Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

ART. NR. 1 PRIMAIR ONDERWIJS

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 1 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Ontwerpbegroting 2019 (1)

Mutaties via NvW, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2019 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting 2019 (4)

Stand 1e suppletoire begroting 2019 (5)=(3+4)

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Verplichtingen

11.302.400

0

11.302.400

411.927

11.714.327

425.023

431.700

440.049

439.342

Waarvan garantieverplichtingen

0

0

0

1.707

1.707

Uitgaven

11.302.361

0

11.302.361

353.826

11.656.187

425.417

431.700

440.049

439.342

Waarvan juridisch verplicht

99,7%

99,8%

99,9%

Bekostiging

10.675.549

0

10.675.549

367.457

11.043.006

424.025

429.005

434.861

433.118

Hoofdbekostiging

10.375.315

0

10.375.315

339.173

10.714.488

395.920

400.900

406.993

405.250

Bekostiging Primair Onderwijs

10.360.985

10.360.985

335.518

10.696.503

392.269

397.251

403.347

401.606

Bekostiging Caribisch Nederland

14.330

14.330

3.655

17.985

3.651

3.649

3.646

3.644

Prestatiebox

272.234

0

272.234

27.453

299.687

27.453

27.453

27.453

27.453

Aanvullende bekostiging

28.000

0

28.000

831

28.831

652

652

415

415

Overig

28.000

28.000

831

28.831

652

652

415

415

Subsidies

99.704

0

99.704

‒ 2.038

97.666

85

0

0

0

Regeling Onderwijsvoorziening jonggehandicapten

23.000

23.000

0

23.000

0

0

0

0

Nederlands onderwijs buitenland

13.394

13.394

0

13.394

0

0

0

0

Humanistisch vormend en godsdienstonderwijs

12.130

12.130

0

12.130

0

0

0

0

Overig

51.180

51.180

‒ 2.038

49.142

85

0

0

0

Opdrachten

14.511

0

14.511

‒ 10.721

3.790

‒ 3.853

‒ 3.186

‒ 1.034

‒ 200

Bijdrage aan agentschappen

30.852

0

30.852

10.811

41.663

5.160

5.881

6.222

6.424

Dienst Uitvoering Onderwijs

30.852

30.852

10.811

41.663

5.160

5.881

6.222

6.424

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

7.734

0

7.734

0

7.734

0

0

0

0

Stichting Vervangingsfonds en Participatiefonds

5.231

5.231

0

5.231

0

0

0

0

UWV

2.503

2.503

0

2.503

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

462.328

0

462.328

0

462.328

0

0

0

0

Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

462.328

462.328

0

462.328

0

0

0

0

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

11.387

0

11.387

‒ 11.387

0

296

296

296

296

Brede Scholen

11.387

11.387

‒ 11.387

0

296

296

296

296

Bijdrage aan sociale fondsen

296

0

296

‒ 296

0

‒ 296

‒ 296

‒ 296

‒ 296

Brede Scholen

296

296

‒ 296

0

‒ 296

‒ 296

‒ 296

‒ 296

Ontvangsten

8.661

0

8.661

3.600

12.261

18.300

1.800

600

500

In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2019" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2019» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting mutaties:

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 411,9 miljoen verhoogd. Het verschil van € 58,1 miljoen tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt veroorzaakt doordat een deel van de stijging van de uitgaven in 2020 en verder al wordt verplicht in 2019.

Uitgaven

Toelichting per instrument:

Bekostiging

Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 367,5 miljoen verhoogd. Deze verhoging is onder andere een gevolg van:

  • De toevoeging van de loon- en prijsbijstelling 2019 (€ 312,0 miljoen); zie de toelichting in paragraaf 2.1.

  • De kasschuif nieuw vrijgekomen middelen van de Aanvullende Post voor de Aanpak werkdruk primair onderwijs (€ 40,5 miljoen in 2019); zie de toelichting in paragraaf 2.1.

  • Het budgettaire effect van de referentieraming 2019 (€ 14,6 miljoen); zie de toelichting in paragraaf 2.1.

  • Een meevaller op de gewichtenregeling 2019 (€18 miljoen), doordat met ingang van 1 augustus 2019 een nieuwe toewijzingsregeling van kracht wordt. Daartegenover zijn er meerkosten (- € 15 miljoen) als gevolg van een groter beroep op de regeling eerste opvang vreemdelingen.

Opdrachten

Het budget voor opdrachten wordt per saldo met € 10,7 miljoen verlaagd. Deze verlaging is een gevolg van dertien interne en twee externe overboekingen voor gezamenlijk gefinancierde opdrachten die vanaf andere artikelen worden betaald.

Bijdrage aan agentschappen

Het budget voor bijdrage aan agentschappen wordt met € 10,8 miljoen verhoogd. Deze mutatie wordt onder andere veroorzaakt door een herverdeling van de DUO-budgetten over de OCW-begroting. De toelichting op de herverdeling van de DUO-budgetten over de OCW-begroting wordt in paragraaf 2.1 gegeven.

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

Het budget voor de bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken wordt met € 11,4 miljoen verlaagd. Dit betreft de bijdrage van OCW aan de Brede Regeling Combinatiefuncties.

Licence