Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.9 Artikel 21 Duurzaamheid

Budgettaire gevolgen van beleid art. 21 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Stand na Incidentele suppletoire begroting (ISB) (3)

Mutaties 2e suppletoire begroting (4)

Stand 2e suppletoire begroting (5)= (2+3+4)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

 

50.173

35.383

40.383

‒ 3.172

37.975

75.186

Waarvan garantieverplichtingen

     

99%

Uitgaven

49.962

34.951

39.951

‒ 3.200

‒ 3.911

32.840

Waarvan juridisch verplicht

 

78%

    

21.04 Duurzaamheidsinstrumentarium

1.188

168

   

168

21.04.01 Opdrachten

1.188

168

   

168

21.05 Duurzame productketens

42.936

33.902

36.902

‒ 3.585

‒ 2.861

30.456

21.05.01 Opdrachten

21.003

16.110

16.110

‒ 4.967

‒ 2.203

8.940

- Uitvoering duurzame productketens

10.119

7.098

7.098

‒ 1.390

‒ 2.387

3.321

- Overige opdrachten

10.884

9.012

9.012

‒ 3.577

184

5.619

21.05.02 Subsidies

14.216

6.962

9.962

3.080

‒ 970

12.072

- Subsidies duurzame productketens

657

2.506

5.506

4.005

‒ 794

8.717

- Chemische recycling kunststoffen

10.000

4.456

4.456

‒ 925

‒ 176

3.355

21.05.03 Bijdrage aan agentschappen

7.247

6.801

6.801

686

374

7.861

- Waarvan bijdrage aan RWS

7.247

6.801

6.801

686

374

7.861

21.05.04 Bijdrage aan medeoverheden

 

3.559

3.559

‒ 2.384

‒ 62

1.113

- Caribisch Nederland afvalbeheer

 

3.559

3.559

‒ 2.384

‒ 62

1.113

21.05.06 Bijdrage aan ZBO's/RWT's

470

470

470

  

470

21.06 Natuurlijk kapitaal

5.838

881

2.881

385

‒ 1.050

2.216

21.06.01 Opdrachten

5.838

881

2.881

385

‒ 1.050

2.216

21.06.02 Subsidies

      

Ontvangsten

    

142

142

Toelichting

Verplichtingen

Dit betreft met name een ophoging van het verplichtingenbudget met € 37,9 miljoen. De verplichtingen worden bij 1e suppletoire begroting 2020 met hezelfde bedrag verlaagd. De verplichtingen zijn nu benodigd voor de Demonstratieregeling Energie en Klimaatinnovatie (DEI+ voor Circulaire Economie) die van 1 augustus 2019 tot en met 22 september 2020 wordt opengesteld en wordt uitgevoerd door RVO (€ 42,5 miljoen). Het gaat hier om Urgenda-middelen die beschikbaar zijn gesteld door het kabinet om door middel van versnelling en opschaling de transitie naar een circulaire economie te ondersteunen en daarmee de uitstoot van CO2 te reduceren. Specifiek gaat het om de stimulering van Recycling en biobased kunststoffen en textiel en stimulering van CO2-reducerende maatregelen Circulaire Economie.

Uitgaven

21.05 Duurzame productketens

Opdrachten Duurzame productketens

De begrote uitgaven op dit artikelonderdeel zijn per saldo met € 2,2 miljoen afgenomen. Dit is met name het gevolg van overboekingen naar het Planbureau voor de Leefomgeving voor uitvoering van het werkprogramma Monitoring en Sturing ten behoeve van de transitieagenda Circulaire Economie 2019-2023 (€ 1,8 miljoen) en twee beschouwingen met betrekking tot biomassa, zoals aangekondigd in het Klimaatakkoord (€ 0,3 miljoen).

21.06 Natuurlijk kapitaal

Opdrachten Natuurlijk kapitaal

De per saldo verlaging van het opdrachtenbudget van € 1,05 miljoen is met name het gevolg van een overboeking van artikel 21 (Hoofdstuk XII) naar artikel 12 (Infrastructuurfonds) ten behoeve van een tweejarige opdracht (€ 1,0 miljoen) aan RWS voor het nemen van CO2-reducerende maatregelen via circulaire initiatieven in de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW). Het betreft de inzet van Urgenda-middelen en het benodigde budget wordt overgeboekt naar het artikel op het Infrastructuurfonds waar de uitgaven door RWS worden verantwoord.

Licence