 1,9 miljoen voor algemene publieksinformatie betaald.

C. Bekostiging

De unit SZW, die ondergebracht is bij de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN), voert namens de Minister de regelingen op Caribisch Nederland uit. Het budget voor de uitvoeringskosten van de RCN bedraagt in 2018 € 3,2 miljoen.

D. Bijdrage aan agentschappen

De bijdrage aan het Agentschap SZW vervalt in 2018 vanwege de opheffing per 1 januari 2018 van het agentschap. De apparaatskosten worden vanaf het begrotingsjaar 2018 opgenomen op artikel 96.

De bijdrage aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft betrekking op de uitvoeringskosten van de borgstellingregeling (€ 0,1 miljoen). Daarnaast wordt jaarlijks € 0,4 miljoen gereserveerd voor de controle van de betaalaanvragen uit het Europees Globaliserings Fonds en de ESF-programma’s.

Voor uitvoeringskosten voor het innen van bestuurlijke boetes door de Inspectie SZW is structureel € 0,16 miljoen geraamd ten behoeve van het Centraal Justitieel Incassobureau.

E. Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

Naar het Ministerie van Financiën wordt jaarlijks € 2,2 miljoen overgeboekt ten behoeve van controlewerkzaamheden voor het ESF-programma 2014–2020.

Licence