Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

ART. NR. 7 WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 7 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Ontwerpbegroting 2019 (1)

Mutaties via NvW, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2019 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting 2019 (4)

Stand 1e suppletoire begroting 2019 (5)=(3+4)

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Verplichtingen

4.928.814

0

4.928.814

371.654

5.300.468

218.436

228.241

233.713

233.624

Waarvan garantieverplichtingen

‒ 5.274

‒ 5.274

Uitgaven

4.898.729

0

4.898.729

228.987

5.127.716

206.294

219.942

230.532

232.455

Waarvan juridisch verplicht

99,97%

99,97%

99,97%

Bekostiging

4.868.771

0

4.868.771

228.256

5.097.027

205.943

219.334

230.240

232.362

Hoofdbekostiging

4.797.809

0

4.797.809

226.806

5.024.615

204.223

216.378

226.550

227.652

Onderwijsdeel wo

2.161.085

2.161.085

116.329

2.277.414

88.239

100.715

108.847

111.441

Onderzoeksdeel wo

1.964.932

1.964.932

95.786

2.060.718

101.255

100.899

101.438

101.447

Deel ondersteuning geneeskunde onderwijs en onderzoek

671.792

671.792

14.691

686.483

14.729

14.764

16.265

14.764

Prestatiebox

70.962

0

70.962

1.450

72.412

1.720

2.956

3.690

4.710

Studievoorschotmiddelen

70.962

70.962

1.450

72.412

1.720

2.956

3.690

3.896

Profilering en zwaartepuntvorming

0

0

0

0

0

0

0

814

Subsidies

4.641

0

4.641

‒ 469

4.172

‒ 62

364

48

‒ 151

Open en online onderwijs

2.000

2.000

‒ 30

1.970

0

0

0

0

Overig

2.641

2.641

‒ 439

2.202

‒ 62

364

48

‒ 151

Opdrachten

2.024

0

2.024

‒ 75

1.949

0

0

0

0

Uitbesteding

2.024

2.024

‒ 75

1.949

0

0

0

0

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

23.293

0

23.293

1.275

24.568

413

244

244

244

Organisaties conform tabel 6.5

23.293

23.293

1.275

24.568

413

244

244

244

Ontvangsten

16

0

16

0

16

0

0

0

0

In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2019" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2019» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting mutaties:

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 371,7 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 142,7 miljoen) wordt met name veroorzaakt door:

  • Bijstelling van de verplichtingenraming omdat bij het instrument bekostiging de loonbijstelling tranche 2019 en de aanpassing van de studentenaantallen uit de referentieraming 2019 voor zowel 2019 als 2020 in het jaar 2019 verplicht worden.

  • Garantieverplichtingen/rekening-courant kredieten aan universiteiten die in 2019 zijn aangegaan of vervallen en waar OCW garant voor staat (saldo ‒ € 5,3 miljoen).

Uitgaven

Toelichting per instrument:

Bekostiging

Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 228,3 miljoen verhoogd. De verhoging is het gevolg van:

  • Een aanpassing op basis van de nieuwe raming van de studentenaantallen: € 47,2 miljoen uit de referentieraming 2019 (zie paragraaf 2.1).

  • De doorverdeling (€ 100,5 miljoen) van de loonbijstelling tranche 2019 (zie paragraaf 2.1).

  • De doorverdeling (€ 55,0 miljoen) van de extra onderzoeksmiddelen uit het regeerakkoord voor de sectorplannen Bèta/Techniek en Social Sciences Humanities.

  • De generaal beschikbaar gestelde intensiveringsmiddelen (€ 27,0 miljoen) voor de bekostiging van bèta/techniek-opleidingen in het wetenschappelijk onderwijs (zie paragraaf 2.1).

  • Diverse overige mutaties (met name overboekingen van en naar andere beleidsartikelen en departementen) die het budget in totaal verlagen met € 1,4 miljoen.

Licence