Base description which applies to whole site

3.3 Artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid art. 14 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Stand na Incidentele suppletoire begroting (ISB) (3)

Mutaties 2e suppletoire begroting (4)

Stand 2e suppletoire begroting (5)= (3+4)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

76.987

98.022

100.572

15.692

19.387

135.651

Waarvan garantieverplichtingen

      

Uitgaven

93.317

112.610

115.160

‒ 13.393

15.578

117.345

Waarvan juridisch verplicht

 

43%

   

83%

14.01 Netwerk

76.797

96.090

98.640

‒ 13.368

14.026

99.298

14.01.01 Opdrachten

24.301

26.949

29.499

7.404

‒ 2.764

34.139

- Beter Benutten

7.402

11.052

11.052

1.013

986

13.051

- Overige Opdrachten

16.899

15.897

18.447

6.391

‒ 3.750

21.088

- Klimaatakkoord

      

14.01.02 Subsidies

42.816

39.604

39.604

‒ 24.910

1.033

15.727

- Subsidie Duurzame Mobiliteit

42.166

38.854

38.854

‒ 24.910

353

14.297

- Overige Subsidies

650

750

750

 

680

1.430

14.01.03 Bijdragen aan agentschappen

9.680

14.135

14.135

4.138

673

18.946

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

7.558

4.724

4.724

3.345

 

11.025

- Bijdrage aan agentschap Nea

2.122

3.122

3.122

281

190

3.593

- Bijdrage aan agentschap RVO

 

3.333

3.333

512

483

4.328

14.01.04 Bijdragen aan medeoverheden

 

15.202

15.202

 

15.084

30.286

- Bijdrage aan medeoverheden

    

15.000

15.000

- Waarvan bijdrage aan Caribisch Nederland

 

15.202

15.202

 

84

15.286

14.01.05 Bijdragen aan internationale organisaties

 

200

200

  

200

14.02 Veiligheid

16.520

16.520

16.520

‒ 25

1.552

17.130

14.02.01 Opdrachten

6.606

6.534

6.534

‒ 25

‒ 1.299

5.210

14.02.02 Subsidies

8.370

8.370

8.370

  

8.370

- VVN

3.736

3.736

3.736

  

3.736

- SWOV

3.869

3.869

3.869

  

3.869

- Overige subsidies

765

765

765

  

765

14.02.03 Bijdragen aan agentschappen

597

669

669

  

669

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

597

669

669

  

669

14.02.05 Bijdragen aan internationale organisaties

30

30

30

  

30

14.02.06 Bijdragen aan ZBO's/RWT's

917

917

917

 

2.851

2.851

- Waarvan bijdrage aan CBR

    

1.360

1.360

- Waarvan bijdrage aan RDW

    

1.491

1.491

Ontvangsten

 

6.782

7.004

7.004

527

‒ 1.669

5.862

Toelichting

Verplichtingen

De ophoging van het verplichtingenbudget met € 15,6 miljoen bij de Tweede suppletoire begroting 2019 wordt met name veroorzaakt door een overboeking vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken (€ 15,0 miljoen). In het Klimaatakkoord is afgesproken dat het Rijk voor de periode 2019 tot en met 2021 middelen beschikbaar stelt (€ 150 miljoen). Deze middelen zijn aanvullend op de reeds gereserveerde middelen in de Klimaatenvelop. Daarvan is in totaal € 15 miljoen bestemd voor regionale samenwerkingsverbanden zoals beschreven in de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) om gemeenten te ondersteunen bij de plaatsing van laadinfrastructuur en de afspraken uit de NAL uit te kunnen voeren. Omdat het ministerie van IenW beleidsverantwoordelijk is, worden de middelen via deze begroting naar de gemeenten overgemaakt.

Uitgaven

14.01 Netwerk

Overige opdrachten

De verlaging van de overige opdrachten van € 3,7 miljoen wordt met name veroorzaakt door een budgetoverheveling naar het artikelonderdeel subsidies voor extra bijdragen aan het CBR en de RDW (€ 2,9 miljoen; zie toelichting bij 14.02.06). Daarnaast vindt uitbreiding plaats van de bestaande opdrachten voor Duurzame Mobiliteit en is een nieuwe opdracht Programme Support Action Fuel Price Comparison verstrekt aan de RVO (totaal € 0,5 miljoen). Ten slotte worden middelen ingezet voor versterking van de inzet op de activiteit Anders Reizen (€ 0,2 miljoen) en vindt een overheveling plaats naar het ministerie van LNV als bijdrage aan het Programma Aanpak Stikstof (PAS; € 0,4 miljoen).

Subsidies Duurzame Mobiliteit

Vanuit het subsidiebudget Duurzame Mobiliteit wordt budget overgeheveld naar opdrachten Duurzame Mobiliteit (€ 0,3 miljoen), dit betreft een overboeking naar opdrachten Duurzame Mobiliteit ter dekking van uitgaven op het gebied van elektrische voertuigen in de stadsdistributie.

Overige subsidies

Ten behoeve van subsidies aan Wandelnet en Fietsplatform worden middelen (€ 0,7 miljoen) overgeheveld uit de investeringsruimte spoor op het Infrastructuurfonds.

14.02 Veiligheid

14.02.06 Bijdragen aan ZBO's/RWT's

Gewijzigde regelgeving en het besluit tot het tijdelijk administratief verlengen van rijbewijzen voor senioren, resulteert in additionele bijdragen aan de RDW (€ 1,5 miljoen) en het CBR (€ 1,4 miljoen). Deze extra bijdragen worden gedekt vanuit het opdrachtenbudget Smart Mobility (€ 1,8 miljoen), Wegverkeersbeleid (€ 0,2 miljoen) en Verkeersveiligheid (€ 0,9 miljoen).

14.02.05 Bijdragen aan medeoverheden

De ophoging van de bijdragen aan medeoverheden met € 15,1 miljoen wordt met name veroorzaakt door een overboeking vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken (€ 15 miljoen). In het Klimaatakkoord is afgesproken dat het Rijk voor de periode 2019 tot en met 2021 middelen beschikbaar stelt (€ 150 miljoen). Deze middelen zijn aanvullend op de reeds gereserveerde middelen in de Klimaatenvelop. Daarvan is in totaal € 15 miljoen bestemd voor regionale samenwerkingsverbanden zoals beschreven in de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) om gemeenten te ondersteunen bij de plaatsing van laadinfrastructuur en de afspraken uit de NAL uit te kunnen voeren. Omdat het ministerie van IenW beleidsverantwoordelijk is, worden de middelen via deze begroting naar de gemeenten overgemaakt.

Ontvangsten

De ontvangsten vanuit de Stichting Buisleidingstraat zijn lager dan geraamd. Om deze lagere ontvangsten op te vangen wordt de reservering die hiervoor op het Infrastructuurfonds staat aangesproken (€ 1,7 miljoen).

Licence