Base description which applies to whole site

Artikel 6 Ziekte en zwangerschap

Tabel 13 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 6 Ziekte en zwangerschap x € 1.000

Stand ontwerp begroting 2019

Mutaties via NvW, motie en amendementen

Vastgestelde begroting 2019

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

(1)

(2)

(3)= (1+2)

(4)

(5) = (3+4)

Verplichtingen:

7.427

0

7.427

4.656

12.083

4.045

512

477

464

Uitgaven:

7.527

0

7.527

4.456

11.983

4.145

512

477

464

Waarvan juridisch verplicht

100,00%

100,00%

Inkomensoverdrachten

7.427

0

7.427

4.156

11.583

4.045

512

477

464

TAS

4.213

0

4.213

474

4.687

398

398

398

398

Ziekteverzekering (Caribisch Nederland)

3.214

0

3.214

82

3.296

47

14

‒ 21

16

OPS

0

0

0

3.600

3.600

3.600

100

100

50

Subsidies

100

0

100

300

400

100

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 4,5 miljoen bij de uitgaven en € 4,7 miljoen bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten: Tegemoetkoming Asbest Slachtoffers (TAS)

 • 1. Aan de hand van realisatiegegevens over 2018 is de raming van de TAS (tegemoetkoming voor asbestslachtoffers) opwaarts bijgesteld (€ 0,4 miljoen in 2019).

 • 2. Daarnaast leidt het harmoniseren van het nabestaandenbegrip in de TAS met het burgerlijk wetboek tot een meerjarige bijstelling (€ 0,1 miljoen in 2019).

Inkomensoverdrachten: ziekteverzekering Caribisch Nederland

 • 1. De raming van de ziekteverzekering Caribisch Nederland (CN) is op basis van uitvoeringsinformatie licht opwaarts bijgesteld met € 0,1 miljoen.

Inkomensoverdrachten: Organo Psycho Syndroom (OPS)

 • 1. Voor de motie om de OPS-slachtoffers (Organo Psycho Syndroom, schildersziekte) te compenseren is voor 2019 € 3,6 miljoen aan middelen beschikbaar gesteld voor schadevergoedingen.

Subsidies

 • 1. Bij de subsidieregeling Kanker en Werk kostte de uitwerking in 2018 meer tijd dan gepland. Het budget wordt in 2019 opgehoogd met € 0,3 miljoen om zo de onvermijdelijke uitgaven te kunnen doen.

Tabel 14 Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd artikel 6 Ziekte en zwangerschap x € 1.000

Stand ontwerp begroting 2019

Mutaties via NvW, motie en amendementen

Vastgestelde begroting 2019

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

(1)

(2)

(3)= (1+2)

(4)

(5) = (3+4)

Verplichtingen:

2.899.275

0

2.899.275

90.784

2.990.059

60.520

34.369

24.153

4.126

Uitgaven:

2.899.275

0

2.899.275

90.784

2.990.059

60.520

34.369

24.153

4.126

Waarvan juridisch verplicht

100,00%

100,00%

Inkomensoverdrachten reëel

2.794.608

0

2.794.608

107.884

2.902.492

102.566

98.706

104.711

103.495

Ziektewet uitkeringslasten

1.543.432

0

1.543.432

63.324

1.606.756

94.133

88.016

94.309

95.155

WAZO uitkeringslasten

1.251.176

0

1.251.176

44.560

1.295.736

8.433

10.690

10.402

8.340

Inkomensoverdrachten nominaal

104.667

0

104.667

‒ 17.100

87.567

‒ 42.046

‒ 64.337

‒ 80.558

‒ 99.369

Ziektewet uitkering nominaal

58.651

0

58.651

‒ 9.645

49.006

‒ 21.586

‒ 33.141

‒ 40.574

‒ 49.382

WAZO uitkering nominaal

46.016

0

46.016

‒ 7.455

38.561

‒ 20.460

‒ 31.196

‒ 39.984

‒ 49.987

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 90,8 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten: ZW uitkeringslasten

 • 1. Op basis van uitvoeringsinformatie van het UWV valt het aantal uitkeringen in de Ziektewet (ZW) hoger uit. Vooral bij flexkrachten in de ZW is sprake van een stijging en in mindere mate bij de doelgroep ziekte en zwangerschap. Daarnaast neemt het aantal uitkeringen met een no-riskpolis in de ZW sterker toe dan waarmee ten tijde van de begroting rekening werd gehouden. Als gevolg van deze ontwikkelingen wordt het volume opwaarts bijgesteld, wat leidt tot een tegenvaller van € 50,3 miljoen.

 • 2. Op basis van uitvoeringsinformatie van het UWV is de omvang van het aantal eigenrisicodragers minder groot dan verwacht. Hierdoor komen relatief meer flexkrachten in aanmerking voor een uitkering in de ZW. Als gevolg hiervan zijn de uitkeringslasten in de ZW verhoogd met € 7,1 miljoen.

 • 3. Volgens uitvoeringsinformatie van het UWV valt de gemiddelde jaaruitkering in de ZW lager uit dan verwacht. Dit leidt tot een meevaller van -/- € 2,9 miljoen.

 • 4. De werkloosheidsraming van het CPB (cCEP) is opwaarts bijgesteld. Hierdoor is de raming van het aantal zieke werklozen verhoogd, wat leidt tot een tegenvaller van € 8,8 miljoen.

Inkomensoverdrachten: WAZO uitkeringslasten

 • 1. Als gevolg van een hoger dan geraamd aantal aanvragen voor de regeling van de Zwanger En Zelfstandig (ZEZ) compensatie nemen de uitkeringslasten in 2019 incidenteel met € 44,6 miljoen toe.

Inkomensoverdrachten nominaal

 • 1. Nominale ontwikkeling als gevolg van bovenstaande mutaties van de uitgaven (grondslag) en als gevolg van aanpassing van de indexcijfers, totaal -/- € 17,1 miljoen.

Licence