Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

ART. NR. 3 VOORTGEZET ONDERWIJS

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 3 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Ontwerpbegroting 2019 (1)

Mutaties via NvW, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2019 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting 2019 (4)

Stand 1e suppletoire begroting 2019 (5)=(3+4)

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Verplichtingen

8.681.647

0

8.681.647

484.957

9.166.604

214.495

200.324

197.614

201.887

Waarvan garantieverplichtingen

0

0

0

17.145

17.145

Uitgaven

8.611.856

0

8.611.856

254.772

8.866.628

216.559

201.969

198.395

202.378

Waarvan juridisch verplicht

99,2%

99,2%

99,9%

Bekostiging

8.438.702

0

8.438.702

225.985

8.664.687

200.968

185.037

180.692

183.983

Hoofdbekostiging

8.123.369

0

8.123.369

209.041

8.332.410

183.698

167.735

163.390

166.681

Bekostiging voorgezet onderwijs lumpsum

8.108.177

8.108.177

208.043

8.316.220

182.703

166.839

162.494

165.813

Bekostiging lichte ondersteuning lwoo/pro

0

0

0

Bekostiging Caribisch Nederland

15.192

15.192

998

16.190

995

896

896

868

Prestatiebox

298.233

0

298.233

16.944

315.177

17.270

17.302

17.302

17.302

Regeling prestatiebox voortgezet onderwijs

298.233

298.233

16.944

315.177

17.270

17.302

17.302

17.302

Aanvullende bekostiging

17.100

0

17.100

0

17.100

0

0

0

0

Regeling IGVO (Internationaal Georganiseerd Voortgezet Onderwijs)

0

0

0

Regeling leerplusarrangement en eerste opvang nieuwkomers

0

0

0

Regeling bekostiging kenniscentra voor leerwerktrajecten vmbo

0

0

0

Regeling functiemix VO Randstadregio's

0

0

0

Resultaatafhankelijke bekostiging vsv voor vo-scholen

17.100

17.100

17.100

Subsidies

88.783

0

88.783

‒ 1.212

87.571

‒ 6.557

‒ 6.482

‒ 6.432

‒ 6.472

Stichting Kennisnet (basissubsidie) PO, VO, MBO

12.240

12.240

12.240

ICT-projecten (incl. transparantie)

5.000

5.000

‒ 5.000

0

‒ 5.000

‒ 5.000

‒ 5.000

‒ 5.000

Pilots zomerscholen

9.000

9.000

9.000

Overige projecten

62.543

62.543

3.788

66.331

‒ 1.557

‒ 1.482

‒ 1.432

‒ 1.472

Opdrachten

7.425

0

7.425

‒ 1.533

5.892

‒ 565

‒ 565

‒ 465

‒ 300

In- en uitbesteding

7.425

7.425

‒ 1.533

5.892

‒ 565

‒ 565

‒ 465

‒ 300

Bijdrage aan agentschappen

29.967

0

29.967

22.805

52.772

23.972

25.405

26.026

26.426

Dienst Uitvoering Onderwijs

29.967

29.967

22.805

52.772

23.972

25.405

26.026

26.426

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

46.784

0

46.784

8.727

55.511

‒ 1.259

‒ 1.426

‒ 1.426

‒ 1.259

ZBO: College voor Toetsen en Examens

4.546

4.546

7.159

11.705

‒ 166

‒ 166

‒ 166

‒ 166

SLOA: onderwijs ondersteunende instellingen PO/VO/BVE (incl. examens)

42.238

42.238

1.568

43.806

‒ 1.093

‒ 1.260

‒ 1.260

‒ 1.093

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

195

0

195

0

195

0

0

0

0

GRAZ (ECML) en PISA

195

195

195

Ontvangsten

7.391

0

7.391

7.391

In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2019" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2019» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting mutaties:

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 485 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 230 miljoen) wordt veroorzaakt doordat een groot deel van de stijging van de uitgaven in 2020 wordt verplicht in 2019.

Uitgaven

Toelichting per instrument:

Bekostiging

Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 226 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door het toevoegen van de loonbijstelling van € 224,7 miljoen over de bekostiging (zie hiervoor de toelichting in paragraaf 2.1). Daarnaast zijn er meerkosten van € 7,6 miljoen als gevolg van een groter beroep op de bekostiging aan nieuwkomers. Daartegenover is er een meevaller op de Referentieraming 2019 van € 8,9 miljoen (zie de toelichting in paragraaf 2.1).

Bijdrage aan agentschappen

Het budget voor bijdrage aan agentschappen wordt per saldo met € 22,8 miljoen verhoogd. Deze mutatie wordt met name veroorzaakt door een herverdeling van de DUO-budgetten over de OCW-begroting. Voor artikel 3 gaat dit om een per saldo verhoging van € 15,7 miljoen. De toelichting op de herverdeling van de DUO-budgetten over de OCW-begroting wordt in paragraaf 2.1 gegeven. Verder wordt de mutatie verklaard door een overboeking van € 3,2 miljoen voor de uitvoer van diverse projecten zoals Facet, Komex, fusiecompensatieregeling en de bevoegdhedenscan. Tot slot wordt het budget verhoogd met € 3,5 miljoen als gevolg van structurele DUO-problematiek (zie hiervoor paragraaf 2.1).

Licence