Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.10 Artikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's

Budgettaire gevolgen van beleid art. 22 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

 

29.349

25.430

4.331

‒ 4.305

25.456

Waarvan garantieverplichtingen

     

Uitgaven

33.802

32.150

3.472

‒ 4.556

31.066

Waarvan juridisch verplicht

 

87%

  

100%

22.01 Veiligheid chemische stoffen

7.345

6.719

192

‒ 60

6.851

22.01.01 Opdrachten

4.773

3.678

117

‒ 60

3.735

22.01.02 Subsidies

235

265

0

 

265

22.01.03 Bijdrage aan agentschappen

2.337

2.776

75

 

2.851

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

2.337

2.556

75

 

2.631

- Overige bijdragen aan agentschappen

 

220

  

220

22.02 Veiligheid biotechnologie

2.770

2.920

 

300

3.220

22.02.01 Opdrachten

2.770

2.920

 

300

3.220

22.03 Veiligheid bedrijven en transport

23.687

22.511

3.280

‒ 4.796

20.995

22.03.01 Opdrachten

4.251

5.497

3.354

‒ 5.396

3.455

- Omgevingsveiligheid

1.979

1.106

 

‒ 161

945

- Overige opdrachten

2.272

4.391

3.354

‒ 5.235

2.510

22.03.02 Subsidies

14.869

11.745

 

50

11.795

- Asbest

10.783

8.800

  

8.800

- Overige subsidies

4.086

2.945

 

50

2.995

22.03.03 Bijdrage aan agentschappen

1.521

2.007

‒ 74

 

1.933

- Waarvan bijdrage aan RWS

1.521

2.007

‒ 74

 

1.933

22.03.04 Bijdrage aan medeoverheden

 

101

  

101

22.03.09 Inkomensoverdrachten

3.046

3.161

 

550

3.711

- Mesothelioom en asbestose

3.046

3.161

 

550

3.711

Ontvangsten

250

250

  

250

Toelichting

Verplichtingen

De verlaging van het verplichtingenbudget van per saldo € 4,3 miljoen is met name het gevolg van:

  • Een verlaging van de verplichtingen (€ 5,0 miljoen) omtrent het programma 'Asbest eraf, duurzaam erop'. Door het verwerpen van het verbod op asbestdaken is er een overschot op het verplichtingenbudget ontstaan. Een toelichting staat onder '22.03.01 Opdrachten'.

  • Een ophoging van de verplichtingen met € 0,3 miljoen. Bij 1e suppletoire begroting 2020 worden de verplichtingen met hetzelfde bedrag verlaagd. De verplichtingen zijn nu benodigd voor een tweejarige opdracht (€ 0,3 miljoen) op het terrein van het verbetertraject LAVS (Landelijk Asbest Volg Systeem). De opdracht wordt door Rijkswaterstaat verstrekt.

Uitgaven

22.03 Veiligheid bedrijven en transport

Opdrachten

De per saldo verlaging van het opdrachtenbudget van € 5,4 miljoen is met name het gevolg van de besluitvorming in de Eerste Kamer omtrent het niet doorgaan van het wettelijke verbod op asbestdaken. Hierdoor is er voor 2019 een vertraging (€ 5,0 miljoen) ontstaan op het programma 'Asbest eraf, duurzaam erop'. Deze middelen worden dit jaar ingeleverd en volgend jaar opgevraagd middels de eindejaarsmarge om dan uitvoering te geven aan dit programma.

Licence