Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Beleidsartikel 7 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid art. 7 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen:

33.427

41.705

1.167

‒ 1.390

41.482

      

Uitgaven:

33.427

41.705

1.167

‒ 1.390

41.482

Waarvan juridisch verplicht

 

74%

  

86%

      

7.1 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

24.941

33.219

938

‒ 1.390

32.767

Subsidies

7.165

7.420

126

445

7.991

Bedrijfsvoeringsbeleid

200

205

0

75

280

Werkgeversbeleid

731

0

0

0

0

A&O-fonds

3.400

3.400

0

0

3.400

Overlegstelstel

2.834

2.834

‒ 33

‒ 78

2.723

Diverse subsidies

0

981

159

448

1.588

Opdrachten

10.916

10.938

‒ 189

‒ 3.619

7.130

Bedrijfsvoeringsbeleid

3.530

5.450

‒ 407

‒ 2.177

2.866

Werkgeversbeleid

4.647

2.749

0

‒ 1.047

1.702

Kwaliteit Management Rijksdienst

2.739

2.739

8

0

2.747

Digitale dienstverlening

0

0

210

‒ 395

‒ 185

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

0

0

0

14

14

Werkgeversbeleid

0

0

0

14

14

Bijdragen aan agentschappen

6.860

11.989

1.161

1.389

14.539

Kwaliteitsverbetering

1.528

1.528

0

0

1.528

Werkgeversbeleid

0

745

873

‒ 400

1.218

Bedrijfsvoeringsbeleid

0

1.837

0

589

2.426

I-functie Rijk

0

0

88

100

188

UBR (Arbeidsmarkt Communicatie)

5.332

7.879

200

1.100

9.179

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

0

2.472

‒ 160

512

2.824

Bedrijfsvoeringsbeleid

0

115

50

202

367

Digitale dienstverlening

0

300

‒ 210

‒ 90

0

Werkgeversbeleid

0

2.057

0

400

2.457

Bijdragen aan andere begrotingshoofstukken

0

400

0

‒ 131

269

Bedrijfsvoeringsbeleid

0

400

0

‒ 131

269

      

7.2 Pensioenen en uitkeringen

8.486

8.486

229

0

8.715

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

8.486

8.486

229

0

8.715

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen

8.486

8.486

229

0

8.715

      

Ontvangsten

520

520

764

263

1.547

Toelichting

Uitgaven

Mutaties Miljoenennota

Sturing Informatiebeveiliging en ICT

De ambities uit het regeerakkoord hebben geleid tot een Kamerbrief Sturing informatiebeveiliging en ICT (Kamerstukken II 2018/19, 26 643, nr. 573) en een verdere uitwerking in de strategische I-agenda (Kamerstukken II 2018/19, 26 643, nr. 591). Om de ambities waar te maken wordt binnen de begroting van BZK in 2019 € 1,6 mln. gerealloceerd van artikel 6 naar artikel 7 (€ 0,5 mln.) en artikel 11 (€ 1,1 mln.).

LPO

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling 2019.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2019

Opdrachten

Bedrijfsvoeringsbeleid

Dit betreft diverse mutaties, waaronder een overheveling naar artikel 2 voor werkzaamheden Staatsgeheime werkplekken, een overheveling in het kader van het Bestuursakkoord Bonaire en het herschikken van budgetten van «opdrachten» naar «bijdragen aan agentschappen» in verband met de opdrachtverlening UBR voor HR ICT en de doorontwikkeling Rijksinkoopstelsel en HRM inkoopdomein.

Werkgeversbeleid

Dit betreft diverse mutaties, waaronder een herschikking ten behoeve van het onderzoek naar de transitie van SSC-ICT, een onderzoek naar de productiviteit van de overheid door het Instituut voor Publieke Sector Efficiëntie studies (IPSE) en pilots integrale beveiligingsplannen, welke als doel hebben om een brede aanpak van interne veiligheid en weerbaarheid aan te jagen.

Bijdragen aan agentschappen

UBR (Arbeidsmarkt Communicatie)

Er is totaal een bedrag van € 1,1 mln. gerealloceerd naar dit instrument in verband met opdrachtverlening HR ICT en opstartkosten samenwerkingsplan hoger onderwijs.

Licence