Base description which applies to whole site

2.2 Beleidsartikel 13 Bodem en Ondergrond

Budgettaire gevolgen van beleid art. 13 (bedragen x € 1.000)

13

Ruimtelijke ontwikkeling

StandVastgesteldeBegroting(1)

Stand 1eSuppletoireBegroting(2)

Stand 2eSuppletoireBegroting(3)

MutatiesSlotwet(4)

Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

 

26.820

31.869

33.185

‒ 7.625

25.560

Waarvan garantieverplichtingen

     

Uitgaven

 

41.436

40.660

34.054

‒ 29

34.025

13.04 Ruimtegebruik bodem

36.723

35.947

30.494

114

30.608

13.04.01 Opdrachten

16.416

16.745

11.603

‒ 799

10.804

13.04.02 Subsidies

13.480

14.924

14.851

918

15.769

-Bedrijvenregeling

8.657

7.501

8.428

1.000

9.428

-Subsidie Caribisch Nederland

4.823

7.423

6.423

‒ 82

6.341

13.04.03 Bijdragen aan agentschappen

3.566

3.691

3.795

0

3.795

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

3.566

3.691

3.795

0

3.795

13.04.04 Bijdragen aan medeoverheden

3.261

587

245

‒ 5

240

- Waarvan bijdrage aan Caribisch Nederland

 

144

245

‒ 5

240

- Meerjarenprogramma Bodem

3.261

443

  

0

13.05 Eenvoudig Beter

4.713

4.713

3.560

‒ 143

3.417

13.05.01 Opdrachten

2.353

2.353

1.200

‒ 143

1.057

13.05.03 Bijdragen aan agentschappen

2.360

2.360

2.360

0

2.360

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

2.360

2.360

2.360

0

2.360

Ontvangsten

 

4.450

4.450

3.221

‒ 19

3.202

Verplichtingen

De lagere verplichtingenrealisatie van € 7,5 miljoen komt name door minder ontvangen subsidieaanvragen van bedrijven voor bodemsaneringskosten bedrijfsterreinen dan verwacht (€ 5,2 miljoen). Daarnaast was er vertraging van de bodemsanering Stormpolderdijk (EMK-terrein) en diverse opdrachten in het taakveld drinkwater (€ 1,3 miljoen). Tot slot zijn er in 2019 door RWS minder verplichtingen aangegaan in het kader van Beleidsondersteuning en Advisering (€ 0,9 miljoen).

Licence