Base description which applies to whole site

ART. NR. 15 MEDIA

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 15 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Ontwerpbegroting 2019 (1)

Mutaties via NvW, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2019 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting 2019 (4)

Stand 1e suppletoire begroting 2019 (5)=(3+4)

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Verplichtingen

960.829

40.000

1.000.829

12.605

1.013.434

5.191

22.413

20.658

42.361

Uitgaven

960.829

40.000

1.000.829

12.605

1.013.434

5.191

22.413

20.658

42.361

Waarvan juridisch verplicht

99,8%

99,9%

99,9%

Bekostiging

954.836

40.000

994.836

9.449

1.004.285

4.945

22.167

20.412

42.136

Publieke Omroep (omroepinstellingen)

876.476

0

876.476

11.912

888.388

12.898

3.495

3.495

3.495

Landelijke publieke omroep

731.821

731.821

0

731.821

Regionale omroep

144.655

144.655

11.912

156.567

12.898

3.495

3.495

3.495

Beheerstaken landelijke publieke omroep

39.298

0

39.298

1.014

40.312

933

933

933

933

Stichting Omroep Muziek

16.348

16.348

418

16.766

386

386

386

386

Uitzenden en uitzendgereedmaken

0

0

0

0

0

0

0

0

Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG)

22.950

22.950

596

23.546

547

547

547

547

Dotaties, bijdragen publieke omroep

13.568

0

13.568

2.134

15.702

5.024

5.024

5.024

5.024

Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

2.139

2.139

55

2.194

51

51

51

51

Onderzoeksjournalistiek (RA-middelen)

0

0

2.000

2.000

4.900

4.900

4.900

4.900

Filmfonds van de omroep en Telfilm (CoBo)

8.335

8.335

8.335

Mediawijsheid Expertisecentrum (Bewust mediagebruik)

1.522

1.522

39

1.561

36

36

36

36

Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON)

1.572

1.572

40

1.612

37

37

37

37

Dotaties/ontrekking Algemene Mediareserve

25.174

40.000

65.174

‒ 6.360

58.814

‒ 14.479

12.146

10.391

32.115

Overige bekostiging media (uit rente AMR)

320

320

749

1.069

569

569

569

569

Subsidies

894

0

894

2.917

3.811

17

17

17

17

Subsidies

894

894

2.917

3.811

17

17

17

17

Opdrachten

430

0

430

12

442

12

12

12

12

Opdrachten

430

430

12

442

12

12

12

12

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

4.609

0

4.609

226

4.835

216

216

216

195

Commissariaat voor de Media

4.609

4.609

226

4.835

216

216

216

195

Bijdrage aan (inter)organisaties

60

0

60

1

61

1

1

1

1

European Audiovisual Observatory

60

60

1

61

1

1

1

1

Ontvangsten

163.000

0

163.000

‒ 13.146

149.854

‒ 18.546

‒ 1.446

‒ 3.346

18.254

In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2019" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2019» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting mutaties:

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 12,6 miljoen verhoogd. Deze verhoging hangt samen met de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.

Uitgaven

Toelichting per instrument:

Bekostiging

Het budget voor bekostiging wordt per saldo met € 9,4 miljoen verhoogd. 

  • Een hogere onttrekking aan de Algemene Mediareserve (AMr) als gevolg van de lagere, aangepaste raming van de reclameopbrengsten in de mediabegrotingsbrief 2019 (- € 13,1 miljoen).

  • Toevoeging uit Regeerakkoordmiddelen onderzoeksjournalistiek (€ 4,9 miljoen).

  • Overboeking van de post dotatie/onttrekking AMr (- € 7,9 miljoen) naar de Regionale Omroep voor Samenwerkingsprojecten Regionale Omroepen.

  • Verhoging van het budget voor de Regionale Omroep voor Samenwerkingsprojecten Regionale Omroepen ( € 7,9 miljoen) ten laste van de post dotatie/onttrekking AMr.

  • Overboeking van de Regeerakkoordmiddelen onderzoeksjournalistiek van bekostiging naar subsidies (- € 2,9 miljoen).

  • Toevoeging van prijsbijstelling 2019 (€ 18,6 miljoen) (zie paragraaf 2.1).

  • Niet bestede middelen 2018 die worden toegevoegd aan de AMr vanuit de eindejaarsmarge (€ 2,0) (zie paragraaf 2.1).

  • Overige mutaties ( ‒ € 0,2 miljoen).

Subsidies

Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 2,9 miljoen verhoogd door een overboeking van de Regeerakkoordmiddelen onderzoeksjournalistiek van bekostiging naar subsidies.

Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s

Het budget voor bijdragen aan ZBO’s en RWT’s wordt per saldo met € 0,2 miljoen verhoogd als gevolg van prijsbijstelling 2019.

Ontvangsten

Het ontvangstenbudget wordt met € 13,1 miljoen verlaagd. De reden hiervan is de gedaalde raming van de reclameopbrengsten.

Licence