Base description which applies to whole site

3.2 Artikel 13 Bodem en Ondergrond

Budgettaire gevolgen van beleid art. 13 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

 

26.820

31.869

366

950

33.185

Waarvan garantieverplichtingen

     

Uitgaven

 

41.436

40.660

‒ 5.734

‒ 872

34.054

Waarvan juridisch verplicht

 

100%

  

100%

13.04 Ruimtegebruik bodem

36.723

35.947

‒ 5.606

153

30.494

13.04.01 Opdrachten

16.416

16.745

‒ 3.433

‒ 1.709

11.603

13.04.02 Subsidies

13.480

14.924

‒ 2.522

2.449

14.851

-Bedrijvenregeling

8.657

7.501

‒ 2.522

3.449

8.428

-Subsidie Caribisch Nederland

4.823

7.423

 

‒ 1.000

6.423

13.04.03 Bijdragen aan agentschappen

3.566

3.691

104

 

3.795

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

3.566

3.691

104

 

3.795

13.04.04 Bijdragen aan medeoverheden

3.261

587

245

‒ 587

245

- Waarvan bijdrage aan Caribisch Nederland

 

144

245

‒ 144

245

- Meerjarenprogramma Bodem

3.261

443

 

‒ 443

 

13.05 Eenvoudig Beter

4.713

4.713

‒ 128

‒ 1.025

3.560

13.05.01 Opdrachten

2.353

2.353

‒ 128

‒ 1.025

1.200

13.05.03 Bijdragen aan agentschappen

2.360

2.360

  

2.360

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

2.360

2.360

  

2.360

Ontvangsten

 

4.450

4.450

 

‒ 1.229

3.221

Toelichting

Verplichtingen

De wijzigingen bij de Tweede suppletoire begroting 2019 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

Uitgaven

13.04 Ruimtegebruik bodem

Opdrachten

De verlaging van het opdrachtenbudget van € 1,7 miljoen wordt met name veroorzaakt door de bijdrage van de Provincie Zuid-Holland van € 1,5 miljoen voor de bodemsaneringsopgave van het EMK Stormpolderdijk-terrein te Krimpen a/d IJssel die in 2020 wordt ontvangen in plaats van 2019. Er is een langere voorbereidingstijd benodigd om de aanpak van de uit te voeren bodemsanering vast te stellen en af te stemmen met de betrokken partijen.

Subsidies

De verhoging van het kasbudget subsidies van € 2,4 miljoen wordt veroorzaakt door een aanvulling van het budget van € 3,4 miljoen om een aanvraag van stichting Bodembeheer Nederland inzake aanvullende bodemsaneringsmiddelen te kunnen accorderen. Deze budgetschuif wordt gefaciliteerd via het Meerjarenprogramma Bodem. Daarentegen wordt het budget verlaagd met € 1 miljoen door een overboeking binnen het artikelonderdeel van Subsidies Caribisch Nederland naar Meerjarenprogramma Bodem. De door IenW beschikbaar gestelde middelen worden niet via een subsidie betaald, maar door middel van een budgetoverheveling naar het Ministerie van BZK beschikbaar gesteld aan Bonaire.

13.05 Eenvoudig Beter

Opdrachten

De verlaging van het kasbudget op het artikelonderdeel Eenvoudig Beter wordt veroorzaakt door een bijdrage van € 1 miljoen vanuit artikel 13 naar artikel 20 voor werkzaamheden in het kader van de Omgevingswet. De werkzaamheden betreffen de ontwikkeling van Informatie Producten Geluid in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en het verzamelen en beheren van gegevens voor het Register Externe Veiligheidsrisico’s.

Licence