Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 11 Integraal Waterbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid art. 11 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

 

30.755

44.213

‒ 664

‒ 786

42.763

Waarvan garantieverplichtingen

     

Uitgaven

45.362

54.519

‒ 844

‒ 907

52.768

Waarvan juridisch verplicht

 

76%

  

95%

11.01 Algemeen waterbeleid

33.424

41.739

‒ 494

‒ 536

40.709

11.01.01 Opdrachten

5.720

10.443

‒ 4.998

‒ 961

4.484

- Intensivering Ruimtelijke Adaptie

 

5.570

‒ 4.911

‒ 600

59

- Overige Opdrachten

5.720

4.873

‒ 87

‒ 361

4.425

11.01.02 Subsidies

12.792

16.231

420

45

16.696

- Incidentele subsidie WKB

1130

1130

420

17

1.567

- Blue Deal (HGIS)

0

1200

  

1.200

- Partners voor Water 4 (HGIS)

11.602

13.841

  

13.841

- Overige Subsidies

60

60

 

28

88

11.01.03 Bijdragen aan agentschappen

14.862

15.015

476

397

15.888

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

14.440

14.193

424

 

14.617

- Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI

422

822

52

397

1.271

11.01.04 Bijdrage aan medeoverheden

50

50

3.608

‒ 17

3.641

11.02 Waterveiligheid

2.992

3.380

‒ 50

‒ 170

3.160

11.02.01 Opdrachten

2.992

3.380

‒ 50

‒ 170

3.160

11.03 Grote oppervlaktewateren

2.408

1.715

 

‒ 115

1.600

11.03.01 Opdrachten

2.408

1.715

 

‒ 115

1.600

11.04 Waterkwaliteit

6.538

7.685

‒ 300

‒ 86

7.299

11.04.01 Opdrachten

3.823

5.282

‒ 300

‒ 140

4.842

11.04.02 Subsidies

400

400

  

400

11.04.04 Bijdrage aan medeoverheden

500

500

  

500

11.04.05 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

1.815

1.503

 

54

1.557

Ontvangsten

 

12.465

  

12.465

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie is met name gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties.

Uitgaven

11.01 Algemeen Waterbeleid

Intensivering ruimtelijke adaptatie

De verlaging van het kasbudget van € 0,5 miljoen wordt met name veroorzaakt door een bijdrage van IenW van € 2 miljoen aan het Gemeentefonds voor procesondersteuning Ruimtelijke Adaptatie. Met deze bijdrage ondersteunt IenW decentrale overheden bij het realiseren van een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting. Daarentegen wordt het kasbudget verhoogd door een overheveling van € 1,4 miljoen vanuit het Deltafonds naar hoofdstuk XII artikel 11 ten behoeve van Intensivering Ruimtelijke Adaptatie voor de uitwerking van de onderdelen procesondersteuning uitvoering stresstesten en de risicodialogen.

Overige opdrachten

De verlaging van het kasbudget wordt met name veroorzaakt door een bijdrage aan het KNMI van € 0,2 miljoen voor het onderzoek zeespiegelstijging en door de aangegane samenwerking van IenW met het Green Climate Fund (GCF) voor Water en klimaatadaptatieprojecten (€ 0,2 miljoen).

Licence